[1843.] April 1. III. Richard Király. Másszorra halasztva előadatásáróli itéletünket, most örömmel jegyzünk meg annyit, hogy a színházi közönség igen méltányos volt Lendvay úr' művészeti szorgalma iránt. A ház - páholyok' nagyobb részét kivéve - telesded tele volt, és L. ur a zajosan tapsoló közönség előtt kitüntetésben is részesült, mit neki néhány fiatal tisztelői készítének s mit L. ur valóban meg is érdemelt.
(Honderű, 1843. április 8. 484. o.)

[1850. január 2.] III-ik Richard király olly jellem, minőt képzelni is kevés ember bir, következetesen kivinni pedig csak az egy Shakspear tudott. E jellemet visszaadni ugy, miként az a nagy költő agyában megszületett, olly föladat, mellynek kevés szinész felelhet meg, s nem mondunk sokat, állitván, hogy Lendvait e kevesek köze sorozhatjuk. Fölfogásunk szerint ő e nehéz szerepet megbirta, s ha némelly helyei voltak is, miket talán gyöngébbeknek lehetne nevezni, mivel kissé kiestek azon egyöntetü következetességből, mellynek föntartása kivánatos, azt könnyen megbocsáthatni a szerep fénypontjainak teljes visszatükrözéseért, melly minden kivánatot kielégithetett. A temetésközbeni kérői jelenet, az álomlátás remekül sikerültek; különösen az utóbbiban, a benső fájdalom, melly Richard keblét dúlja, midőn mondja, hogy senki nem szereti őt, olly megható hangján volt visszaadva a valónak, melly mindenkit megrendíte. Jókainé, Komlósi Ida és Szatmáriné jó1 vivék szerepeiket, s általában az egész előadással meg lehete elégedni. Igen kár, hogy a közönség igen gyéren jelent meg, s hogy ez által nagy élvezetet veszíte, az is bizonyitja, miszerint több orosz katonatiszt elejétől végig jelen levén, Lendvai játéka által egészen el voltak ragadtatva, ámbár szót sem tudnak magyarul. Ha a közönség mindig részvétlen marad a valódi müvészet iránt, ugy valóban nem könnyü annak emelkedését eszközleni.
(Hölgyfutár, 1850. január 3. 8. o.)

[1850. január 2.] (III. Richard a nemzeti szinpadon.) Lehetlen eltitkolnom amiatti örömömet, hogy az igazgatóság ez évi drámai előadások folyamát illy klassikai darabbal kezdte meg. Tudja isten, jól esik tudnom, hogy legalább a megnyitás ünnepélyes vala.
Tagadhatlanul legjelesb müvei közé sorozható a nagy britt költőnek. Egy véres korszak legvéresebb epilogját, utolsó láncszemét a legborzasztóbb gyilkolásoknak, egy égiháboru utolsó villámát akarta a britt költő fösteni.
A Richard családja s Lancastrierek közti véres csatát ő fejezte be – de a trónra csak holttesteken át juthatott. Es ő eljutott – minden lépést holttesttel jelölve ki, de mégis eljutott. S mig e tervét elérte, mig azt kivihette, az első korszak, mit éltében megkülönböztetni lehet. Addig lelkét e gondolat annyira elfoglalá, annyira azonosult lényével, tervével, hogy minden tettét oda irányzá, s másra nem is gondolhatott. Másik korszak, midőn már célja elérve van. A trónon ül – de a küzdelemhez, munkához szokott lelke megnyugodni nem tud. Biztositni akarja magát. S gyilkoltat, ismét gyilkoltat – mig nem öntudatát a szellemjelenet föl nem költé.
Lendvay portréja. Kohlmann Károly rézmetszete Illy jellemet felfogni, kivinni valóban csak Schakespearei erő képes – ha a szinész előadásával a hihetőség határit át nem lépte, eleget tett.
Lendvai ennél többet tett. A legtöbb jelenetben a páratlan studium nyomát örömmel láttam. Egy pupos, sánta, csuf embert kelle személyesitnie, ki szavának varázsa s a perc fölhasználása által egy világot meg tud hóditni. Fekete öltönyben, arcán a vadság, világgyülölet kifejezésével lépett fel. Mint kelle ugy tön: bárki is hitt volna a Clarence-el tartott párbeszédének.
Legnagyobb a következő jelenetben volt. Anna szerette férjét, kit Glocester gyilkolt meg. Temetési ünnepélye volt. Glocester megállitja azt. S a nőt, ki őt kezdetben lepökte, szavának varázsával annyira körülhálózta, hogy a holttest felett jegyzi el magát vele. Historiai tény, hogy Richard Annát nőül vette. Bámulom Shakespearet – ki már Hamletben kimondá, hogy a nőnek egyetlen sérthető oldala van, a hiuság – hogy azt ekkép és e körülmények közt történteté meg.
Glocester diadala örömét élvezi a következő jelenetben, De azért nem feledkezik meg magárol. Szeszélyének lábtaposás, füttyülésben nem nyit szabad utat. S ez az, mit Lendvai nem talált el. De ez átmenet olly ember feletti munka, hogy azt rosz néven nem is vehetni. Minden mozdulatát a legélesebb figyelemmel kisértem, s hogy illy kiáltó hibát csak ez egy helyt találtam, örömmel mondhatom. Az utolsó jelenet, álmávali küzdelme, iszonya az ébrülés után, a félelembőli magához térése, igen jól volt visszaadva.
Sajnáljuk, hogy a rendezést nem emlithetjük annyi méltánylattal mint az előadást. Az első felvonásban Glocesternek Clarenceali jelenete után – a ,Stay You' jelenetkor – változás van. A herceg temetése igen kisszerü volt, valamint a beteg király palotája is, s a perc, midőn Richard a lordmayor előtt a balkonon megjelenik. Az ötödik felvonásban a bosworthi csataszintér sem volt eléggé jól rendezve. Mind a mellett bizonyos, hogy ez a sikerültebb előadások közé tartozik.
(Hölgyfutár, 1850. január 4. 16. o.)

Vissza