15285.htm

CÍMSZÓ: Venetianer Lajos

SZEMÉLYNÉV: Venetianer Lajos

SZÓCIKK: Venetianer, l. Lajos, rabbi, történetíró, szül. Kecskeméten (Pest vm.) 1867 máj. 19., megh. Új­pesten 1922 nov. 25.1881-91-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke, közben egy évig a breslaui Rabbiner-Seminar hallgatója. 1890-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1892. pedig rabbivá. A kolozsvári tudományegyetemen magyar és német nyelvből középiskolai tanári oklevelet szerzett, tanította is e tárgyakat a csurgói gimnáziumban ottani lelkészkedése alatt. 1893-ban került Csurgóra, 1896. Lugosra, 1897. Újpest vá­lasztotta meg főrabbijának. Az Országos Rabbiegyesületnek alelnöke, a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1910 óta tagja, az intézet óraadó teológiai tanára volt. Az alsó tanfolyamon rendszeresen zsidó vallás­tant, bibliát és zsidó történetet adott elő, a felső tanfolyamon pedig az izraelita hitfelekezet ma­gyar jogviszonyait és a hitoktatás módszertanát, Goldziher Ignác halála óta pedig a vallásbölcsészeti irodalmat ismertette. A zsidó tudománynak szorgalmas és termékeny munkása volt és történetírói munkásságával jelentős érdemeket szerzett. Különösen értékesek a mult század má­sodik felére vonatkozó zsidó tárgyú történelmi kutatásai. Főműve: A Magyar zsidóság története (1922).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5285. címszó a lexikon => 945. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15285.htm

CÍMSZÓ: Venetianer Lajos

SZEMÉLYNÉV: Venetianer Lajos

SZÓCIKK: Venetianer, l. Lajos, rabbi, történetíró, szül. Kecskeméten Pest vm. 1867 máj. 19., megh. Új­pesten 1922 nov. 25.1881-91-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke, közben egy évig a breslaui Rabbiner-Seminar hallgatója. 1890-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1892. pedig rabbivá. A kolozsvári tudományegyetemen magyar és német nyelvből középiskolai tanári oklevelet szerzett, tanította is e tárgyakat a csurgói gimnáziumban ottani lelkészkedése alatt. 1893-ban került Csurgóra, 1896. Lugosra, 1897. Újpest vá­lasztotta meg főrabbijának. Az Országos Rabbiegyesületnek alelnöke, a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1910 óta tagja, az intézet óraadó teológiai tanára volt. Az alsó tanfolyamon rendszeresen zsidó vallás­tant, bibliát és zsidó történetet adott elő, a felső tanfolyamon pedig az izraelita hitfelekezet ma­gyar jogviszonyait és a hitoktatás módszertanát, Goldziher Ignác halála óta pedig a vallásbölcsészeti irodalmat ismertette. A zsidó tudománynak szorgalmas és termékeny munkása volt és történetírói munkásságával jelentős érdemeket szerzett. Különösen értékesek a mult század má­sodik felére vonatkozó zsidó tárgyú történelmi kutatásai. Főműve: A Magyar zsidóság története 1922 .

15285.ht

CÍMSZÓ Venetiane Lajo

SZEMÉLYNÉV Venetiane Lajo

SZÓCIKK Venetianer l Lajos rabbi történetíró szül Kecskeméte Pes vm 186 máj 19. megh Új­peste 192 nov 25.1881-91-i vol budapest rabbiképz növendéke közbe eg évi breslau Rabbiner-Semina hallgatója 1890-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1892 pedi rabbivá kolozsvár tudományegyeteme magya é néme nyelvbő középiskola tanár oklevele szerzett tanított i tárgyaka csurgó gimnáziumba ottan lelkészkedés alatt 1893-ba kerül Csurgóra 1896 Lugosra 1897 Újpes vá­lasztott me főrabbijának A Országo Rabbiegyesületne alelnöke Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána 191 ót tagja a intéze óraad teológia tanár volt A als tanfolyamo rendszerese zsid vallás­tant bibliá é zsid története adot elő fels tanfolyamo pedi a izraelit hitfelekeze ma­gya jogviszonyai é hitoktatá módszertanát Goldzihe Igná halál ót pedi vallásbölcsészet irodalma ismertette zsid tudományna szorgalma é terméken munkás vol é történetíró munkásságáva jelentő érdemeke szerzett Különöse értékese mul száza má­sodi felér vonatkoz zsid tárgy történelm kutatásai Főműve Magya zsidósá történet 192

15285.h

CÍMSZ Venetian Laj

SZEMÉLYNÉ Venetian Laj

SZÓCIK Venetiane Lajo rabb történetír szü Kecskemét Pe v 18 má 19 meg Új­pest 19 no 25.1881-91- vo budapes rabbikép növendék közb e év bresla Rabbiner-Semin hallgatój 1890-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv kolozsvá tudományegyetem magy ném nyelvb középiskol taná oklevel szerzet tanítot tárgyak csurg gimnáziumb otta lelkészkedé alat 1893-b kerü Csurgór 189 Lugosr 189 Újpe vá­lasztot m főrabbijána Ország Rabbiegyesületn alelnök Fere Józs Ország Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán 19 ó tagj intéz óraa teológi taná vol al tanfolyam rendszeres zsi vallás­tan bibli zsi történet ado el fel tanfolyam ped izraeli hitfelekez ma­gy jogviszonya hitoktat módszertaná Goldzih Ign halá ó ped vallásbölcsésze irodalm ismertett zsi tudományn szorgalm terméke munká vo történetír munkásságáv jelent érdemek szerzet Különös értékes mu száz má­sod felé vonatko zsi tárg történel kutatása Főműv Magy zsidós történe 19

15285.

CÍMS Venetia La

SZEMÉLYN Venetia La

SZÓCI Venetian Laj rab történetí sz Kecskemé P 1 m 1 me Új­pes 1 n 25.1881-91 v budape rabbiké növendé köz é bresl Rabbiner-Semi hallgató 1890- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi kolozsv tudományegyete mag né nyelv középisko tan okleve szerze taníto tárgya csur gimnázium ott lelkészked ala 1893- ker Csurgó 18 Lugos 18 Újp vá­laszto főrabbiján Orszá Rabbiegyesület alelnö Fer Józ Orszá Rabbiké Inté vezérlőbizottságá 1 tag inté óra teológ tan vo a tanfolya rendszere zs vallás­ta bibl zs történe ad e fe tanfolya pe izrael hitfeleke ma­g jogviszony hitokta módszertan Goldzi Ig hal pe vallásbölcsész irodal ismertet zs tudomány szorgal termék munk v történetí munkásságá jelen érdeme szerze Különö értéke m szá má­so fel vonatk zs tár történe kutatás Főmű Mag zsidó történ 1

15285

CÍM Veneti L

SZEMÉLY Veneti L

SZÓC Venetia La ra történet s Kecskem m Új­pe 25.1881-9 budap rabbik növend kö bres Rabbiner-Sem hallgat 1890 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb kolozs tudományegyet ma n nyel középisk ta oklev szerz tanít tárgy csu gimnáziu ot lelkészke al 1893 ke Csurg 1 Lugo 1 Új vá­laszt főrabbijá Orsz Rabbiegyesüle aleln Fe Jó Orsz Rabbik Int vezérlőbizottság ta int ór teoló ta v tanfoly rendszer z vallás­t bib z történ a f tanfoly p izrae hitfelek ma­ jogviszon hitokt módszerta Goldz I ha p vallásbölcsés iroda ismerte z tudomán szorga termé mun történet munkásság jele érdem szerz Külön érték sz má­s fe vonat z tá történ kutatá Főm Ma zsid törté

1528

CÍ Venet

SZEMÉL Venet

SZÓ Veneti L r történe Kecske Új­p 25.1881- buda rabbi növen k bre Rabbiner-Se hallga 189 av bölcsészdok Budape rab koloz tudományegye m nye középis t okle szer taní tárg cs gimnázi o lelkészk a 189 k Csur Lug Ú vá­lasz főrabbij Ors Rabbiegyesül alel F J Ors Rabbi In vezérlőbizottsá t in ó teol t tanfol rendsze vallás­ bi törté tanfol izra hitfele m jogviszo hitok módszert Gold h vallásbölcsé irod ismert tudomá szorg term mu történe munkássá jel érde szer Külö érté s má­ f vona t törté kutat Fő M zsi tört