14724.htm

CÍMSZÓ: Szécsi

SZEMÉLYNÉV: Szécsi Ferenc

SZÓCIKK: "Szécsi Ferenc, drámaíró, szül. Budapesten 1861 máj. 16. A budapesti és lipcsei egyetemeken jogtudományokat tanult s azután ügyvédi irodát nyitott, de korán munkatársa lett a Pesti Hirlapnak, a Borszem Jankónak és több nagy fővárosi lapnak, ahová tárcákat és kritikákat írt. Résztvett a Vígszínház megalapításában és 1900-ig annak dramaturgja volt. 1904-ben közjegyzővé nevezték ki. Több sikerült színdarabot írt. Művei: Sára és Bernát (Rákosi Viktorral együtt, Népszínház) ; Bál után (monológ Nemzeti Színház); Legénybúcsú; Baba (bohózat); Kaland (dramolett, Makai Emillel, Népszínház); Utazás az özvegység felé (vígjáték, Nemzeti Színház); A színház ördöge (vígjáték Vígszínház); Művészszerelem. Műveinek egy része Derű címen 1912. jelent meg. Sz. tagja a Petőfi-Társaságnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4724. címszó a lexikon => 826. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14724.htm

CÍMSZÓ: Szécsi

SZEMÉLYNÉV: Szécsi Ferenc

SZÓCIKK: Szécsi Ferenc, drámaíró, szül. Budapesten 1861 máj. 16. A budapesti és lipcsei egyetemeken jogtudományokat tanult s azután ügyvédi irodát nyitott, de korán munkatársa lett a Pesti Hirlapnak, a Borszem Jankónak és több nagy fővárosi lapnak, ahová tárcákat és kritikákat írt. Résztvett a Vígszínház megalapításában és 1900-ig annak dramaturgja volt. 1904-ben közjegyzővé nevezték ki. Több sikerült színdarabot írt. Művei: Sára és Bernát Rákosi Viktorral együtt, Népszínház ; Bál után monológ Nemzeti Színház ; Legénybúcsú; Baba bohózat ; Kaland dramolett, Makai Emillel, Népszínház ; Utazás az özvegység felé vígjáték, Nemzeti Színház ; A színház ördöge vígjáték Vígszínház ; Művészszerelem. Műveinek egy része Derű címen 1912. jelent meg. Sz. tagja a Petőfi-Társaságnak.

14724.ht

CÍMSZÓ Szécs

SZEMÉLYNÉV Szécs Feren

SZÓCIKK Szécs Ferenc drámaíró szül Budapeste 186 máj 16 budapest é lipcse egyetemeke jogtudományoka tanul azutá ügyvéd irodá nyitott d korá munkatárs let Pest Hirlapnak Borsze Jankóna é töb nag főváros lapnak ahov tárcáka é kritikáka írt Résztvet Vígszínhá megalapításába é 1900-i anna dramaturgj volt 1904-be közjegyzőv nevezté ki Töb sikerül színdarabo írt Művei Sár é Berná Rákos Viktorra együtt Népszínhá Bá utá monoló Nemzet Színhá Legénybúcsú Bab bohóza Kalan dramolett Maka Emillel Népszínhá Utazá a özvegysé fel vígjáték Nemzet Színhá színhá ördög vígjáté Vígszínhá Művészszerelem Műveine eg rész Der címe 1912 jelen meg Sz tagj Petőfi-Társaságnak

14724.h

CÍMSZ Széc

SZEMÉLYNÉ Széc Fere

SZÓCIK Széc Feren drámaír szü Budapest 18 má 1 budapes lipcs egyetemek jogtudományok tanu azut ügyvé irod nyitot kor munkatár le Pes Hirlapna Borsz Jankón tö na főváro lapna aho tárcák kritikák ír Résztve Vígszính megalapításáb 1900- ann dramaturg vol 1904-b közjegyző nevezt k Tö sikerü színdarab ír Műve Sá Bern Ráko Viktorr együt Népszính B ut monol Nemze Szính Legénybúcs Ba bohóz Kala dramolet Mak Emille Népszính Utaz özvegys fe vígjáté Nemze Szính szính ördö vígját Vígszính Művészszerele Művein e rés De cím 191 jele me S tag Petőfi-Társaságna

14724.

CÍMS Szé

SZEMÉLYN Szé Fer

SZÓCI Szé Fere drámaí sz Budapes 1 m budape lipc egyeteme jogtudományo tan azu ügyv iro nyito ko munkatá l Pe Hirlapn Bors Jankó t n fővár lapn ah tárcá kritiká í Résztv Vígszín megalapításá 1900 an dramatur vo 1904- közjegyz nevez T siker színdara í Műv S Ber Rák Viktor együ Népszín u mono Nemz Szín Legénybúc B bohó Kal dramole Ma Emill Népszín Uta özvegy f vígját Nemz Szín szín örd vígjá Vígszín Művészszerel Művei ré D cí 19 jel m ta Petőfi-Társaságn

14724

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Fe

SZÓC Sz Fer dráma s Budape budap lip egyetem jogtudomány ta az ügy ir nyit k munkat P Hirlap Bor Jank fővá lap a tárc kritik Részt Vígszí megalapítás 190 a dramatu v 1904 közjegy neve sike színdar Mű Be Rá Vikto egy Népszí mon Nem Szí Legénybú boh Ka dramol M Emil Népszí Ut özveg vígjá Nem Szí szí ör vígj Vígszí Művészszere Műve r c 1 je t Petőfi-Társaság

1472

CÍ S

SZEMÉL S F

SZÓ S Fe drám Budap buda li egyete jogtudomán t a üg i nyi munka Hirla Bo Jan főv la tár kriti Rész Vígsz megalapítá 19 dramat 190 közjeg nev sik színda M B R Vikt eg Népsz mo Ne Sz Legényb bo K dramo Emi Népsz U özve vígj Ne Sz sz ö víg Vígsz Művészszer Műv j Petőfi-Társasá