Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
20092 documents

Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban / Katona Csilla

Hangtan, Nyelvtörténet, Finnugrisztika
magyar hangtan, hangtörvény, diakronikus fonológia, magyar nyelv, nyelvtörténet, középkor, 10-16. sz.

"Kutatásom során a kétnyíltszótagos tendenciát, a tővégi magánhangzók problematikáját, a hangátvetést, valamint az inetimologikus magán- és mássalhangzók kérdésköreit ómagyar kori helyneveken és - egyfajta kontrollanyagként - modern tájszavakon végzett vizsgálatokon keresztül tártam fel."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20677  2020-05-21

Kézdivásárhelyi Szőtsi István főbíró élete (1675-1760) és nemességi pöre (1721-1754) / Szalay Gyula

Levéltári kutatás, Helytörténet, helyismeret, Tudománytörténet, Államjog, Polgári jog
nemesség, székelyek, előjog, adómentesség, per, Szőtsi István (1675-1760), Kézdivásárhely, Erdély, 18. sz.

"A város azonban bízva kiváltságaiban és abban, hogy a polgárság összességével szemben nem fog egy ember érdeke érvényesülni, Szőtsi nemességét ugyan személyére és családjára nézve elismerte, de másként őt a terhek viselésében és az adózásban a többi polgárokkal egyenlőnek tekintette."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20620  2020-05-21

Petelei István / Rossmann Magda

Magyar irodalom története, Műelemzés
író, magyar irodalom története, Petelei István (1852-1910), Erdély, Magyarország, 19-20. sz.

"... Megállapíthatjuk, hogy Petelei a századvég legkiválóbb elbeszélői közé tartozik. Önálló és újszerű egyéniség, az ú. n. epigon-korszakban. Elszigeteltsége mellett is a magyar novella fejlődésében jelentős szerepet foglal el. Tárgyválasztása, jellemzése, szerkezeti és előadási sajátsága újság volt a nyolcvanas években."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20617  2020-05-21

A reformáció neveléstörténeti jelentősége / Podmaniczky Pál

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Keresztény vallások
reformáció, felvilágosodás, neveléstörténet, vallásos nevelés, kereszténység, protestáns egyház, evangélikus egyház, egyháztörténet

"Az egyént a közösségnek feláldozó pápasággal, a közösséget az egyénnek feláldozó renaissanceszal egyaránt szembefordult a reformáció. Az az elv, amellyel paedagogiai téren is mindkettőnek föléemelkedett, az evangélium elve volt. Az evangéliumi paedagogia eszményét klasszikus tökéletességgel rajzolta meg Luther..."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20487  2020-05-21

Megnyílt szemek : Elbeszélések / Podmaniczky Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Szivében vágy támadt, hogy ő is megszólalhasson s feleletet kaphasson Istentől. De ajka csak nem akart megnyílni. Gyötrelmes bátortalanság tartotta zsibbadtságban. Szive mélyén valami egyre azt hajtogatta, hogy az Isten messze van, messze elérhetetlen távolságban..."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20486  2020-05-21

Betyárnak áll a világ / Boér T. Albert

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, 21. sz.

"Azt a betyár hétszentségit a mögfásult büdös életbe! - Üvöltött Szabó Márton az erdész. - Önni hívott kend, vagy lebetegíteni? Szánt szándékkal nem táplálkoztam otthon katonányit se, oszt most egész éjszakára éhön maradok? A Jóisten csapná mög kancsikával a büdös szipirtyót!"

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20676  2020-05-20

Reggeli nap / Máté G. Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Sokszor gondolkodtam már azóta, hogy hogyan is alakul az életem, ha Joci másként viselkedik, ha meg akar győzni, hogy maradjak. Nyilvánvalóan eljöttem volna, aztán anyámnak megint elsírtam volna a bánatomat, mert a srác tulajdonképpen meglehetősen szimpatikus volt már az első pillanattól. Nem úgy, mint egykor a Pöttyös könyvek sorozatának lányregényeiben..."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20675  2020-05-20

Torja és környéke : Bálványosvár ; A torjai fürdő és vadon ; A "Pokol tornácza" ; Az első magyar szénsavgyár / Miháltz János

Helytörténet, helyismeret, Külföldi országok, városok, Gyógyturizmus
látnivaló, fürdőhely, gyógyfürdő, barlang, vár, szénsav, iparvállalat, természetjárás, Torja, Bálványosfüred, Háromszék vármegye, Erdély

"A megyének ama helyén, melyről régi századok regéi is szólnak, hol egy kialudt vulkán tölcsérében a gyöngéden hullámzó Szent-Anna tó kápráztatja a szemet, hol a Bálványosvár büszkén hirdeti a régi dicsőséget ... lankásan ereszkedő hegyek lábainál fekszik a régi időkben oly nagy szerepet játszó Torja községe."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20611  2020-05-20

Istenes és istentelen : Versek, novellák, töprengések / Mándy Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Kellene egy olyan alapnorma, amely mindegyik vallásra érvényes. Ebbe beletartozna, hogy tisztelni kell az emberi életet, segíteni kell a rászorulóknak, szorgalmasan kell dolgozni, valamint óvni kell a természeti környezetet. Ehhez egy-két dolgot még biztosan hozzá lehet tenni, de most nem a teljesség a lényeg."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20674  2020-05-20

A Kézdivásárhelyi Paedagógiai Társaságról

Pedagógia általában, Nevelés- és iskolatörténet, Helytörténet, helyismeret
pedagógus, egyesület, alapszabály, Pedagógiai Társaság (Kézdivásárhely), Kézdivásárhely, Háromszék vármegye, Erdély, 20. sz.

"A társaság célja: Elsősorban a kézdivásárhelyi, azután a környéken müködő tanitással foglalkozó egyének, nemkülönben a nevelés iránt érdeklődők egy társaságba gyüjtése közös tevékenységre. Az összes iskolafajok öszhangzatos müködésének és szerves összekapcsolásának elősegitése és támogatása."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20612  2020-05-20

Kis emberek nagy dolgai / Podmaniczky Pál

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Valamelyik husvét előtti vasárnapon történt, hogy a vasárnapi iskolában az imádságról volt szó. A tanító néni megmagyarázta a gyermekeknek, hogy nekünk egymásért is kell imádkoznunk. S amikor arra fordította a szót, hogy nekünk a gonosz emberekért is imádkoznunk kell, a kislányok közül a Rózsi föltartotta ujját."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20485  2020-05-20

Nagy Sámuel próbája / Podmaniczky Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"De Nagy Sámuel uram nem hagyja magát. A Kemenesalján, a Bakony vidékén, no meg persze elsősorban is itt Nemes-Dömölk minden házában úgy emlegetik, hogy ő az »énekes« Nagy Sámuel. Ime, most is énekszóba fojtja a sóhajtást. Mint a harangkondulás, úgy zendül meg tiszta, érces hangja."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20484  2020-05-20

Viták a "másik" államhatalomról : Válogatás a fegyveres titkos társaságok ügyében elhangzott parlamenti felszólalásokból, 1923-1924 / szerkesztő Kántás Balázs

Politikatörténet, Kormányzat, parlament, Terrorizmus, Egyéb fegyveres testületek, Magyar történelem 1919-1945
titkos társaság, félkatonai szervezet, terrorszervezet, irredentizmus, szélsőjobboldali irányzat, politikai merénylet, politikai bűncselekmény, parlamenti ülés, országgyűlés, felszólalás, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak, 1920-as évek

"A nemzetgyűlésben mindazonáltal még 1923-1924-ben is élénk viták folytak a radikális jobboldali titkos társaságok múltbeli bűncselekményeiről és a felelősségre vonás elmaradásáról, elsősorban Drozdy Győző, Fábián Béla, Vázsonyi Vilmos és Rassay Károly ellenzéki politikusok kezdeményezésére..."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20673  2020-05-19                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

EoD
eBooks on Demand

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic