Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Fogarasi Papp József-utca.

(Térj meg-utca.)
A Régi Baromvásár-utcából északnyugati irányban haladva, a Köteles Sámuel-utcába vezet.

str. Dr. Czakó József u.

Fogarasi Papp József.

1744–1785.

Irta: Trozner Lajos.

Fogarasi Papp József szászvároson született 1744. aug. 26-án. Tanult szülővárosában, majd meg Nagyenyeden, 1769-től pedig a külföldi egyetemeken, ahol öt évet töltött. Megfordult ezen idő alatt Baselben, Frankfurtban, Gröningában, Utrechtben stb. Leghuzamosabban Utrechtben tartózkodott, ahol a tanulás és tanitás mellett az irodalommal is kezdett foglalkozni s már 1772-ben 30 drb. aranyot nyomó jutalmat nyert a Hessingeni tudós társaságtól, egyik pályamüvével. Ezen kivül részint külföldön, részint hazajövetele után még 8 pályamüvével nyert kitüntetést, igy a leydai akadémia, a berlini királyi tudományos és szépmüvészeti akadémia, a harlemi theol. társaság stb. pályakér- déseire irt munkáival. Végre öt évi fáradhatatlan munkásság és tanulás után, szellemi kincsekkel gazdagon megrakodva, dicsőséggel halmozva hazatért ifju nejével, egy hollandi ezredes leányával szászvárosra papnak s innen öt évi lelkipásztorkodás után 1779-ben Maros-Vásárhelyre tanárnak. Tudományos téren szerzett hirneve, vonzó egyénisége és tanitási módszere rövid idő alatt itthon is annyira hiressé tették Fogarasi Pap Józsefet, hogy II. József császár 1784-ben, dacára, hogy református volt, kinevezte a Nagyszombatból Budára áttett egyetemhez rendes tanárnak 1000 frt. fizetéssel. Mielőtt azonban ezen fényes állását elfoglalta volna, 1785-ben, 41 éves korában meghalt.