Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Dr. Gecse Emberszereteti Intézet.

(Institutum Philantropicum.) – Pénztára a ref. kollegiumban.

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

 Az 1818-ik év junius 28-án ünnepelte ősi ref. kollegiumunk itteni állandó megtelepedésének első százados évfordulóját. Az ünnepi szónoklatot Antal János ref. püspök tartotta. Az ünnepély végeztével többen lakására kisérték a püspököt, köztük dr. Gecse Dániel városi phisikus is, ki igy szólt a jelenlevőknek:
 „Nékem templomozás alatt elmémbe ötlék, hogy ha valaki ezelőtt száz évekkel ennek a kolégyomnak száz forintokat adott volna, oly rendelkezéssel, hogy annak kamatja évenként mostanig mindenkor tőkévé vállják, mi volna ma az ősszesitett tőke?“
 Nyomban számitgatni kezdettek s megállapitották, hogy rendes körülmények között 35 ezer frtra emelkednék. (Sain v. bécsi forint = 40 osztr. ért. krajcár.)

 Ezentul nem hagyta nyugton Gecsét ez az eszme. 1820-ban már le is teszen 2000 német forintot alapitványként, megirván egyszersmint, minden apró részletre kiterjedve, annak kezelését s későbbi felhasználását.
 Sulyos betegsége idején aztán 1824. március 16-án ugy végrendelkezett, hogy – édes anyja halála után – összes vagyona ezen célra fordittassék, a kamatokat addig anyja élvezze.
 A „testamenti executorok“ 1828. aug. 3-ikán végezték be munkálataikat. Behajtották a felvehető követeléseket s kifizették a tartozásokat, s ekkor az „Emberszereteti Intézet“ alaptőkéje, beleszámitva az 1820-ban letett 2000 frtot és kamatait is: 32479 váltó magyar forint 8½ dollárt tett, (1 magyar forint kb. 60 krajcár volt.)
 Ez az összeg képezte tehát alapját a „Gecse emberszereteti Intézet“-nek.
 A dr. Gecse által szerkesztett s már jelzett szabályzat szerint az alaptőke mindaddig gyümölcsöztetendő, mig egy millió forintra emelkedik. Az alap kezelését egy 9 tagu „comissio“-ra bizta Gecse, melynek tagjai:
 1. A felsőbbség részéről (ma a m. kir. belügyminiszterium) 1 tag, (Gróf Haller János főispán.)

 2. Maros-Vásárhely közönsége részéről 2 tag. (Hofbauer Aurél és Nagy Imre tanácsosok.)
 3. Ref. egyházkerület részéről 1 tag. (Nagy Elek kir. táblai biró.)
 4. Ref. kollegium részéről 2 tag. (Pál Gusztáv igazgató és Trózner Lajos tanár.)
 5. Helyi ref. egyház részéről 1 tag. (Bodó Sándor kir. főügyész.)
 6. Róm. kath. gimnázium részéről 1 tag. (Missz Olivér tanár.)
 Kilencedik, mint elnök a ref. kollegium mindenkori főgondnoka (Gróf, Toldalagi László.) Tagja még a bizottságnak Bari Zsigmond pénztárnok is. Az 1903. év végén volt együtt a végrendeletben kivánt 1 millió rhfrint. (Gecse számitása szerint 1920-ra kellett volna kifejlődnie.) Ekkor a mai értéknek megfelelően, kereken 800 ezer koronában állapitva meg az alaptőkét, elhatározta a felügyelő bizottság, hogy az 1904. évtől kezdődőleg a kamatokat a végrendeletben felsoroltaknak kiadja. Azóta tehát élvezik és pedig a következő arányban:

1. Az erdélyi ref. egyházkerület25% —12.000kor.
2. Helyi ref. kollegium22% —10.560
3. Helyi ref. egyház5% —2.400
4. Ákosfalva, Backamadaras és Nyárádszentbenedek
     kisközségek együtt
00·5% —240kr.
5. A belügyminiszterium25% —12.000
6. Helyi róm. kath. főgimnázium4·5% —2.160
7. Maros-Vásárhely város közönsége18% —8.640
Összesen100% —48.000

 Megjegyzendő, hogy a m. kir. belügyminiszterium, 12 ezer korona évi részesedését – 10 évre – a város kulturális céljaira engedte át.