Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19746 dokumentum

Mediterranean and Paratethys Neogene : Report on activity of the RCMNS Working Groups and bibliography 1979-1984 / szerkesztő Fred Rögl

Geológia, földtörténet, Őslénytan, Szakbibliográfiák
neogén, paleontológia, sztratigráfia, szerkezeti földtan, geológia, geodinamika, ősföldrajz, szakbibliográfia, Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Mediterráneum, Dél-Európa, Kelet-Európa, Észak-Afrika

"The goals of the future work within the RCMNS and the outline of the VIIIth congress in Budapest were defined at the Executive Council Meeting at Hármaskút, Hungary 1981. The main focus of research will continue to be the Neogene stratigraphy, but with new concepts."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20143  2020-02-21

Az alföldi pannóniai (s. l.) képződmények litosztratigráfiai egységei / Gajdos István, Pap Sándor, Somfai Attila, Völgyi László

Geológia, földtörténet
földtani formáció, sztratigráfia, szerkezeti földtan, geológia, üledékes kőzet, kőzettan, miocén, Pannon-tenger, Alföld, Magyarország

"A formációcsoport feküje minden esetben pannóniainál idősebb képződmény. Ha a fekü miocén képződmény, akkor a Marosi Formációcsoport üledékfolytonossággal fejlődik ki belőle, vagy eróziós diszkordanciával települ rá. A formációcsoport minden más kifejlődésű feküre eróziós diszkordanciával települ."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20142  2020-02-21

Az angyali Nagyi : Regény / Horváth László ; szerkesztő Petrusák Magdolna

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, meseregény, 21. sz.

"Az az igazság, kedves Angyalkám, hogy ha végiggondolod ennek a három embernek a problémáját, mindnek ugyanaz a valami hiányzik, és azt keresik másoknál. Ez a törődés és a természetes emberi érzelem. Ebből a családból hiányzik a gondoskodás és az egymásra figyelés."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20242  2020-02-21

Humorcsokor : Versek és prózák / Gábor Erzsébet, H.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Szamár Jani kórót evett,
s nem hitte, hogy beleszeret
ott egy csini csacsilányba,
ki a kóró szárát rágta."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20245  2020-02-21

Rorate / Kelemen Erzsébet ; illusztrátor Huszti László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Rorate coeli desuper
- adventi várakozásban így áldalak,
Gáspár-, Menyhért-, Boldizsár-hittel
sivatagi csendben rendületlen megyek
megsebzett tájakon, hogy megtaláljalak."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20244  2020-02-21

Tévedés vagy tévelygés? / Diriczi Tibor

Keresztény vallások
kereszténység, hit, vallásosság, hamisság, bibliamagyarázat

"Kétség kívüli, hogy a karizmatikus irányzatból eredő félrevezetés nagyon nagy, és tömegeket mozgat meg. Teljesen hasonló elven működik, mint minden egyéb propaganda, ahol a szónok érzelmi ráhatásokkal képes tömegeket meggyőzni és ideológiája mögé felsorakoztatni."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20199  2020-02-21

Brief history of Hungarian geology / Balogh Kálmán ; szerkesztő Kecskeméti Tibor; fordító Kázmér Miklós

Tudománytörténet, Geológia, földtörténet
geológia, sztratigráfia, szerkezeti földtan, tektonika, földtani kutatás, tudománytörténet, Magyarország, Kárpát-medence

"Development of geological studies in Hungary - providing solid fundaments for miners' experiences - has been greatly influenced by changes in the state territory, and by political, social, and economic conditions. Therefore the place of Hungary within European geography and history is briefly reviewed here."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20141  2020-02-20

Horst von Bandat a Hungarian Geologist in Western New Guinea / szerkesztő Hála József, Vargyas Gábor

Tudománytörténet, Szénhidrogén-termelés, Külföldi országok, városok, Más országok néprajza
geológus, földtani kutatás, nyersanyagkutatás, légi fényképezés, távérzékelés, szénhidrogén-bányászat, néprajz, múzeumi gyűjtemény, Bandat, Horst (1895-1982), Pápua Új-Guinea, 1930-as évek, 20. sz.

"The New Guinea Expedition of 1935-37 was a joint organisation of the two largest oil concerns of the world. The new concession stretched over 100,000 square kilometers and covered the oil prospective lowlands and hilly terrain of Dutch West and South Central New Guinea with the Vogelkop and Bomberai peninsulas."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20140  2020-02-20

Film, ízlés, befogadás : A Szerelem című film befogadásának vizsgálata / Helmich Dezső, Gereben Ferenc

Művelődésszociológia, Filmművészet, Esztétika, művészetfilozófia
művelődésszociológia, filmszociológia, művészetszociológia, recepcióelmélet, kérdőíves felmérés, Budapest, Magyarország, 1970-es évek, 20. sz.

"Láthattuk, hogy az egyes ízléstípusok befogadói elfogultsága olyan mértékűvé válhat, amely egy esztétikailag megformált műnek nemcsak a tetszését, de megértését is megakadályozza. Láttunk olyan átmeneti formát is, amelynek tetszik egy mű, de kevéssé érti meg."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20139  2020-02-20

Török-tatár-kuruc világ Nyugatmagyarországon és Bécs ostroma / Gantner Antal

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet, Helytörténet, helyismeret
hadtörténet, török elleni háborúk csatái, helytörténet, magyar történelem, Bécs, Sopron, Nyugat-Magyarország, Burgenland, 1683, 17. sz.

"Július 12-én Barkóczy Ferenc, Szalay Pál és Szepesy Pál kuruc vezérek, úgyszintén a török nagyvezér egy biztosa Sopronba érkeznek. Itt aztán Thökölyi fejedelemnek Veszprém várában 1683. évi június 26-án kelt proklamációja alapján fölszólítják Sopron városát, hogy a fejedelemnek hódoljanak meg..."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20238  2020-02-20

Nincs más lehetőség : Jézus az egyedüli út az Atyához / Diriczi Tibor

Keresztény vallások
krisztológia, keresztény teológia, példabeszéd, bibliamagyarázat

"Nagyon találó Jézus példázata, mikor magát jó Pásztornak nevezi. Ő olyan pásztor, akinek tulajdonai a juhok, aki élete árán hozta vissza őket. Jézusban, mint pásztorban vakon bízhatunk. Soha nem kell megkérdőjelezni, hogy ahova Ő vezet minket, vajon biztonságban leszünk-e."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20193  2020-02-20

Több oldalról szorongatva: középen : A médiacsata néhány csörtéje, 1990-1993 / Rácz János

Média általában, Sajtó- és médiatörténet, Magyar belpolitika, Politikatörténet
médiapolitika, sajtóügy, tömegtájékoztatási eszköz, médiatörténet, politikai harc, politikatörténet, Magyarország, 1990-es évek

"Antall a médiaegyensúlyon keresztül értelmezte a sajtószabadságot. Csurka István sajtószabadság-felfogásába nem illett bele, hogy az MDF választási győzelme nem fordítódott át médiahatalommá. Ennek politikai szimbólumát az MDF-SZDSZ paktum koordinátarendszerében festette meg."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20236  2020-02-20

Összehasonlító tanulmány a világ ásványi nyersanyagainak mennyiségéről, termeléséről, ár- és értékrendjeinek alakulásáról

Ásványi nyersanyagok, Bányászat általában, Ipartörténet, Ágazati gazdaságtan, Gazdaságtörténet
ásványvagyon, nyersanyag, bányászat, világgazdaság, árindex, gazdasági mutató, gazdaságstatisztika, trendvizsgálat, 1960-1982, 20. sz.

"Rövid tanulmányunk célja az 5 évenként felmerülő ásványi nyersanyagértékelési tevékenység előzetes megalapozása volt. 1985-ben esedékessé válik az ország ásványkincseinek újraértékelése. Minthogy ezt is a világpiaci összehasonlító elvek fogják vezérelni, ezért az időben történő előkészületeknek minden alapja megvan."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20138  2020-02-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom