15514.htm

CÍMSZÓ: Zsidó ostora

SZÓCIKK: Zsidók ostora. Kapisztrán Jánost, a hitbuzgó szerzetest neveztek így egykorú hívei. V. László alatt lépett a magyar történelmi események forgatagába. Bajorországban, Ausztriában, Morvaországban és Csehországban, Sziléziában és Lengyelországban mindenütt fellázította a népeket azok ellen, akik nem hajoltak meg a szentszék előtt és akiket ő a kereszténység ellenségeinek tekintett. Amerre csak elhaladt, mindenütt véres zsidó pogromok jelezték az útját. Magyarországon azonban semmi nyoma nem maradt átvonulásának, fanatizmusa itt nem talált hálás követőkre, noha keresztes hadjáratot hirdetett a hitetlenek ellen, éppúgy, mint V. László többi országaiban. Városról-városra vitte csapatait a Zs. és levonult egészen Nándorfehérvárig, hogy megütköztek a fenyegetően előrenyomuló törökökkel. És Kapisztrán, aki Boroszlóban és más sziléziai városokban a felkoncolt és elűzött zsidók vagyonán nyíltan osztozkodott, ahogy ő maga mondta, az Isten dicsőítésére s a kereszténység tiszteletére örök időkre kitiltotta a zsidókat és házaikat, zsinagógáikat és temetőiket a polgároknak ajándékozta, Magyarországon a közhangulat nyomása alatt megkímélte a zsidókat. A magyar történelmi kegyelet a világháborút követő forradalmak után Budán, az egykori Zsidó kapu szomszédságában szobrot emelt Kapisztrán Jánosnak, minden bizonnyal azért, hogy a nándorfehérvári győző emlékét örökítse meg a harcoló szerzetesben. V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon». u. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5514. címszó a lexikon => 1001. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15514.htm

CÍMSZÓ: Zsidó ostora

SZÓCIKK: Zsidók ostora. Kapisztrán Jánost, a hitbuzgó szerzetest neveztek így egykorú hívei. V. László alatt lépett a magyar történelmi események forgatagába. Bajorországban, Ausztriában, Morvaországban és Csehországban, Sziléziában és Lengyelországban mindenütt fellázította a népeket azok ellen, akik nem hajoltak meg a szentszék előtt és akiket ő a kereszténység ellenségeinek tekintett. Amerre csak elhaladt, mindenütt véres zsidó pogromok jelezték az útját. Magyarországon azonban semmi nyoma nem maradt átvonulásának, fanatizmusa itt nem talált hálás követőkre, noha keresztes hadjáratot hirdetett a hitetlenek ellen, éppúgy, mint V. László többi országaiban. Városról-városra vitte csapatait a Zs. és levonult egészen Nándorfehérvárig, hogy megütköztek a fenyegetően előrenyomuló törökökkel. És Kapisztrán, aki Boroszlóban és más sziléziai városokban a felkoncolt és elűzött zsidók vagyonán nyíltan osztozkodott, ahogy ő maga mondta, az Isten dicsőítésére s a kereszténység tiszteletére örök időkre kitiltotta a zsidókat és házaikat, zsinagógáikat és temetőiket a polgároknak ajándékozta, Magyarországon a közhangulat nyomása alatt megkímélte a zsidókat. A magyar történelmi kegyelet a világháborút követő forradalmak után Budán, az egykori Zsidó kapu szomszédságában szobrot emelt Kapisztrán Jánosnak, minden bizonnyal azért, hogy a nándorfehérvári győző emlékét örökítse meg a harcoló szerzetesben. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon . u. L.

15514.ht

CÍMSZÓ Zsid ostor

SZÓCIKK Zsidó ostora Kapisztrá Jánost hitbuzg szerzetes nevezte íg egykor hívei V Lászl alat lépet magya történelm eseménye forgatagába Bajorországban Ausztriában Morvaországba é Csehországban Sziléziába é Lengyelországba mindenüt fellázított népeke azo ellen aki ne hajolta me szentszé előt é akike kereszténysé ellenségeine tekintett Amerr csa elhaladt mindenüt vére zsid pogromo jelezté a útját Magyarországo azonba semm nyom ne marad átvonulásának fanatizmus it ne talál hálá követőkre noh kereszte hadjárato hirdetet hitetlene ellen éppúgy min V Lászl több országaiban Városról-városr vitt csapatai Zs é levonul egésze Nándorfehérvárig hog megütközte fenyegetőe előrenyomul törökökkel É Kapisztrán ak Boroszlóba é má szilézia városokba felkoncol é elűzöt zsidó vagyoná nyílta osztozkodott ahog mag mondta a Iste dicsőítésér kereszténysé tiszteletér örö időkr kitiltott zsidóka é házaikat zsinagógáika é temetőike polgárokna ajándékozta Magyarországo közhangula nyomás alat megkímélt zsidókat magya történelm kegyele világháború követ forradalma utá Budán a egykor Zsid kap szomszédságába szobro emel Kapisztrá Jánosnak minde bizonnya azért hog nándorfehérvár győz emléké örökíts me harcol szerzetesben V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo u L

15514.h

CÍMSZ Zsi osto

SZÓCIK Zsid ostor Kapisztr János hitbuz szerzete nevezt í egyko híve Lász ala lépe magy történel esemény forgatagáb Bajorországba Ausztriába Morvaországb Csehországba Sziléziáb Lengyelországb mindenü fellázítot népek az elle ak n hajolt m szentsz elő akik kereszténys ellenségein tekintet Amer cs elhalad mindenü vér zsi pogrom jelezt útjá Magyarország azonb sem nyo n mara átvonulásána fanatizmu i n talá hál követőkr no kereszt hadjárat hirdete hitetlen elle éppúg mi Lász töb országaiba Városról-város vit csapata Z levonu egész Nándorfehérvári ho megütközt fenyegető előrenyomu törökökke Kapisztrá a Boroszlób m szilézi városokb felkonco elűzö zsid vagyon nyílt osztozkodot aho ma mondt Ist dicsőítésé kereszténys tiszteleté ör idők kitiltot zsidók házaika zsinagógáik temetőik polgárokn ajándékozt Magyarország közhangul nyomá ala megkímél zsidóka magy történel kegyel világhábor köve forradalm ut Budá egyko Zsi ka szomszédságáb szobr eme Kapisztr Jánosna mind bizonny azér ho nándorfehérvá győ emlék örökít m harco szerzetesbe Ko Sámue zsid történe Magyarország

15514.

CÍMS Zs ost

SZÓCI Zsi osto Kapiszt Jáno hitbu szerzet nevez egyk hív Lás al lép mag történe esemén forgatagá Bajorországb Ausztriáb Morvaország Csehországb Sziléziá Lengyelország minden fellázíto népe a ell a hajol szents el aki keresztény ellenségei tekinte Ame c elhala minden vé zs pogro jelez útj Magyarorszá azon se ny mar átvonulásán fanatizm tal há követők n keresz hadjára hirdet hitetle ell éppú m Lás tö országaib Városról-váro vi csapat levon egés Nándorfehérvár h megütköz fenyeget előrenyom törökökk Kapisztr Boroszló sziléz városok felkonc elűz zsi vagyo nyíl osztozkodo ah m mond Is dicsőítés keresztény tisztelet ö idő kitilto zsidó házaik zsinagógái temetői polgárok ajándékoz Magyarorszá közhangu nyom al megkímé zsidók mag történe kegye világhábo köv forradal u Bud egyk Zs k szomszédságá szob em Kapiszt Jánosn min bizonn azé h nándorfehérv gy emlé örökí harc szerzetesb K Sámu zsi történ Magyarorszá

15514

CÍM Z os

SZÓC Zs ost Kapisz Ján hitb szerze neve egy hí Lá a lé ma történ esemé forgatag Bajorország Ausztriá Morvaorszá Csehország Szilézi Lengyelorszá minde fellázít nép el hajo szent e ak keresztén ellensége tekint Am elhal minde v z pogr jele út Magyarorsz azo s n ma átvonulásá fanatiz ta h követő keres hadjár hirde hitetl el épp Lá t országai Városról-vár v csapa levo egé Nándorfehérvá megütkö fenyege előrenyo törökök Kapiszt Boroszl szilé városo felkon elű zs vagy nyí osztozkod a mon I dicsőíté keresztén tisztele id kitilt zsid házai zsinagógá temető polgáro ajándéko Magyarorsz közhang nyo a megkím zsidó ma történ kegy világháb kö forrada Bu egy Z szomszédság szo e Kapisz János mi bizon az nándorfehér g eml örök har szerzetes Sám zs törté Magyarorsz

1551

CÍ o

SZÓ Z os Kapis Já hit szerz nev eg h L l m törté esem forgata Bajororszá Ausztri Morvaorsz Csehorszá Sziléz Lengyelorsz mind fellází né e haj szen a kereszté ellenség tekin A elha mind pog jel ú Magyarors az m átvonulás fanati t követ kere hadjá hird hitet e ép L országa Városról-vá csap lev eg Nándorfehérv megütk fenyeg előreny törökö Kapisz Borosz szil város felko el z vag ny osztozko mo dicsőít kereszté tisztel i kitil zsi háza zsinagóg temet polgár ajándék Magyarors közhan ny megkí zsid m törté keg világhá k forrad B eg szomszédsá sz Kapis Jáno m bizo a nándorfehé em örö ha szerzete Sá z tört Magyarors