Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Álmos-utca.

A város északi részében, a Soós Pál utcából kiindulva, északi irányban, a vasut vonalig vezet.

str. George Coşbuc u.

Álmos.

819–895.

Irta: György Sándor.

* * *

 A sok, hazát kereső nép között küzdött a magyar is. Az ugynevezett népvándorlás több száz esztendőn át nyugtalanitotta Európát, melyet a magyarok honfoglalása fejezett be 895-ben. A magyarok első hazája, illetve őshazája az Araltótól és Kozák tenger, most Káspi tengertől északra, később kiterjesztve a Don, Volga és Ural folyók északi folyásának környékén terült el. Szomszéd népek észak felől a besenyők és úzok, délről pedig a bolgárok és kozákok voltak. A magyaroknak már az őshazában folytonosan fegyverrel kellett védekezniök a harcias szomszédok ellen. A háboru hozzászoktatta őket a tábori élethez; különben is állattenyésztő nép lévén, pásztorkodással, halászattal, vadászattal foglalkoztak, ezért kerestek mindig uj hazát folyók mentén és dús legelőjü sikságokon.
 A magyarok az őshazában hét törzsből állottak, mindenik törzsnek külön, egymástól független feje volt. Az egyik törzs feje Álmos, a honfoglaló Árpád atyja volt. Álmos vezette az őshazából kiköltöző magyarokat. A monda szerint Ögyek (Ugek) és Emese fia volt, született 819-ben. Nevét onnan nyerte, mert anyja megálmodta születését.
 Anonymus (III. Béla, mások szerint IV. Béla király névtelen jegyzője) 57 fejezetből álló „Gesta Hungárorum“ c. müvében Álmosnak tulajdonitja mindazon tetteket, melyeket a magyarok Ungvár bevételéig, elfoglalásáig véghezvittek.
 Álmost választotta ugyan a hét törzs vezérének, azonban közelebb jár a valósághoz a görög források előadása, mely szerint Árpád már Etelközbe menet átvette Álmostól a vezérséget. Ő azonban hiven követte nemzetét s valószinü, hogy az etelközi pusztulás idején halt meg.
 Ha az Álmos nevéhez füződő monda talán a biblia és a régibb világkrónikák rokonjellemü története nyomán alakult volna is ki, tagadhatatlan, hogy Álmos a magyarok egyik fénylő vezércsillaga, akitől fia, Árpád vitézségét, hadvezéri tehetségeit, államalkotó bölcsességét nyerte.
 Hordozza ez utca időtlen időkig az ősmagyar nevet, mi pedig hálatelt szivvel áldjuk az Álmos ősapánk emlékét!