Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18151 dokumentum

Angolok / Győry Ilona

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, angolok, Anglia, Nagy-Britannia, Írország, 20

"Bár tudnám olyan melegséggel éreztetni, mint ahogy én magam érzem azt a nagyrabecsülést és tiszteletet, amely az angolok iránt kellett, hogy támadjon bennem újra is annak láttára, ahogy az őszinte bírálatot fogadták. Hiába, John Bull a sportban, a játszótéren is a gentlemannek igazi módján, tökéletes szépséggel tudja fogadni a neki igazságosan jutott ütést, sőt még nagyrabecsülés is ébred benne az ütő iránt."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18677   2018-10-12

Helynév-szociológia / Győrffy Erzsébet

Szófajtan, lexikológia, Nyelvhasználat, Egyéb történeti segédtudományok, Népnyelv, nyelvjárások, Folklorisztika
földrajzi név, névkutatás, névtan, magyar nyelv, rétegnyelv, szociolingvisztika, helyi közösség, folklorisztika, Hajdú-Bihar megye

"A helynév-szociológia legalapvetőbb kérdése az, hogy az azonos helyet jelölő helynévváltozatok (tulajdonképpen szinonimák) használata milyen szempontok szerint történik, s ez kapcsolható-e különböző névtípusokhoz, azaz eltérő szemantikai és nyelvi szerkezetet mutató jellegzetes helynévcsoportokhoz."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18676   2018-10-12

Csak amennyit megérdemel : Regény / Finta István ; szerkesztő Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Dini megkezdte a harmincnapos szabadságának letöltését. Valami nagy felszabadulásfélét érzett, hogy minden így történt. Most már teljesen világos lett előtte, hogy Évát mindig, mint testvért szerette. Azt is érezte, hogy annak az oka leginkább a nagyszobában lévő festmény volt."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18675   2018-10-12

Az első éj / Szente B. Levente

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"és álmodtam virág vagyok
és szép és jó és tényleg nem vagyok rossz
és lélegeztem és harmatot ittam és
megtámadtak a hangyák"

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18674   2018-10-12

Tollkalitka : Versek / Szente B. Levente ; illusztrátor Fazakas Attila

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Olyan szép volt itt minden:
az ősz, s a virágoskert szemeidben,
mint csillagok alatti tótükör
a széltől fodrozódott pillanatokban..."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18673   2018-10-12

Katolikus Egyház, merre tartasz? : Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus / Athanasius Schneider ; szerkesztő Fülep Dániel; fordító Sallai Gábor

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások
püspök, katolikus egyház, pápaság, állam és egyház viszonya, egyházi szertartás, keresztény teológia, Kazahsztán, Oroszország, Vatikán, 21. sz.

"2017 elején nyilvánosan folyamodtam a pápához Tomasz Peta és Jan Pawel Lenga érsekkel együtt, és azért imádkoztunk, hogy a pápa tisztázza az elvált újraházasodottak szentáldozáshoz való bocsátásának kérdését, ami valójában a fő probléma az Amoris Laetitiával kapcsolatban."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18688   2018-10-12

Mohács vagy Két árva gyermek vergődése / Krúdy Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Lajos tetőtől-talpig fénylő vértbe volt öltözve, csillagként ragyogó sisak fedte a fejét, olyanformán volt öltözve, mintha az imént elmulott lovagkorból tért volna vissza álomlátásként a szük budai utcába. Lajos a hintó felé léptette lovát és az ablakon át, meghajolván derekával, benyujtotta vaskesztyüs kezét Máriának."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18672   2018-10-11

Ki kopog? : Elbeszélés / Carmen Sylva ; fordító Wohl Janka

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 19-20. sz.

"E perczben tartózkodó, félős kopogás hangzott fel az ajtó felől. - Léonie összerezzent s aztán mozdulatlan maradt. Ily késő éjjel, e kopogás! Nyitva felejtették tán a kaput? ... Szive egy perczig hangosan dobogott. Aztán felmerült agyában az őrült gondolat, hogy Emilia jön eltagadni mindazt, mit a féltékenység tollába mondott."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18671   2018-10-11

Csak a dal : Összegyűjtött dalszövegeim / Nagy Vendel

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ifjúság
Elrepül,
Szíved fiatal még,
Lelkedből dalok szállnak,
Mindaddig, amíg élsz."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18670   2018-10-11

Francia háború és a szabadságharc : Történeti elbeszélések a régi időkből / Gaál Mózes

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Magyar történelem 1791-1867, Magyar irodalom története
magyar irodalom, történelmi személy, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, magyar irodalom története, Széchenyi István (1791-1860), Batsányi János (1763-1845), Deák Ferenc (1803-1876), Petőfi Sándor (1823-1849), Magyarország, 20. sz., 18-19. sz.

"Aztán jöttek a márciusi napok. A nemzet költője odadobta ezer meg ezer ember szivébe égő fáklyáját a szabadság szeretetének... Budán, Pesten, az egész magyar hazában, sasszárnyakká váltak a "Talpra magyar" repülő ivei, s merre eljutottak, esküszó fakadt az ajkon, s megtelt a szív lázzal... A költő szive egyet dobbant, s ezt visszhangozta a nemzet szíve."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18668   2018-10-11

Az egy és a kettő : Egy dionyszoszi és egy apollói alak glücksverabschiedene a süllyedő Titanic fedélzetén / Litván P. Rafael, Sebeő Talán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Jó és rossz, gyönyör s bánat, én és te - mindez teremtő szemek előtt lebegő színes párának látszott. Másfelé akart magától tekinteni a teremtő, - és megteremté a világot. Ittasító gyönyör a szenvedőnek bánatától félrenézni s eképp megszűnni."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18669   2018-10-10

A Messiás a liturgikus évben : Az üdvtörténet misztériumainak megjelenése a római katolikus egyházi év liturgikus cselekményeiben / Turay Alfréd ; szerkesztő Bálint Erzsébet

Keresztény vallások, Ünnepek
keresztény ünnep, vallási ünnep, liturgikus idő, egyházi év, szent, szentek kultusza, kereszténység, hittankönyv

"A zsidókhoz hasonlóan a keresztények is megünnepelték az üdvtörténet kiemelkedő eseményeit. Ezeknek a megjelenítő emlékezéseknek ünnepláncaiból alakult ki a liturgikus EGYHÁZI ÉV: az üdvtörténet fontos személyeit és történéseit megjelenítő emlékezések összessége."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18667   2018-10-10

Rablánczon : A szabadságharc hősregéi / Barna Jónás

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1791-1867
magyar irodalom, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, Magyarország, 19. sz., 1848-1849

"Délután ujból a nemzeti muzeum elé gyülekezett a sokaság s Petőfi ujra elszavalta a »Talpra magyar«-t. Innen a nép a városháza elé vonult, hol Nyári Pál pestmegyei alispán javaslatára a tanács helybenhagyta a 12 pontot, mire rögtön kinyomatták és száz meg száz példányban kifüggesztették az utcasarkokra..."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18666   2018-10-10                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom