14786.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes Béla

SZÓCIKK: "Szenes Béla, író, szül. Budapesten 1894 jan. 18., u. o. 1927. Egész fiatalon az A Napnak, majd Pesti Hírlapnak belső munkatársa volt. Ide írt :Szenes ember néven humoros karcolatokat, melyek csakhamar népszerűvé tették. Ezeket Szenes ember könyve címen (1916) ki is adta. Humoros regényei és novellás kötetei: A kristóftéri Kolumbusz (1918); Pest (1919); Csibi (ifjúságiregény, (1919); Vidám írások (1920); A tizenegyedik parancsolat (1921); Aladár (1921); Gyurika (1921); Tizenharmadikán, pénteken (1922). Sokkal jelentékenyehb sikere volt azonban a színműírás terén. Vígjátékai, melyek a pesti néplélek visszatükrözései, nagy sikereket hoztak számára. Könyvalakban is megjelent vígjátékai: Vasárnap este tízkor (1920); (1921); A gazdag leány (1921, németül Endstation címen); Holdvilág (1924); Húsz egyfelvonásos (1924); Az olasz asszony (1925); A csirkefogó (1925); Az alvó férj (1926); Nem nősülök (1927). Legtöbbjét a Vígszínházban adták elő, némelyeket több százszor, főleg két utolsó darabjának volt rendkívüli sikere."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4786. címszó a lexikon => 837. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14786.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes Béla

SZÓCIKK: Szenes Béla, író, szül. Budapesten 1894 jan. 18., u. o. 1927. Egész fiatalon az A Napnak, majd Pesti Hírlapnak belső munkatársa volt. Ide írt :Szenes ember néven humoros karcolatokat, melyek csakhamar népszerűvé tették. Ezeket Szenes ember könyve címen 1916 ki is adta. Humoros regényei és novellás kötetei: A kristóftéri Kolumbusz 1918 ; Pest 1919 ; Csibi ifjúságiregény, 1919 ; Vidám írások 1920 ; A tizenegyedik parancsolat 1921 ; Aladár 1921 ; Gyurika 1921 ; Tizenharmadikán, pénteken 1922 . Sokkal jelentékenyehb sikere volt azonban a színműírás terén. Vígjátékai, melyek a pesti néplélek visszatükrözései, nagy sikereket hoztak számára. Könyvalakban is megjelent vígjátékai: Vasárnap este tízkor 1920 ; 1921 ; A gazdag leány 1921, németül Endstation címen ; Holdvilág 1924 ; Húsz egyfelvonásos 1924 ; Az olasz asszony 1925 ; A csirkefogó 1925 ; Az alvó férj 1926 ; Nem nősülök 1927 . Legtöbbjét a Vígszínházban adták elő, némelyeket több százszor, főleg két utolsó darabjának volt rendkívüli sikere.

14786.ht

CÍMSZÓ Szene

SZEMÉLYNÉV Szene Bél

SZÓCIKK Szene Béla író szül Budapeste 189 jan 18. u o 1927 Egés fiatalo a Napnak maj Pest Hírlapna bels munkatárs volt Id ír :Szene embe néve humoro karcolatokat melye csakhama népszerűv tették Ezeke Szene embe könyv címe 191 k i adta Humoro regénye é novellá kötetei kristóftér Kolumbus 191 Pes 191 Csib ifjúságiregény 191 Vidá íráso 192 tizenegyedi parancsola 192 Aladá 192 Gyurik 192 Tizenharmadikán pénteke 192 Sokka jelentékenyeh siker vol azonba színműírá terén Vígjátékai melye pest népléle visszatükrözései nag sikereke hozta számára Könyvalakba i megjelen vígjátékai Vasárna est tízko 192 192 gazda leán 1921 németü Endstatio címe Holdvilá 192 Hús egyfelvonáso 192 A olas asszon 192 csirkefog 192 A alv fér 192 Ne nősülö 192 Legtöbbjé Vígszínházba adtá elő némelyeke töb százszor főle ké utols darabjána vol rendkívül sikere

14786.h

CÍMSZ Szen

SZEMÉLYNÉ Szen Bé

SZÓCIK Szen Bél ír szü Budapest 18 ja 18 192 Egé fiatal Napna ma Pes Hírlapn bel munkatár vol I í :Szen emb név humor karcolatoka mely csakham népszerű tetté Ezek Szen emb köny cím 19 adt Humor regény novell kötete kristófté Kolumbu 19 Pe 19 Csi ifjúságiregén 19 Vid írás 19 tizenegyed parancsol 19 Alad 19 Gyuri 19 Tizenharmadiká péntek 19 Sokk jelentékenye sike vo azonb színműír teré Vígjátéka mely pes néplél visszatükrözése na sikerek hozt számár Könyvalakb megjele vígjátéka Vasárn es tízk 19 19 gazd leá 192 német Endstati cím Holdvil 19 Hú egyfelvonás 19 ola asszo 19 csirkefo 19 al fé 19 N nősül 19 Legtöbbj Vígszínházb adt el némelyek tö százszo fől k utol darabján vo rendkívü siker

14786.

CÍMS Sze

SZEMÉLYN Sze B

SZÓCI Sze Bé í sz Budapes 1 j 1 19 Eg fiata Napn m Pe Hírlap be munkatá vo :Sze em né humo karcolatok mel csakha népszer tett Eze Sze em kön cí 1 ad Humo regén novel kötet kristóft Kolumb 1 P 1 Cs ifjúságiregé 1 Vi írá 1 tizenegye parancso 1 Ala 1 Gyur 1 Tizenharmadik pénte 1 Sok jelentékeny sik v azon színműí ter Vígjáték mel pe néplé visszatükrözés n sikere hoz számá Könyvalak megjel vígjáték Vasár e tíz 1 1 gaz le 19 néme Endstat cí Holdvi 1 H egyfelvoná 1 ol assz 1 csirkef 1 a f 1 nősü 1 Legtöbb Vígszínház ad e némelye t százsz fő uto darabjá v rendkív sike

14786

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz

SZÓC Sz B s Budape 1 E fiat Nap P Hírla b munkat v :Sz e n hum karcolato me csakh népsze tet Ez Sz e kö c a Hum regé nove köte kristóf Kolum C ifjúságireg V ír tizenegy parancs Al Gyu Tizenharmadi pént So jelentéken si azo színmű te Vígjáté me p népl visszatükrözé siker ho szám Könyvala megje vígjáté Vasá tí ga l 1 ném Endsta c Holdv egyfelvon o ass csirke nős Legtöb Vígszínhá a némely százs f ut darabj rendkí sik

1478

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S Budap fia Na Hírl munka :S hu karcolat m csak népsz te E S k Hu reg nov köt kristó Kolu ifjúságire í tizeneg paranc A Gy Tizenharmad pén S jelentéke s az színm t Vígját m nép visszatükröz sike h szá Könyval megj vígját Vas t g né Endst Hold egyfelvo as csirk nő Legtö Vígszính némel száz u darab rendk si