Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

„Temetkezési Nagy Egylet.“

– A Kereskedelmi és Ipar-Kamara palotájában. –

1851.

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

 Városunk egyik legrégibb, tagjai számát tekintve legnagyobb és munkásságában leghumánusabb egylete 1851-ben alakult. Mire nézve a következő eredeti följegyzést találjuk:

 „Alakulása kezdete a Maros-Vásárhelyi Harmadik Temetkezési Egyletnek 1851-ik évben október 15-ik napján.
 „Inditványoztatott maros-vásárhelyi schuszter és polgár Bihari János által; ezen inditvány legelébb pártoltatott Professor Török János, ügyvéd Zakariás Ignátz, cs. kir. Lotto Collector Erdélyi László, gombkötő Klein Mihály és szabó Mészáros András által. A kikis ezen űdvös inditványt több polgár társaikkal közölvén, minek utánna sokak által pártoltatott, az alakuló egylet tagjává lenni kivánkozók nevei öszve irattak cs. kir. Lotto Collector Erdélyi László által.“

 Október 18-án már 315 volt a jelentkezők száma, midőn, – „Felsőbb engedelemmel“, – gyülés tartatván, az ideiglenes tisztikar a következőleg alakult meg:
 Elnök: Török János ref. koll. tanár. Pénztárnok: Erdélyi László lotto – gyüjtő. Jegyző: Klein Mihály gombkötő. Ezen a gyülésen az alapszabályokat is megállapitották s jóváhagyás végett felterjesztették. A december 26-án tartott gyülésen már azon örvendetes jelentést tette az elnökség, hogy „a szabályok a felséges cs. kir. Gubemiumtől 17722-ik számok alatt minden legkisebb változtatás nélkül leküldettek.“
 A jóváhagyást nyert szabályok alapján a végleges alakulást 1852. junius 28-án tartották meg, midőn a hatóságot cs. kir. Mélt. kapitány Biltz Lajos képviselte.
 Elnökké ekkor Nagy János ref. orgonista választatott meg, mig a többi tisztviselők megmaradtak. Nagy János megválasztatása igen szerencsés gondolat volt. Benne az egylet kiváló munkabirásu, széles látókörü, messze a jövőbe tekintő elmével biró egyént nyert, aki első kötelességének azt tartotta, hogy az alapszabályokat megfelelően átdolgozza és egy tervezetet készitsen, melynek nyomán haladva, oly alaptőke legyen beszerezhető, mely aztán az esetleges nagyobb rázkodtatások idején is biztositsa az egylet további fenmaradását anélkül, hogy a tagok jogai bármily csekély részben is csorbát szenvednének.

 Körültekintő, nagy munkáját az 1855. március 9-én tartott közgyülés elé terjesztette, mely azt egyhangú lelkesedéssel fogadta el, s egyben elhatározta, hogy Nagy Jánosnak „a fáradhatatlan működésért, s nagyszerü szerkesztésért hálás köszönetet szavaz, s a most ujjá szervezendő egyletet örök időkre való emlékezet okáért, elnök atyánkfia nevéről, „Nagy“ melléknévvel látja el, s cimét a következőként állapitja meg: „Temetkezési Nagy Egylet.“ A most elfogadott uj alapszabályokat és működési tervezetet az erdélyi cs. kir. m. helytartóság (Szeben) 16819–1858. sz. alatt hagyta jóvá, de csak 1861. február 12-én küldötte meg Petri Ádám polgármesternek. Igy megszilárditván alapját egyletének Nagy János, nem sokáig maradt annak élén, mert 1856. végén nyugalomba menve, a városról is elköltözött, (hir szerint Nagyenyedre) lemondván elnöki tisztéről.
 Zajtalanul, csendesen működve, most már 61 év óta gyakorolja e folyton fejlődő, gyarapodó egylet a legszebb jótékonyságot az özvegyek és árvák segitését. És munkálkodását most is az eredeti alapszabályokkal végzi. Lényegesebb közgyülési intézkedései csak azok voltak, midőn 1899-ben a pénztár hathatósabb és szakszerü ellenőrzésére, vagyonilag felelős, 5 tagból álló felügyelő-bizottságot állitott, – s a folyton szaporodó teendők végzésére, 1905-ben a pénztárnok mellé ellenőri állást szervezett.
 E humánus egyletbe beléphet minden egészséges keresztyén férfi 21, nő 18 éves korától 65 éves koráig. A felvételre jelentkezések az egylet tisztviselőinél történnek. A felvétel felett a választmány határoz, melynek joga van születési vagy orvosi bizonyitvány bemutatását megkivánni. A felvett tag beiratási és könyvdij cimén 2,64 K fizet. Azontul 320 halottért, minden esetben 53 fillért. A 320 halott utáni befizetéssel további fizetési kötelezettsége megszünik.
 Az elhalt tag örökösei a következő igényekkel birnak:
 1. Ha az elhunyt tag fizető tag volt, tehát 320 halottért még nem fizetett, a család kap 105 K kegyeleti dijat és annyiszor 53 fillért, ahány halottért befizetés történt.
 2. Ha az elhunyt mentes lett, vagyis a 320 halottért már teljesitette fizetési kötelezettségét kap: A) a mentesség napjától számitott 10 éven belül 315 koronát; B) a mentesség napjától számitott 10 éven tul 315 K és minden 10 éven tuli ujévre 10–10 korona pótdijat.
 Az egylet tagjainak száma 1911. év végén:

Fizető tag1191
Mentes tag1708
Pótdíjas tag608
Összesen2877

 Az egylet vagyona 1911. év végén 349.453 K 86 fillért tett, melyből 18,146 K 16 fillér házalapként, elkülönitve kezeltetik, egy épitendő egyleti helyiség céljaira.

 Az egylet eddigi tisztviselői a következők voltak:

Elnök:
1. Török János ref. koll tanár1851–1852.
2. Nagy János ref. orgonista1852–1856.
3. Lénárt Dániel1856–1863.
4. Petri Ádám1863–1869.
5. Borosnyai Pál1869–1870.
6. Gombás József1870–1895.
7. Ajtai Gyula1895–1900.
8. Oroszlány István1900–1907.
9. Szakáts Péter1907–
Pénztárnok:
1. Erdélyi László1851–1855.
2. Worell József1855–1861.
3. Bálint József1861–1876.
4. Nagy Antal1876–1897.
5. Szöllösi István (máj–dec.)1897–
6. Biró Sándor1897–1911.
7. Henning Károly (helyettes)1911–1912.
8. Soós Albert1912–
Jegyző:
1. Klein Mihály gombkötő1851–1853.
2. Hints Károly1853–1857.
3. Nagy Antal1857–1876.
4. Dicső Lajos1876–1891.
5. Szabó István v. aljegyző1891–1897.
6. Szentgyörgyi Dénes1897–1912.
7. Kovács Elek1912–
Felügyelő-bizottsági elnök:
1. Szabó István kerékgyártó1899–1906.
2. Bustya Lajos1906–
Ellenőr:
1. Mészáros Dénes1905–1911.
2. Henning Károly1911–

 Az elnök esetleges akadályoztatása esetére a választmány, saját kebeléből, alelnököt választ, mely tisztet 1901-óta mindig Csiszér Albert birtokos tőlt be.