Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

A „Maros-Vásárhelyi Casino“.

1892.

Irta: Dénes Andor.

 1832. december 9-én alapittatott gróf Haller Lajos elnöklete alatt s 1833. január 15-én nyilt meg. Igazgatói gr. Toldalagi Ferenc, Lázár János és br. Kemény Pál lettek. Alapitói a magyar főuri s előkelő társadalom eminens tagjai, nevezetesen a Telekiek, Bethlenek, Bánffyak, Hallerek, Toldalagiak stb. Az alapitást nagy előkészületek előzték meg. A helyi és környékbeli notabilitásokon kivül a Casinonak a haza távolabbi előkelőségei közül is sok tagja, disztagja volt, ugyanis már az alapitáskor gondoltak arra, hogy a nemzeti nagyságok a maros-vásárhelyi Casino tagjai közzé felvétessenek. A megalapitáskor úgynevezett felszólitásokat küldtek többek között gr. Széchenyi Istvánnak, br. Eötvösnek stb.-nek, mely felszólitással tudtára kivánta adni a Casino, hogy az illetőt tiszteletbeli tagnak választotta. Később gr. Mikó Imre és Deák Ferenc is a Casino tiszteletbeli tagja lett, majd báró Kemény Ferenc.
 A Casino története visszatükrözi az egész nemzet kulturális átalakulását és fejlődését, hiven mutatja annak jellegzetes s az előkelő magyar társadalom miniatür képét.
 A Casino történetében három időszakot különböztetünk meg, mely időszakok nem a kortörténet, hanem a Casino belső állapotát illetőleg distingvaltatnak.


Csongvay Lajos
a III. oszt. vaskoronarend tulajdonosa.

 A megalakulástól, vagyis 1832-től a szabadságharc kitöréséig, 1848-ig a Casino virágkorát éli, mint uj és mint kiválóan nemzeties intézmény, állandó érdeklődés tárgyát képezi, nagyban fejlődik; erkölcsileg és anyagilag erősbödik.
 Az 1853. évtől mintegy 4-5 éven át a Casino a tespedés korát tünteti fel.
 1862-től kezdve ujólag fejlődik, ujra virágzik s br. Apor Károly táblai elnök müködésének kezdetétől, majd br. Bánffy Zoltán, Elekes Pál, Csató Ferenc, az ujabbi időben Sándor János s jelenben Csongvay Lajos ügyvédi kamaránk érdemes elnökének elnöklete alatt, a második virágzás korát éli a Casino.

 A Casino tiszteletbeli elnöke gr. Teleki Sámuel, ki a Casinonak egy, az 1904. évben 14000 koronáért értékesitett telket ajándékozott. A Casino hálából megfesttette a gróf arcképét, melyet az 1911. február 19-iki közgyülésén Csongvay Lajos elnök magas szárnyalású beszéde keretében lepleztek le.
 Casinonk életében s épen fénykorában nagy szerep jut jelenlegi elnökének Csongvay Lajosnak, ki tudományával, distingvalt egyéniségével, népszerüségével s nagy tekintélyével ércnél maradandóbb emléket szerzett magának a Casino történetében; az igazgató választmánnyal egyetértve megvásárolta a Kazinczy utcában levő ugynevezett br. Kemény-féle emeletes s házas telket 40000 koronáért, amely vásárt a Casino rendkivüli közgyülése 1907. okt. 30-án sanctionalt s a Casino 1908-ban, 76 évi bolyongás után, saját épületébe hurcolkodott s 1909. évben tartotta ott (február havában) először közgyülését, a már a saját céljaira átalakitott helyiségekben.
 A Casino könyvtára, mely a Casinóval egyidejüleg keletkezett, 1098 kötetből, 520 müből áll, folyton gyarapodik, 1906-ban rendezte ujjá a jelenlegi könyvtárnok Szánthó Gábor s szakkatalogusát 5 részre osztotta, u. m.: a) Theologia, b) Jogtudomány, c) Természettudomány, d) Irodalom, e) Történelem. Értéke közel 3000 korona.
 A Casino mulatságokat is rendez, amely táncvigalmaknak kezdetben ellenzői is akadtak, mire a Casino választmánya kimondta, hogy: „az olyan ártatlan, tisztességes társalkodás, amilyent az ily mulatságokban nyerhetni“ – nem lehet vétkes, vagy megbotránkoztató…; – politika is honolt a Casinoban, sőt régebben, Kossuthék idejében azt mondhatjuk: a politika kérdései voltak a Casino legelső társalgási témái.
 A Casino jelenlegi tisztikara:
 Elnök: Csongvay Lajos.
 Alelnökök: Deák Lajos, Köllő Ignác.
 Titkár: dr. Szabó György.
 Háznagy: Biró András.
 Pénztáros: Butak István.
 Könyvtáros: Szánthó Gábor.
 A Casino célját, elveit legjobban megismerhetjük, ha a Casino alapszabályainak következő kitételét olvassuk:
 „Tárva állnak ennek ajtai mindenek előtt, kik nemes gondolkodással, csinos magaviselettel, müvelődésre kész szándékkal jelennek meg teremében… stb.“
 Mindennemü szórakzást nyújt tagjainak, célját elérendi s nemzeti jellemvonását megőrizve, mindenkor temploma lesz a maros-vásárhelyi Casino a magyar, müvelt társaséletnek.