Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
24300 documents

Evolutio és a létért való küzdelem / Schlauch Lőrinc

Vallásfilozófia
vallásfilozófia

"Vajjon a ma uralomra törő realistikus világnézet mily befolyást gyakorol a művelődés menetére, annak erkölcsi értékére és az emberiség magasabb rendeltetése elé kitűzött fönséges ideál valósítására ? Az evolutio és az ezzel járó «létért való küzdelem» elméletei átvihetők-e a társadalmi életre és ennek legfenségesebb nyilvánulásaira, a szellemi és erkölcsi mozzanatokra?"

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25164  2023-12-01

Beszéd a munkáskérdésről... / Schlauch Lőrinc

Keresztény vallások
kereszténység

"«Ora et labora!» Imádkozzál és dolgozzál! Ez az igazi keresztény munkásnak jelszava, czímerének körirata, mert a munkát csak a vallás nemesíti. Az Istenhez felszálló gondolata mi más, mint magát a Teremtőt mintegy munkatársul, segitségül hívni? hogy amit emberi erő ki nem vihet, azt Istennek hatalmas karja lehetővé tegye."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25163  2023-12-01

Eszmék a középkor cultur-életéből : Elnöki előadás / Schlauch Lőrinc

Művelődéstörténet
kultúratörténet, művelődéstörténet, középkor

"... a középkor, különösen a XII. századtól kezdve az emberi szellem csodálatos vergődését, szivós kitartását és a nyers erő elleni küzdelmét és győzelmét a legérdekesebb és hozzáteszem, a legfényesebb világításban tünteti elő."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25162  2023-12-01

Hinni és tudni : Egyházi beszéd ... a nagyváradi királyi jogakadémia százéves jubileuma alkalmából / Schlauch Lőrinc

Keresztény vallások
vallás, hit, tudomány, Nagyváradi Királyi Katolikus Jogakadémia

"Megnyitja a tudomány előtt szentélyét, oda vezeti az oltárhoz, és égre mutatván megjelöli a kútforrást, a honnan fakad minden tudás, s a hová, mint legfőbb ideálhoz van kötve minden szellemi fejlődés (evolutio). Mert a hitnek és tudománynak egy a forrása; és azért az egyháznak mindig elve volt: »hogy legyen a hit észszerü, a tudomány pedig legyen hivő«."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25161  2023-12-01

A magyarok segedelmezése a Keleten : Megnyitó beszéd / Schlauch Lőrinc

Keresztény vallások
kereszténység

"Azt hiszszük, hogy ha Magyarországnak küldetése a müvelődést a Nyugat és Kelet között közvetíteni, ez a katholicismus nagy elveivel és intézményeivel történhetik legsikeresebben, és a Szent- László-Társulat csak mint szerény napszámos áll azon nagyszerü törekvések és célok szolgálatában, - melyek a Keletet a civilisatiónak visszahóditani akarják."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25160  2023-12-01

A rabszolga-kereskedés Afrikában : Elnöki beszéd ... a Szent-László-Társulat XXII-dik rendes közgyűlésén ... / Schlauch Lőrinc

Afrikai országok történelme
rabszolga, rabszolgatartó rendszer, kereszténység, Afrika

"Nem kivánom azon számtalan lelketlenségeket elősorolni, melyekkel ezelőtt a tengerparti fekete lakókat lelkileg és testileg megrontották, és azután szabadságaiktól megfosztván, örökös rabszolgaságba hurczolták. Nem akarom a rabszolga-kereskedésnek több mint háromszázados, nyomorral és átokkal jelzett phasisait megvilágítani."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25159  2023-12-01

Fontana d'Angioli báró Lo Presti család nemzedék-rendje : Lo Presti József arcképével, a család czimerével, a német eredeti szöveg hű lenyomatával, és három genealogiai táblával / Schlauch Lőrinc

Genealógia, családtörténet
családtörténet, Lo Presti Fontana d'Angioli család, Európa, Magyarország

"A Lo Prestí (Fontana d'Angioli Báró) nemzetség igen régi Spanyol nemességbeli; 1764 óta pedig honosítás következtében magyar főrendű család. Kasztiliai és Szicziliai jeles irók egyhangúlag régi kasztiliai nemességéről szólanak. Okmányilag bizonyítható leszármazása vissza megy a XIV. századig, midőn e nemzetség Szicziliában tünik fel."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25158  2023-11-30

A bukovinai és csángó magyarok, és a Szent-László-Társulat feladata : Schlauch Lőrincz elnöki megnyitó beszéde a Szent László-Társulat 1883. szept. 27. közgyűlésén / Schlauch Lőrinc

Magyar néprajz, Magyar történelem általában
csángók, határon túli magyarság, egyesület, Szent László Társulat, Moldva, Bukovina, 19. század

"A Szent-László-Társulatnak oly czéljai vannak, melyek első sorban a katholikus elemnek a keleti szomszéd tartományokban való fentartását tartják szem előtt; de nem nélkülözik azon magas szempontokat sem, melyeket hazánk érdekében soha sem szabadna tekinteten kivül hagyni. Maradjanak künn levő véreink katholikusok, hogy ne szűnjenek meg lenni magyarok."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25157  2023-11-30

Társadalmi átalakulás vallás nélkül! : Egyházi beszéd, melyet Sz. István, Magyarország első apostoli királyának ünnepén ... tartott Schlauch Lőrinc / Schlauch Lőrinc

Vallásfilozófia, Társadalomfilozófia
társadalmi változás, vallás, katolikus egyház, Magyarország

"Mily törvények szerint történik az emberi nem haladása, s valjon a szabadság, a vallás, az erkölcstan, a tudomány, a müvészet mily mértékben hatványozzák azt, ezt kideriteni a cultur-bölcsészet feladata. De ... a társadalmi átalakulások, valláserkölcsi alap nélkül eddig még mindig a hatalom kérdésévé fajultak. A hatalom pedig csak addig terjed, a meddig a szuronyok ereje."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25156  2023-11-30

Életemnek két vezércsillaga : Szent beszéd, melyet ... aranymiséje alkalmából mondott Schlauch Lőrinc / Schlauch Lőrinc

Keresztény vallások, Egyháztörténet
püspök, katolikus egyház, Nagyvárad, 19. század

"Hála az első szó, amely e szent helyen, ezen reám nézve oly ünnepélyes napon ajkaimra jön. Hála! Hála! a Nagy Istennek, hogy egy félszázadon át az élet soknemü viszontagságai közt oly véghetetlen jósággal és szeretettel vezérelt és fentartott; hogy megengedte, miszerint ötven éven át szerény szolgája lehettem az ő egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak és az ő anyaszentegyházának."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25155  2023-11-30

A magyarországi katholikus egyház jogairól : Megnyitó beszéd / Schlauch Lőrinc

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások
egyházjog, katolikus egyház, Magyarország, 19. század

"A magyarországi katholikus egyház jogállásának védői nem csak külső kötelességet teljesítenek, midőn megtámadott vagy kétségbe helyezett jogok védelmére kelnek; hanem azon bensőleg átérzett meggyőződésből indulnak ki: hogy a katholicismus ... Magyarországban ma is fontos politikai és társadalmi tényező."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25154  2023-11-30

Schlauch Lőrinc beszédei és dolgozatai / Schlauch Lőrinc

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások
katolikus egyház, egyházpolitika, Magyarország, 19. század

"E két gondolat vonúl át a ma született Megváltó egész életén, ez az aranyfonál beszédeiben és tetteiben, ez szenvedéseinek és halálának dicsfénye: Isten, és az ő szent neve mindenek fölött, és Istennel s Isten által békeség az embereknek, békeség a lélekben, békeség embertársainkhoz való viszonyunkban, békeség a tiszta öntudatban."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25153  2023-11-30

Egyházi beszéd, melyet Schlauch Lőrinc szatmári püspök ... beigtatása alkalmával megyéje híveihez intézett / Schlauch Lőrinc

Egyháztörténet
katolikus egyház, Magyarország, 19. század

"A hely, melyen ma először mint Szatmár egyházmegyének püspöke megjelenek szent. Szent rendeltetésénél fogva. Mert innen hirdettetnek azon szent s magasztos elvek, melyeket Krisztus egyháza magáénak vall s melyek az emberi-nem földi és mennyei üdvét egyedül képesek eszközölni."

URL: http://mek.oszk.hu/25100/25152  2023-11-30                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2023.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic