Kezdőlap Tartalom Utcajegyzék Képtár Reklámok Útmutató Impresszum

Erzsébet-liget.

Elba-sziget.

Parcul sportiv municipal

Irta: Szentgyörgyi Dénes.

 Az Erzsébet-liget a város nyugati részében, a Maros két ága által határolt területen fekszik. Hosszu időn keresztül ezl volt a város lakosságának egyedüli mulató helye, a rajta levő szinkőrrel és vendéglő helyiséggel. Sőt az egyetlen meleg fürdő is itt volt. (Ma csak az izraeliták használják.) Az Elbát Houchard József mérnök rendezte be, az 1816–17-iki éhinség idején. Részben azért, hogy kertészeti kedvteléseit ezzel is kielégitse, részben pedig, hogy igy naponta 60–70 embernek kenyeret juttasson.
 Houchard József francia eredetü volt. Apja Houchard Izsák a göttingai egyetemen ismerkedett meg gróf Teleki Józseffel, kinek biztatására városunkba jött s itt telepedett meg. Fia József, ki a mértanban és épitészetben is kitünő szakférfiuvá képezte magát, katona volt. Onnan hazatérve, a gyulafehérvári pénzverdénél vállalt állást. Midőn a hivatalt beszüntették, szülővárosába, Maros-Vásárhelyre jött s élete végét a kertészetnek szentelte, gyönyörü mükertészetet teremtve itt. 1841-ben halt meg.
 A városi tanács 1858-ban elhatározta, hogy az Elba megteremtőjének, – szép alkotása területén – emléket állit. Gyüjtő-iveket bocsátott ki tehát, melyre a következő felhivás volt irva:
 „Élni fog ugyan emléke az irt mulató kertben általa szakértőleg müvelt és torony magasságra emelkedett fákban, de a méltányosság sugallatát követve, polgári kötelességének ismeri ezen tanáts Önöket tisztelt Polgárok felkérni, hogy nevezett néhai polgártársunknak állitsunk azon mulató kertben Emelvényt, mi a késő nemzedék előtt is jelen korunk általi megtiszteltetését képviselhesse.“
 A felhiváshoz egy gránit emlékoszlop terve is csatolva volt.
 A gyüjtés azonban nem járt megfelelő eredménnyel, s emlékkövét felállitani nem sikerült, hiszen a tanács által kezelt „Houchard-alap“ 1905-ben is csak 4208 kor. 70 fill. tett.
 Az 1905. julius 21-én tartott törvényhatósági biz. gyülés aztán elhatározta, hogy az „Erzsébet-liget“-ben egy tennisz-pályát épit, melynek költségeire fölhasználtatnak: 1. A l „Houchard alap“ 4208 korona 70 fill.. 2. Az 1905. junius 24-én tartott „Erzsébet-ligeti“ népünnepély 1100 korona jövedelme. 3. Az esetleges többlet az 1906. évi városi költségvetésben vétetik fel. A Gáspár Antal biz. tag inditványára aztán kimondotta a törvh. biz., hogy a tennisz-pálya mellé épitendő pavillont „Houchard-emlék“-nek nevezi el s ezt megfelelő feliratu táblával jelzi. Az épitési költség 5773 kor. 56 fillért tett ki. A Houchard emlékezetét feltüntető tábla a pavillonra még nincs elhelyezve.

Az „Erzsébet-liget“-ben van jelenleg a régi rozoga, – bár ujabban resteurált, – nyári szinkőr és a „Sport-Egylet“ labdarugó versenypályája. Ez utóbbi, – rendezni szokott versenyeivel, – néha akkor is pezsgő életet visz, a különben elhagyatott szép liget fasorai közé, mikor szinészek nincsenek falaink között, mert ez esetben általában eléggé látogatottságnak örvend.