Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14343 dokumentum

Útmutató a magyar nyelvnek idegen ajkú tanulók számára ragozó módszer szerint való tanításához / Rakodczay Pál

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás, Nyelvtörténet
magyar nyelv, nyelvtan, ragozás, ige, nyelvoktatás

"Az ú. n. tárgyas ragozás törvénye mindennél fontosabb. Ez a magyar nyelv szelleme. A ki ezt megbírja, az tökéletes magyar. Fájdalom, nyelvtaníróink e törvényre nem nagy figyelmet fordítanak. A kisebb nyelvtanok legtöbbjéből az egész törvény hiányzik, vagy ha nem, csak úgy mellékesen van megemlítve."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14723   2015-11-20

Szemben Lukács György szobrával : Közszolgálati írások / Zászlós Levente

Kritika, Magyar belpolitika
magyar irodalom, publicisztika, 20. sz.

"Az élet és az életmű egymástól elválaszthatatlan, csak viselt dolgaink hitelesíthetik vagy hitelteleníthetik kimondott és leírt szavainkat. Törvény ez, amely alól senki sem kivétel. A Lukács-életmű voltaképpen ezen az alapon bizonyul roskatagnak: hiányzik belőle a morális stabilizáló kötőanyag."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14722   2015-11-20

Thérèse Raquin / Émile Zola ; fordító Szegedy János

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Camille nyolc nappal a házassága után kereken kijelentette az anyjának, hogy el szándékozik költözni Vernonból és Párisba akar menni lakni. Raquinné ijedten tiltakozott: ő másként rendezte be az életét és semmit sem akar változtatni rajta. A fiúnak erre idegrohama támadt, fenyegetőzött, hogy beteg lesz, ha nem engednek a szeszélyének."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14721   2015-11-20

Bevezetés a sztochasztikus programozásba / Deák István

Alkalmazott matematika
sztochasztikus programozás, matematikai programozás, operációkutatás, optimumszámítás, döntéselmélet

"A véletlentől függő döntéseket nem tudjuk egymáshoz hasonlítani addig, amíg nem határozzuk meg, hogy milyen szempont szerint tekintünk egy döntést jobbnak a másiknál. Tehát elsősorban azt a szempontot kell meghatároznunk, amely alapján a döntéseket rangsorolhatjuk."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14720   2015-11-20

Gramatika madžarskoga jezika / Ivan Bojničić

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, nyelvoktatás, nyelvkönyv, magyar irodalom

"U madžarskom jeziku je naglasak uvijek na prvom slogu riječi. Ako je riječ sastavljena od više riječi, onda se naglasuje prvi slog svih onih riječi, od kojih je sastavljena. U madžarskom jeziku rabe se latinska slova, ali se nekoja drugačije izgovaraju, nego u latinskom jeziku."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14719   2015-11-20

Rendhagyó bibliográfiám / Salga Attila ; szerkesztő Papp Tibor

Szerzői bibliográfiák, Nyelvoktatás, Irodalomtudomány általában, Nyelvtudomány általában
személyi bibliográfia, hivatkozási jegyzék, irodalomtudomány, nyelvészet, nyelvoktatás, eszperantó, orosz nyelv

"Eszperantó nyelven a Parnasszusra. Baghy Gyula és Kalocsay Kálmán centenáriumára. Hajdú-bihari Napló (HBN), 1991. aug. 26. p. 8.
A mesterséges nyelv élővé vált. Az eszperantó nyelv segítségével a magyar irodalom mindenhová eljut. HBN, 1991. dec. 18. Termés, p. 19."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14718   2015-11-19

Aszfalt / Kóbor Tamás

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Az olvadó, süppedő aszfalton, rekkenő melegségben dülök előre. A széles, szikrázó uton hozzám hasonló szürke, érdektelen alakok törlik a homlokukat. Üres, szintelen minden, az én virágjaim vakáczióznak. Vajon hány óra van most? Ha hihetek az én zsebórámnak, akkor három perczczel mult negyed egy."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14717   2015-11-19

A magyar nyelv szótára / Czuczor Gergely, Fogarasi János

Értelmező szótárak, Nyelvtörténet
magyar nyelv, nyelvtörténet, etimológiai szótár, értelmező szótár

"SZÓTÁR: (szó-tár) ösz. fn. - Könyv, mely általán valamely nyelv birodalmához tartozó, különösen bizonyos ismeretszakokban divatos szók öszvegét ábéczerendben elszámlálja, s különféle jelentéseiket, és sajátságaikat eléadja. Nagyszótár, zsebszótár, természettudományi, orvosi stb. szótár. Magyar-német-szótár. Értelmező, elemző szótár."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14716   2015-11-19

Margit férje : Regény és egyéb elbeszélések két kötetben / Kövér Ilma

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Zsolnayék hármacskán sétálgattak a kertben. Margit, férje karjába öltve kezét, boldogságtól ragyogó arczczal mutatta be atyjának a szemkápráztató rózsaligetet, amit Ervin az ő számára teremtett a park egy részében. Édesen csevegett a szép asszonyka, kinek báját nagyban növelte az az elégültség, ami egész lényéből kisugárzott."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14715   2015-11-19

Közhasznu esmeretek tára a' Conversations-Lexikon szerént Magyarországra alkalmaztatva

Általános lexikonok, Enciklopédiák
általános lexikon, enciklopédia, ismeretterjesztés, Magyarország, 19. sz.

"Abbé. Igy nevezék magokat Francziaországban a' revolutio előtt azok, a' kik egyházi állapotra léptek, vagy theologiát azon remény fejébe tanultak, hogy a' király majd őket valamelly klastrom jövedelmei részeseivé (abbé commandataire) 's igy valóságos apátokká is nevezi."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14714   2015-11-19

Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés / Ludányi Ágnes, Pacsuta István

Szervezetszociológia, Menedzsment, Vállalatok
szervezeti kultúra, vezetéstudomány, vállalatirányítás, szervezetfejlesztés

"A managementet általában úgy definiálják, hogy a célok kitűzésének és megvalósításának folyamata az öt menedzsment funkció által, humán, pénzügyi és anyagi források felhasználásával. A menedzsment funkciói: tervezés, szervezés, személyügyek, irányítás, ellenőrzés."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14713   2015-11-18

On-line értékelési módszerek II. / Lengyelné Molnár Tünde

Informatika az oktatásban, Pedagógiai módszerek, Számítógépes alkalmazások, Felhasználói szoftverek, Statisztika
kérdőívszerkesztés, kutatás, módszertan, táblázatkezelő rendszer, statisztikai elemzés

"A papíralapú kérdőívek kétségtelen előnye, hogy a kitöltő kezébe adható, kézen fogható, ezért évekig nagyobb kitöltöttségi arányt érhető el alkalmazásával, mint az elektronikus kérdőívek esetében. Ne feledjük azonban, hogy a digitális írástudás megváltoztatja a szokásainkat. Ezért az online kérdőívek térhódítása megkérdőjelezhetetlen."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14712   2015-11-18

Lineáris programozás / Komáromi Éva

Alkalmazott matematika, Algebra
lineáris programozás, matematikai programozás, optimumszámítás, operációkutatás, döntéselmélet

"Általános formájában egy LP feladat tartalmazhat egyenlőtlenségi feltételt, előjelkötetlen változókat, maximalizálás helyett lehet minimalizálás a cél. Az LP feladat különböző alakjai azonban ekvivalensek abban az értelemben, hogy bármely LP feladat kanonikus alakban felírható, és fordítva..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14711   2015-11-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom