14683.htm

CÍMSZÓ: Szalai

SZEMÉLYNÉV: Szalai Emil

SZÓCIKK: "Szalai, 1. Emil*, ügyvéd és jogi író, szül. Makón 1874. A budapesti tudományegyetemen, jogot hallgatott. 1900 óta gyakorló ügyvéd Budapesten. Már kora ifjúságában hírlapírással foglalkozott és a Magyar Újság munkatársa volt. Echegaray több drámája az ő fordításában került színre a Nemzeti Színházban. Szorgalmas munkatársa volt a jogi folyóiratoknak is. Éveken át folytatott agitációjának köszönhető, hogy Magyarország is csatlakozott a szerzői jog nemzetközi védelmét szolgáló berni Unióhoz. Művei: A szerzői jog a katonai büntetőtörvényben ; A magyar szerzői jog; A berni Unió."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4683. címszó a lexikon => 818. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14683.htm

CÍMSZÓ: Szalai

SZEMÉLYNÉV: Szalai Emil

SZÓCIKK: Szalai, 1. Emil*, ügyvéd és jogi író, szül. Makón 1874. A budapesti tudományegyetemen, jogot hallgatott. 1900 óta gyakorló ügyvéd Budapesten. Már kora ifjúságában hírlapírással foglalkozott és a Magyar Újság munkatársa volt. Echegaray több drámája az ő fordításában került színre a Nemzeti Színházban. Szorgalmas munkatársa volt a jogi folyóiratoknak is. Éveken át folytatott agitációjának köszönhető, hogy Magyarország is csatlakozott a szerzői jog nemzetközi védelmét szolgáló berni Unióhoz. Művei: A szerzői jog a katonai büntetőtörvényben ; A magyar szerzői jog; A berni Unió.

14683.ht

CÍMSZÓ Szala

SZEMÉLYNÉV Szala Emi

SZÓCIKK Szalai 1 Emil* ügyvé é jog író szül Makó 1874 budapest tudományegyetemen jogo hallgatott 190 ót gyakorl ügyvé Budapesten Má kor ifjúságába hírlapírássa foglalkozot é Magya Újsá munkatárs volt Echegara töb drámáj a fordításába kerül színr Nemzet Színházban Szorgalma munkatárs vol jog folyóiratokna is Éveke á folytatot agitációjána köszönhető hog Magyarorszá i csatlakozot szerző jo nemzetköz védelmé szolgál bern Unióhoz Művei szerző jo katona büntetőtörvénybe magya szerző jog bern Unió

14683.h

CÍMSZ Szal

SZEMÉLYNÉ Szal Em

SZÓCIK Szala Emil ügyv jo ír szü Mak 187 budapes tudományegyeteme jog hallgatot 19 ó gyakor ügyv Budapeste M ko ifjúságáb hírlapíráss foglalkozo Magy Újs munkatár vol Echegar tö drámá fordításáb kerü szín Nemze Színházba Szorgalm munkatár vo jo folyóiratokn i Évek folytato agitációján köszönhet ho Magyarorsz csatlakozo szerz j nemzetkö védelm szolgá ber Unióho Műve szerz j katon büntetőtörvényb magy szerz jo ber Uni

14683.

CÍMS Sza

SZEMÉLYN Sza E

SZÓCI Szal Emi ügy j í sz Ma 18 budape tudományegyetem jo hallgato 1 gyako ügy Budapest k ifjúságá hírlapírás foglalkoz Mag Új munkatá vo Echega t drám fordításá ker szí Nemz Színházb Szorgal munkatá v j folyóiratok Éve folytat agitációjá köszönhe h Magyarors csatlakoz szer nemzetk védel szolg be Unióh Műv szer kato büntetőtörvény mag szer j be Un

14683

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz

SZÓC Sza Em üg s M 1 budap tudományegyete j hallgat gyak üg Budapes ifjúság hírlapírá foglalko Ma Ú munkat v Echeg drá fordítás ke sz Nem Színház Szorga munkat folyóirato Év folyta agitációj köszönh Magyaror csatlako sze nemzet véde szol b Unió Mű sze kat büntetőtörvén ma sze b U

1468

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ Sz E ü buda tudományegyet hallga gya ü Budape ifjúsá hírlapír foglalk M munka Eche dr fordítá k s Ne Színhá Szorg munka folyóirat É folyt agitáció köszön Magyaro csatlak sz nemze véd szo Uni M sz ka büntetőtörvé m sz