Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Pázmány Péter-utca.

A róm. kath. főgimnázium homlokzata előtt a Klastrom-utcát a Bethlen G.-utcával köti össze.

str. Colegiului / Kollégium u.

Pázmány Péter.

1570–1637.

Irta: dr. Schmidt Béla.

 Protestáns bihari nemes szülők gyermeke, ki tizenhat éves korában katolikussá és nemsokára jezsuitává lesz. Tanulmányait Krakkóban, Bécsben és Rómában végzi el s a jezsuita nevelés, mely a kiképeztetést az egyéni tehetségekhez mérve adja, benne kiváló és fényes eredményre tekinthet. Kiválóságai elismerésének kell tekinteni már azt, hogy 1607-ben Gráczban theologiát és filozófiát tanithat.
 Ebben a korban kezdi el akadályt nem ismerő buzgalommal téritő munkáját. Ettől kezdve valóban harcoló jezsuita, kinek merész és ügyes fellépése, szónoki készsége, szellemi képessége: vitairatainak egész sora már előre kijelölik vezéri szerepét a magyar ellenreformációban A visszatérités nehéz munkáján fáradozó jezsuiták élére kerül nemsokára s a rend székhelyéről Nagyszombatból folytatja nagy erővel vitázó és téritő munkásságát („Az igazságra vezető Kalauz“ 1613.) 1616-ban az esztergomi érseki székbe kerül s igy az egész magyar katholikus egyház kormányzásának összes szálai kezében futnak össze. Szervezi az egyházat, nagyban emeli a papság tekintélyét, előmozditja az egyház vagyonosodását, mivel nagy lökést ad az egyház hatalmának gyarapitásához. Iskolákat állit (a nagyszombati egyetem, a bécsi Pazmaneum stb.), nyelvészettel, bölcsészettel foglalkozik s ezek mellett az ország ügyeinek intézésében is élénk részt vesz s királyának nagy belolyásu tanácsadója.
 Korának irányt adott, kortársai fölé emelkedett, uralkodott nemcsak a papság és a hivők, de az eszmék fölött is.
 Mint pap, mint író, mint tudós, mint szónok, mint államférfi egyaránt kiváló. Mint szónok hire messze elterjedt, mert szónoklatának valami magával ragadó varázsa volt, mely egyaránt magához ragadta az elnyomott pórt s a gazdag főurat.
 Huszonkét évig kormányozta egyházát; teremtett és visszahóditott.

* * *

Pázmány Péter 1570. okt. 4-én Nagyváradon született ősrégi magyar családból. Meghalt Pozsonyban 1637. márc. 19-én.

Szerk.