« b) A székelyek lázadása János Zsigmond ellen. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. Elmélkedések. »

c) Ferdinánd és János Zsigmond folytatólagos hadműveletei a Felvidéken.

János Zsigmond a hadadi vereség lesújtó hatása alatt Ibrahim budai pasától sürgős támogatást kért, amit ez meg is igért és a szandzsákok csapatait a Rákoson összevonván, elindult Szatmár felé. Miután útközben Malkocs temesvári pasa is hozzácsatlakozott hadával, a török sereg létszáma 20.000 főre emelkedett, mellyel Ibrahim nyomban hozzáfogott Szatmár ostromához. Bár az itt tartózkodó Balassa Menyhért és Zay Ferenc az ostromra nem voltak elkészülve és sok tekintetben szűkölködtek, azért mégis a szívós ellenállást határozták el. A törökök mindjárt az ostrom elején felgyújtották Németit, honnan a dühöngő szélviharban a tűz Szatmárra is átterjedt, mely szintén teljesen leégett. Közben egy török csapat megtámadta Rozsály várát, de azt az egri őrség odarendelt vitézei hamarosan visszaverték.

Közben Szatmár ostroma tovább folyt és Zay Ferenc már aggódni kezdett a város sorsa miatt, miért is az Ecsednél csapatokat gyűjtő Székely Antallal összebeszélve, az utóbbi által ígért erősbítés és lőszer átvétele végett kitörést hajtott végre. Nemsokára ezután a törökök rohamot intéztek Szatmárra, de ezt a betegsége dacára gyorsan lóra pattant Dobó Domonkos és a segítségére siető Forgách Simon szerencsésen visszaverték.

Mialatt Ibrahim Szatmárt vívta, Balassa János, Menyhárt testvére, Zólyom és a bányavárosok kapitánya, hogy a törököt Szatmár alól elvonja, Szécsény várát támadta meg, melynek parancsnoka, Jahjaoglu Mohammed bég csapatainak legnagyobb részével szintén Szatmárnál volt s így a várat csekély őrséggel Sasvár aga védelmezte, Balassának mintegy 4000 főnyi gyalogsága, 1000 lovasa és 2 nagy ágyúja volt, de útban volt hozzá Bebek még további 1000 lovassal és 2 nagy ágyúval.

Hasszán füleki bég Szécsény veszedelméről tudomást szerezvén, 800 lovassal odasietett és Balassa harcban gyakorlatlan gyalogságát meglepően és oly sikeresen támadta meg, hogy ez hamarosan szétfutott. Erre Balassa lovassága is közbevetette magát, de az is megveretvén, Hasszán bég itt igen szép győzelmet aratott. 560 magyar hulla fedte a csatateret, számos jeles vitéz pedig fogságba esett.

Kevéssel ezután Hasszán bég Balog alá szállt és ott Bebek Györgyöt és Mágócsy Gáspár volt gyulai várnagyot tőrbe csalván, többekkel együtt foglyul ejtette.

Egyébként Ibrahim, miután seregét kellőleg élelmezni nem tudta és Székely ecsedi hadának támadásától is tartott, Szatmár ostromával hamarosan felhagyott és Budára visszatért, mire a Szatmár tájékán levő magyar hadak is szétoszlottak.

Míg ezek a Felvidéken történtek, Zrinyi Miklós, Szigetvár parancsnoka, sógorával, Tahy Ferenccel, Jahjaoglu Arszlán pozsegai szandzsákbéget Monoszló mellett alaposan megverte.[1]


[1] Forgách id. m. 288. – Katona id. m. XXIII, 567. – Istvánffy id. m. XX, 399 és XXI, 413. – Pray, Epist. Proc. III, 160. – Sigler, Bélnél, 84. – Verancsics id. m. II, 102.

« b) A székelyek lázadása János Zsigmond ellen. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. Elmélkedések. »