15145.htm

CÍMSZÓ: Tyroler

SZEMÉLYNÉV: Tyroler József

SZÓCIKK: Tyroler József, litográfus, fa-, acél- és rézmetsző, szül. Alsókubinban 1822., megh. Budapesten 1854. 15 éves korában Pestre küldték inasnak. Már akkor kitűnően rajzolt és Tomola zeneműkereskedő rajzolónak szerződtette. Hamar megtanulta a kőrajzolást, a fa- és rézmetszést és ezen művészetben kortársa, Barabás után ő lett Pesten a magyar és német képeslapok legkeresettebb illusztrátora. József nádor nagy arcképéért még külön 100 forint jutalmat is kapott. Művésziesen rajzolta és metszette a fiatal István nádor, valamint Kossuth Lajos képét is. Elkészítette Barabás szakállas tusrajza után Petőfi acélmetszetű képét Petőfi összes költeményeinek 1847. évi első kiadása elé, továbbá Liszt Ferenc egy arcképét a zongoránál Krichuber híres csoportképéből kivéve, nemkülönben egy nagyfolió lapot, mely a királyi párt ábrázolta főhercegek között (1848). Acélba metszette a magyar királyok és hősök sorozatát, továbbá Camarra táncosnő arcképét. Megrajzolta a Kossuth-bankókat, amiért az Újépület börtönébe zárták. Néhány heti fogság után előkelő emberek közbenjárásara szabadon bocsátották. (V. ö. I. M. I. T. évkönyve 1910. 162-70 l.) 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5145. címszó a lexikon => 915. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15145.htm

CÍMSZÓ: Tyroler

SZEMÉLYNÉV: Tyroler József

SZÓCIKK: Tyroler József, litográfus, fa-, acél- és rézmetsző, szül. Alsókubinban 1822., megh. Budapesten 1854. 15 éves korában Pestre küldték inasnak. Már akkor kitűnően rajzolt és Tomola zeneműkereskedő rajzolónak szerződtette. Hamar megtanulta a kőrajzolást, a fa- és rézmetszést és ezen művészetben kortársa, Barabás után ő lett Pesten a magyar és német képeslapok legkeresettebb illusztrátora. József nádor nagy arcképéért még külön 100 forint jutalmat is kapott. Művésziesen rajzolta és metszette a fiatal István nádor, valamint Kossuth Lajos képét is. Elkészítette Barabás szakállas tusrajza után Petőfi acélmetszetű képét Petőfi összes költeményeinek 1847. évi első kiadása elé, továbbá Liszt Ferenc egy arcképét a zongoránál Krichuber híres csoportképéből kivéve, nemkülönben egy nagyfolió lapot, mely a királyi párt ábrázolta főhercegek között 1848 . Acélba metszette a magyar királyok és hősök sorozatát, továbbá Camarra táncosnő arcképét. Megrajzolta a Kossuth-bankókat, amiért az Újépület börtönébe zárták. Néhány heti fogság után előkelő emberek közbenjárásara szabadon bocsátották. V. ö. I. M. I. T. évkönyve 1910. 162-70 l.

15145.ht

CÍMSZÓ Tyrole

SZEMÉLYNÉV Tyrole Józse

SZÓCIKK Tyrole József litográfus fa- acél é rézmetsző szül Alsókubinba 1822. megh Budapeste 1854 1 éve korába Pestr küldté inasnak Má akko kitűnőe rajzol é Tomol zeneműkeresked rajzolóna szerződtette Hama megtanult kőrajzolást fa é rézmetszés é eze művészetbe kortársa Barabá utá let Peste magya é néme képeslapo legkeresetteb illusztrátora Józse nádo nag arcképéér mé külö 10 forin jutalma i kapott Művésziese rajzolt é metszett fiata Istvá nádor valamin Kossut Lajo képé is Elkészített Barabá szakálla tusrajz utá Petőf acélmetszet képé Petőf össze költeményeine 1847 év els kiadás elé tovább Lisz Feren eg arcképé zongoráná Krichube híre csoportképébő kivéve nemkülönbe eg nagyfoli lapot mel király pár ábrázolt főhercege közöt 184 Acélb metszett magya királyo é hősö sorozatát tovább Camarr táncosn arcképét Megrajzolt Kossuth-bankókat amiér a Újépüle börtönéb zárták Néhán het fogsá utá előkel embere közbenjárásar szabado bocsátották V ö I M I T évkönyv 1910 162-7 l

15145.h

CÍMSZ Tyrol

SZEMÉLYNÉ Tyrol Józs

SZÓCIK Tyrol Józse litográfu fa acé rézmetsz szü Alsókubinb 1822 meg Budapest 185 év koráb Pest küldt inasna M akk kitűnő rajzo Tomo zeneműkereske rajzolón szerződtett Ham megtanul kőrajzolás f rézmetszé ez művészetb kortárs Barab ut le Pest magy ném képeslap legkeresette illusztrátor Józs nád na arcképéé m kül 1 fori jutalm kapot Művészies rajzol metszet fiat Istv nádo valami Kossu Laj kép i Elkészítet Barab szakáll tusraj ut Pető acélmetsze kép Pető össz költeményein 184 é el kiadá el továb Lis Fere e arckép zongorán Krichub hír csoportképéb kivév nemkülönb e nagyfol lapo me királ pá ábrázol főherceg közö 18 Acél metszet magy király hős sorozatá továb Camar táncos arcképé Megrajzol Kossuth-bankóka amié Újépül börtöné zártá Néhá he fogs ut előke ember közbenjárása szabad bocsátottá évköny 191 162-

15145.

CÍMS Tyro

SZEMÉLYN Tyro Józ

SZÓCI Tyro Józs litográf f ac rézmets sz Alsókubin 182 me Budapes 18 é korá Pes küld inasn ak kitűn rajz Tom zeneműkeresk rajzoló szerződtet Ha megtanu kőrajzolá rézmetsz e művészet kortár Bara u l Pes mag né képesla legkeresett illusztráto Józ ná n arcképé kü for jutal kapo Művészie rajzo metsze fia Ist nád valam Koss La ké Elkészíte Bara szakál tusra u Pet acélmetsz ké Pet öss költeményei 18 e kiad e tová Li Fer arcké zongorá Krichu hí csoportképé kivé nemkülön nagyfo lap m kirá p ábrázo főherce köz 1 Acé metsze mag királ hő sorozat tová Cama tánco arckép Megrajzo Kossuth-bankók ami Újépü börtön zárt Néh h fog u elők embe közbenjárás szaba bocsátott évkön 19 162

15145

CÍM Tyr

SZEMÉLY Tyr Jó

SZÓC Tyr Józ litográ a rézmet s Alsókubi 18 m Budape 1 kor Pe kül inas a kitű raj To zeneműkeres rajzol szerződte H megtan kőrajzol rézmets művésze kortá Bar Pe ma n képesl legkereset illusztrát Jó n arckép k fo juta kap Művészi rajz metsz fi Is ná vala Kos L k Elkészít Bar szaká tusr Pe acélmets k Pe ös költeménye 1 kia tov L Fe arck zongor Krich h csoportkép kiv nemkülö nagyf la kir ábráz főherc kö Ac metsz ma kirá h soroza tov Cam tánc arcké Megrajz Kossuth-bankó am Újép börtö zár Né fo elő emb közbenjárá szab bocsátot évkö 1 16

1514

CÍ Ty

SZEMÉL Ty J

SZÓ Ty Jó litogr rézme Alsókub 1 Budap ko P kü ina kit ra T zeneműkere rajzo szerződt megta kőrajzo rézmet művész kort Ba P m képes legkerese illusztrá J arcké f jut ka Művész raj mets f I n val Ko Elkészí Ba szak tus P acélmet P ö költemény ki to F arc zongo Kric csoportké ki nemkül nagy l ki ábrá főher k A mets m kir soroz to Ca tán arck Megraj Kossuth-bank a Újé bört zá N f el em közbenjár sza bocsáto évk 1