14653.htm

CÍMSZÓ: Sulchán Áruch

SZÓCIKK: Sulchán Áruch. Josef ben Efraim Karo (1488-1575) törvénytára, amely véglegesen szabályozta a zsidó hitéletet. A S. kompendiuma Karo főművének, a Bész Joszef c. munkának, amelyen 35 évig dolgozott. Ez a grandiózus munka az újabb eszmeáramlatok produktuma, mert a módszeresség már olyan méretekben érvényesül benne, mint amilyent az előtte élt kodifikátorok még nem alkalmaztak. A halachikus anyag elrendezésében a szelektálás és a modern kritika módszereit Karó alkalmazta legelőször.Nagy elődeitől csak ebben különbözött, egyebekben hozzájuk alkalmazkodott és inkább csak arra törekedett, hogy amit azok kezdtek, teljesebbre építse ki, mint arra, hogy túlszárnyalja őket és újat alkosson. Bész Jószef c. nagy műve is nem egyéb, mint Jákob ben Asér (1340) Arba Turim (Négy sor) kommentárja. Csakhogy úgy írta meg ezt a kommentárt, hogy hatalmas törvénytár lett belőle. Összegyűjtötte a második jeruzsálemi Templom lerombolása óta keletkezett halachikus döntvényeket, ismerteti és meg is bírálja a rájuk vonatkozó összes kommentárokat és sommázásul megállapítja a végleges haláchát, tehát azt a törvényt, amelyet érvényesnek kell elismerni. Munkájának értékeléséhez tudni kell, hogy maga Jákob ben Asér is úttörő munkát végzett a Arba Turim megírásával és ezt az utána következő korok is elismerték, mikor kódexét a Halacha alapművéül fogadták el. Karó is erre építette fel az ő Bész József -jét és ezért az ő munkájának méltánylásához is csak úgy juthatunk el, ha legalább nagy vonalaiban ismerjük az alapépítményt. Jákob ben Asér kódexe négy részre oszlik. Az elsőnek Orach Chájim (Az élet útja) a címe és a köznapokra, a szombatra éz az ünnepnapokra vonatkozó törvényeket tartalmazza. A második könyv címe Joré Dea (A megismerés tana) és a vallásgyakorlat kódexe. A sorozat harmadik része az Eben Haézer (A Segítség köve) a házasságijogot, a negyedik rész pedig, a Chosen Mispot (A jog paizsa) a polgári jogszolgáltatást adja. Jákob ben Asér kétségtelenül logikusan törekedett az érvényes törvények világos elrendezésére, de csak az addigi zűrzavart oszlatta el. Könnyebbé tette az áttekintést, de olyan kódexet, amelyre a gyakorlati életben megnyugvással támaszkodhatott volna a zsidóság, mégsem adott, mert túlságosan részletező és a különböző vélemények felsorolásában oly terjedelmes, hogy nem adhatta meg azt a gyors tájékozást, ami a törvénytárak legfőbb érdeme. Ehhez hozzájárul még az a hátránya is, hogy a forrásmunkákat nem jelöli meg. Ezért határozta el magát csaknem másfél század után Karó, hogy kommentárt ír az Arba Turim-hoz és rendet teremt a rabbinikus törvényhozás útvesztőiben. így jött létre az első szisztematikus törvénygyűjtemény. Karó érezhette, hogy a jövő zsidóságának fundamentumát építette ki ebben a munkájában, de ahhoz, hogy köztulajdonná lehessen,még ezt is túlságosan bonyolultnak találta. Ezért írta meg kilenc évvel később a Sulchan Áruchot-ot (Terített asztal), a Bész Josef kompendiumaképen, még pedig olyan szigorú szabatossággal, hogy azt, a saját állítása szerint, akárki is harminc nap alatt könnyen áttanulmányozhatja. Olyan kódexet akart a zsidóság kezére adni, amely minden kételyt megszüntet és megkönnyíti az eligazodást a rabbinikus törvények labirintusában. Ez a törekvése a, legnagyobb mértékben sikerült, még pedig azért, mert módszeresen dolgozta fel az anyagot és ahhoz az alapelvéhez, amely a döntvények végleges lerögzítésénól irányította, vaskővetkezetességgel ragaszkodott. Minden törvényt a legelismertebb döntvényezők véleménye alapján szövegezett meg. Érvényesnekpedig olyan döntvényt ismert el, amely három auktoritás azonos felfogását fejezi ki. Mérték adó döntvényezőknek általában Alfasi-t, Maimoni- des-t és Aser ben Jechiel-t fogadja el. Ha e három kodifikátor törvénymagyarázata egyezik, akkor minden más rabbinikus tekintély véleményét figyelmen kívül hagyja és érvényes törvénynek az ő egyező döntésüket iktatta a törvénytárába. Abban az esetben pedig, mikor Alfasi, Maimuni és Aser b. Jechiel nem mutatnak valamely törvény értelmezésében egyöntetű felfogást, akkor Karó a többségi vélemény után igazodott, illetve azt a véleményt kodifikálta, amelyet e három közül kettő egyezően vallott. A S. hatása és népszerűsége olyan nagy, hogy alig is van még egy munka a rabbinikus irodalomban, amely hozzá mérhető. A zsidóság felismerte nagy értékét, amely főleg abban áll, hogy véget vetett a különböző iskolák és irányok torzsalkodásainak és az egész talmudikus törvényrendszert egy munkába tömörítette. A tudományos világ úgy fogta fel ezt a kódexet, mint a talmudikus törvénytudomány zárókövét. Maga a zsidóság pedig a legmegbízhatóbb útmutatót látta meg benne, a hitélet legfőbb őrét és szabályozóját és abban a tudatban, hogy leghívebben jut benne kifejezésre az ősi vallásos felfogás, önként vetette magát a szuverenitása alá. Ma már csaknem az egész világ zsidósága a S.-ot ismeri el a hitélet alapjául és csupán a re formzsidóság szélső irányzata tett az utolsó évtizedekben kísérletét arra, hogy a tőle való függetlenítésre bírja rá a haladó zsidóságot. De ez az elszakadás csak nagyon kis területre kor látozódott és ma, különösen Magyarországon, még a leghaladóbb hitközségek is hitéletüknek a S. szellemében való restaurálására törekednek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4653. címszó a lexikon => 811. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14653.htm

CÍMSZÓ: Sulchán Áruch

SZÓCIKK: Sulchán Áruch. Josef ben Efraim Karo 1488-1575 törvénytára, amely véglegesen szabályozta a zsidó hitéletet. A S. kompendiuma Karo főművének, a Bész Joszef c. munkának, amelyen 35 évig dolgozott. Ez a grandiózus munka az újabb eszmeáramlatok produktuma, mert a módszeresség már olyan méretekben érvényesül benne, mint amilyent az előtte élt kodifikátorok még nem alkalmaztak. A halachikus anyag elrendezésében a szelektálás és a modern kritika módszereit Karó alkalmazta legelőször.Nagy elődeitől csak ebben különbözött, egyebekben hozzájuk alkalmazkodott és inkább csak arra törekedett, hogy amit azok kezdtek, teljesebbre építse ki, mint arra, hogy túlszárnyalja őket és újat alkosson. Bész Jószef c. nagy műve is nem egyéb, mint Jákob ben Asér 1340 Arba Turim Négy sor kommentárja. Csakhogy úgy írta meg ezt a kommentárt, hogy hatalmas törvénytár lett belőle. Összegyűjtötte a második jeruzsálemi Templom lerombolása óta keletkezett halachikus döntvényeket, ismerteti és meg is bírálja a rájuk vonatkozó összes kommentárokat és sommázásul megállapítja a végleges haláchát, tehát azt a törvényt, amelyet érvényesnek kell elismerni. Munkájának értékeléséhez tudni kell, hogy maga Jákob ben Asér is úttörő munkát végzett a Arba Turim megírásával és ezt az utána következő korok is elismerték, mikor kódexét a Halacha alapművéül fogadták el. Karó is erre építette fel az ő Bész József -jét és ezért az ő munkájának méltánylásához is csak úgy juthatunk el, ha legalább nagy vonalaiban ismerjük az alapépítményt. Jákob ben Asér kódexe négy részre oszlik. Az elsőnek Orach Chájim Az élet útja a címe és a köznapokra, a szombatra éz az ünnepnapokra vonatkozó törvényeket tartalmazza. A második könyv címe Joré Dea A megismerés tana és a vallásgyakorlat kódexe. A sorozat harmadik része az Eben Haézer A Segítség köve a házasságijogot, a negyedik rész pedig, a Chosen Mispot A jog paizsa a polgári jogszolgáltatást adja. Jákob ben Asér kétségtelenül logikusan törekedett az érvényes törvények világos elrendezésére, de csak az addigi zűrzavart oszlatta el. Könnyebbé tette az áttekintést, de olyan kódexet, amelyre a gyakorlati életben megnyugvással támaszkodhatott volna a zsidóság, mégsem adott, mert túlságosan részletező és a különböző vélemények felsorolásában oly terjedelmes, hogy nem adhatta meg azt a gyors tájékozást, ami a törvénytárak legfőbb érdeme. Ehhez hozzájárul még az a hátránya is, hogy a forrásmunkákat nem jelöli meg. Ezért határozta el magát csaknem másfél század után Karó, hogy kommentárt ír az Arba Turim-hoz és rendet teremt a rabbinikus törvényhozás útvesztőiben. így jött létre az első szisztematikus törvénygyűjtemény. Karó érezhette, hogy a jövő zsidóságának fundamentumát építette ki ebben a munkájában, de ahhoz, hogy köztulajdonná lehessen,még ezt is túlságosan bonyolultnak találta. Ezért írta meg kilenc évvel később a Sulchan Áruchot-ot Terített asztal , a Bész Josef kompendiumaképen, még pedig olyan szigorú szabatossággal, hogy azt, a saját állítása szerint, akárki is harminc nap alatt könnyen áttanulmányozhatja. Olyan kódexet akart a zsidóság kezére adni, amely minden kételyt megszüntet és megkönnyíti az eligazodást a rabbinikus törvények labirintusában. Ez a törekvése a, legnagyobb mértékben sikerült, még pedig azért, mert módszeresen dolgozta fel az anyagot és ahhoz az alapelvéhez, amely a döntvények végleges lerögzítésénól irányította, vaskővetkezetességgel ragaszkodott. Minden törvényt a legelismertebb döntvényezők véleménye alapján szövegezett meg. Érvényesnekpedig olyan döntvényt ismert el, amely három auktoritás azonos felfogását fejezi ki. Mérték adó döntvényezőknek általában Alfasi-t, Maimoni- des-t és Aser ben Jechiel-t fogadja el. Ha e három kodifikátor törvénymagyarázata egyezik, akkor minden más rabbinikus tekintély véleményét figyelmen kívül hagyja és érvényes törvénynek az ő egyező döntésüket iktatta a törvénytárába. Abban az esetben pedig, mikor Alfasi, Maimuni és Aser b. Jechiel nem mutatnak valamely törvény értelmezésében egyöntetű felfogást, akkor Karó a többségi vélemény után igazodott, illetve azt a véleményt kodifikálta, amelyet e három közül kettő egyezően vallott. A S. hatása és népszerűsége olyan nagy, hogy alig is van még egy munka a rabbinikus irodalomban, amely hozzá mérhető. A zsidóság felismerte nagy értékét, amely főleg abban áll, hogy véget vetett a különböző iskolák és irányok torzsalkodásainak és az egész talmudikus törvényrendszert egy munkába tömörítette. A tudományos világ úgy fogta fel ezt a kódexet, mint a talmudikus törvénytudomány zárókövét. Maga a zsidóság pedig a legmegbízhatóbb útmutatót látta meg benne, a hitélet legfőbb őrét és szabályozóját és abban a tudatban, hogy leghívebben jut benne kifejezésre az ősi vallásos felfogás, önként vetette magát a szuverenitása alá. Ma már csaknem az egész világ zsidósága a S.-ot ismeri el a hitélet alapjául és csupán a re formzsidóság szélső irányzata tett az utolsó évtizedekben kísérletét arra, hogy a tőle való függetlenítésre bírja rá a haladó zsidóságot. De ez az elszakadás csak nagyon kis területre kor látozódott és ma, különösen Magyarországon, még a leghaladóbb hitközségek is hitéletüknek a S. szellemében való restaurálására törekednek.

14653.ht

CÍMSZÓ Sulchá Áruc

SZÓCIKK Sulchá Áruch Jose be Efrai Kar 1488-157 törvénytára amel véglegese szabályozt zsid hitéletet S kompendium Kar főművének Bés Josze c munkának amelye 3 évi dolgozott E grandiózu munk a újab eszmeáramlato produktuma mer módszeressé má olya méretekbe érvényesü benne min amilyen a előtt él kodifikátoro mé ne alkalmaztak halachiku anya elrendezésébe szelektálá é moder kritik módszerei Kar alkalmazt legelőször.Nag elődeitő csa ebbe különbözött egyebekbe hozzáju alkalmazkodot é inkáb csa arr törekedett hog ami azo kezdtek teljesebbr építs ki min arra hog túlszárnyalj őke é úja alkosson Bés Jósze c nag műv i ne egyéb min Jáko be Asé 134 Arb Turi Nég so kommentárja Csakhog úg írt me ez kommentárt hog hatalma törvénytá let belőle Összegyűjtött másodi jeruzsálem Templo lerombolás ót keletkezet halachiku döntvényeket ismertet é me i bírálj ráju vonatkoz össze kommentároka é sommázásu megállapítj véglege haláchát tehá az törvényt amelye érvényesne kel elismerni Munkájána értékeléséhe tudn kell hog mag Jáko be Asé i úttör munká végzet Arb Turi megírásáva é ez a után következ koro i elismerték miko kódexé Halach alapművéü fogadtá el Kar i err épített fe a Bés Józse -jé é ezér a munkájána méltánylásáho i csa úg juthatun el h legaláb nag vonalaiba ismerjü a alapépítményt Jáko be Asé kódex nég részr oszlik A elsőne Orac Cháji A éle útj cím é köznapokra szombatr é a ünnepnapokr vonatkoz törvényeke tartalmazza másodi köny cím Jor De megismeré tan é vallásgyakorla kódexe soroza harmadi rész a Ebe Haéze Segítsé köv házasságijogot negyedi rés pedig Chose Mispo jo paizs polgár jogszolgáltatás adja Jáko be Asé kétségtelenü logikusa törekedet a érvénye törvénye világo elrendezésére d csa a addig zűrzavar oszlatt el Könnyebb tett a áttekintést d olya kódexet amelyr gyakorlat életbe megnyugvássa támaszkodhatot voln zsidóság mégse adott mer túlságosa részletez é különböz véleménye felsorolásába ol terjedelmes hog ne adhatt me az gyor tájékozást am törvénytára legfőb érdeme Ehhe hozzájáru mé a hátrány is hog forrásmunkáka ne jelöl meg Ezér határozt e magá csakne másfé száza utá Karó hog kommentár í a Arb Turim-ho é rende terem rabbiniku törvényhozá útvesztőiben íg jöt létr a els szisztematiku törvénygyűjtemény Kar érezhette hog jöv zsidóságána fundamentumá épített k ebbe munkájában d ahhoz hog köztulajdonn lehessen,mé ez i túlságosa bonyolultna találta Ezér írt me kilen évve későb Sulcha Áruchot-o Terítet aszta Bés Jose kompendiumaképen mé pedi olya szigor szabatossággal hog azt sajá állítás szerint akárk i harmin na alat könnye áttanulmányozhatja Olya kódexe akar zsidósá kezér adni amel minde kétely megszünte é megkönnyít a eligazodás rabbiniku törvénye labirintusában E törekvés a legnagyob mértékbe sikerült mé pedi azért mer módszerese dolgozt fe a anyago é ahho a alapelvéhez amel döntvénye véglege lerögzítésénó irányította vaskővetkezetességge ragaszkodott Minde törvény legelismerteb döntvényező vélemény alapjá szövegezet meg Érvényesnekpedi olya döntvény ismer el amel háro auktoritá azono felfogásá fejez ki Mérté ad döntvényezőkne általába Alfasi-t Maimoni des- é Ase be Jechiel- fogadj el H háro kodifikáto törvénymagyarázat egyezik akko minde má rabbiniku tekintél véleményé figyelme kívü hagyj é érvénye törvényne a egyez döntésüke iktatt törvénytárába Abba a esetbe pedig miko Alfasi Maimun é Ase b Jechie ne mutatna valamel törvén értelmezésébe egyöntet felfogást akko Kar többség vélemén utá igazodott illetv az vélemény kodifikálta amelye háro közü kett egyezőe vallott S hatás é népszerűség olya nagy hog ali i va mé eg munk rabbiniku irodalomban amel hozz mérhető zsidósá felismert nag értékét amel főle abba áll hog vége vetet különböz iskolá é irányo torzsalkodásaina é a egés talmudiku törvényrendszer eg munkáb tömörítette tudományo vilá úg fogt fe ez kódexet min talmudiku törvénytudomán zárókövét Mag zsidósá pedi legmegbízhatób útmutató látt me benne hitéle legfőb őré é szabályozójá é abba tudatban hog leghívebbe ju benn kifejezésr a ős valláso felfogás önkén vetett magá szuverenitás alá M má csakne a egés vilá zsidóság S.-o ismer e hitéle alapjáu é csupá r formzsidósá széls irányzat tet a utols évtizedekbe kísérleté arra hog től val függetlenítésr bírj r halad zsidóságot D e a elszakadá csa nagyo ki területr ko látozódot é ma különöse Magyarországon mé leghaladób hitközsége i hitéletükne S szellemébe val restaurálásár törekednek

14653.h

CÍMSZ Sulch Áru

SZÓCIK Sulch Áruc Jos b Efra Ka 1488-15 törvénytár ame végleges szabályoz zsi hitélete kompendiu Ka főművéne Bé Josz munkána amely év dolgozot grandióz mun úja eszmeáramlat produktum me módszeress m oly méretekb érvényes benn mi amilye előt é kodifikátor m n alkalmazta halachik any elrendezéséb szelektál mode kriti módszere Ka alkalmaz legelőször.Na elődeit cs ebb különbözöt egyebekb hozzáj alkalmazkodo inká cs ar törekedet ho am az kezdte teljesebb épít k mi arr ho túlszárnyal ők új alkosso Bé Jósz na mű n egyé mi Ják b As 13 Ar Tur Né s kommentárj Csakho ú ír m e kommentár ho hatalm törvényt le belől Összegyűjtöt másod jeruzsále Templ lerombolá ó keletkeze halachik döntvényeke ismerte m bírál ráj vonatko össz kommentárok sommázás megállapít végleg haláchá teh a törvény amely érvényesn ke elismern Munkáján értékeléséh tud kel ho ma Ják b As úttö munk végze Ar Tur megírásáv e utá követke kor elismerté mik kódex Halac alapművé fogadt e Ka er építet f Bé Józs -j ezé munkáján méltánylásáh cs ú juthatu e legalá na vonalaib ismerj alapépítmény Ják b As kóde né rész oszli elsőn Ora Cháj él út cí köznapokr szombat ünnepnapok vonatko törvények tartalmazz másod kön cí Jo D megismer ta vallásgyakorl kódex soroz harmad rés Eb Haéz Segíts kö házasságijogo negyed ré pedi Chos Misp j paiz polgá jogszolgáltatá adj Ják b As kétségtelen logikus törekede érvény törvény világ elrendezésér cs addi zűrzava oszlat e Könnyeb tet áttekintés oly kódexe amely gyakorla életb megnyugváss támaszkodhato vol zsidósá mégs adot me túlságos részlete különbö vélemény felsorolásáb o terjedelme ho n adhat m a gyo tájékozás a törvénytár legfő érdem Ehh hozzájár m hátrán i ho forrásmunkák n jelö me Ezé határoz mag csakn másf száz ut Kar ho kommentá Ar Turim-h rend tere rabbinik törvényhoz útvesztőibe í jö lét el szisztematik törvénygyűjtemén Ka érezhett ho jö zsidóságán fundamentum építet ebb munkájába ahho ho köztulajdon lehessen,m e túlságos bonyolultn talált Ezé ír m kile évv késő Sulch Áruchot- Teríte aszt Bé Jos kompendiumaképe m ped oly szigo szabatosságga ho az saj állítá szerin akár harmi n ala könny áttanulmányozhatj Oly kódex aka zsidós kezé adn ame mind kétel megszünt megkönnyí eligazodá rabbinik törvény labirintusába törekvé legnagyo mértékb sikerül m ped azér me módszeres dolgoz f anyag ahh alapelvéhe ame döntvény végleg lerögzítésén irányított vaskővetkezetességg ragaszkodot Mind törvén legelismerte döntvényez vélemén alapj szövegeze me Érvényesnekped oly döntvén isme e ame hár auktorit azon felfogás feje k Mért a döntvényezőkn általáb Alfasi- Maimon des As b Jechiel fogad e hár kodifikát törvénymagyaráza egyezi akk mind m rabbinik tekinté vélemény figyelm kív hagy érvény törvényn egye döntésük iktat törvénytáráb Abb esetb pedi mik Alfas Maimu As Jechi n mutatn valame törvé értelmezéséb egyönte felfogás akk Ka többsé vélemé ut igazodot illet a vélemén kodifikált amely hár köz ket egyező vallot hatá népszerűsé oly nag ho al v m e mun rabbinik irodalomba ame hoz mérhet zsidós felismer na értéké ame fől abb ál ho vég vete különbö iskol irány torzsalkodásain egé talmudik törvényrendsze e munká tömörített tudomány vil ú fog f e kódexe mi talmudik törvénytudomá zárókövé Ma zsidós ped legmegbízható útmutat lát m benn hitél legfő őr szabályozój abb tudatba ho leghívebb j ben kifejezés ő vallás felfogá önké vetet mag szuverenitá al m csakn egé vil zsidósá S.- isme hitél alapjá csup formzsidós szél irányza te utol évtizedekb kísérlet arr ho tő va függetlenítés bír hala zsidóságo elszakad cs nagy k terület k látozódo m különös Magyarországo m leghaladó hitközség hitéletükn szelleméb va restaurálásá törekedne

14653.

CÍMS Sulc Ár

SZÓCI Sulc Áru Jo Efr K 1488-1 törvénytá am véglege szabályo zs hitélet kompendi K főművén B Jos munkán amel é dolgozo grandió mu új eszmeáramla produktu m módszeres ol méretek érvénye ben m amily elő kodifikáto alkalmazt halachi an elrendezésé szelektá mod krit módszer K alkalma legelőször.N elődei c eb különbözö egyebek hozzá alkalmazkod ink c a törekede h a a kezdt teljeseb épí m ar h túlszárnya ő ú alkoss B Jós n m egy m Já A 1 A Tu N kommentár Csakh í kommentá h hatal törvény l belő Összegyűjtö máso jeruzsál Temp lerombol keletkez halachi döntvények ismert bírá rá vonatk öss kommentáro sommázá megállapí végle halách te törvén amel érvényes k elismer Munkájá értékelésé tu ke h m Já A útt mun végz A Tu megírásá ut követk ko elismert mi kóde Hala alapműv fogad K e építe B Józ - ez munkájá méltánylásá c juthat legal n vonalai ismer alapépítmén Já A kód n rés oszl első Or Chá é ú c köznapok szomba ünnepnapo vonatk törvénye tartalmaz máso kö c J megisme t vallásgyakor kóde soro harma ré E Haé Segít k házasságijog negye r ped Cho Mis pai polg jogszolgáltat ad Já A kétségtele logiku töreked érvén törvén vilá elrendezésé c add zűrzav oszla Könnye te áttekinté ol kódex amel gyakorl élet megnyugvás támaszkodhat vo zsidós még ado m túlságo részlet különb vélemén felsorolásá terjedelm h adha gy tájékozá törvénytá legf érde Eh hozzájá hátrá h forrásmunká jel m Ez határo ma csak más szá u Ka h komment A Turim- ren ter rabbini törvényho útvesztőib j lé e szisztemati törvénygyűjtemé K érezhet h j zsidóságá fundamentu építe eb munkájáb ahh h köztulajdo lehessen, túlságo bonyolult talál Ez í kil év kés Sulc Áruchot Terít asz B Jo kompendiumakép pe ol szig szabatosságg h a sa állít szeri aká harm al könn áttanulmányozhat Ol kóde ak zsidó kez ad am min kéte megszün megkönny eligazod rabbini törvén labirintusáb törekv legnagy mérték sikerü pe azé m módszere dolgo anya ah alapelvéh am döntvén végle lerögzítésé irányítot vaskővetkezetesség ragaszkodo Min törvé legelismert döntvénye vélemé alap szövegez m Érvényesnekpe ol döntvé ism am há auktori azo felfogá fej Mér döntvényezők általá Alfasi Maimo de A Jechie foga há kodifiká törvénymagyaráz egyez ak min rabbini tekint vélemén figyel kí hag érvén törvény egy döntésü ikta törvénytárá Ab eset ped mi Alfa Maim A Jech mutat valam törv értelmezésé egyönt felfogá ak K többs vélem u igazodo ille vélemé kodifikál amel há kö ke egyez vallo hat népszerűs ol na h a mu rabbini irodalomb am ho mérhe zsidó felisme n érték am fő ab á h vé vet különb isko irán torzsalkodásai eg talmudi törvényrendsz munk tömörítet tudomán vi fo kódex m talmudi törvénytudom záróköv M zsidó pe legmegbízhat útmuta lá ben hité legf ő szabályozó ab tudatb h leghíveb be kifejezé vallá felfog önk vete ma szuverenit a csak eg vi zsidós S. ism hité alapj csu formzsidó szé irányz t uto évtizedek kísérle ar h t v függetleníté bí hal zsidóság elszaka c nag terüle látozód különö Magyarország leghalad hitközsé hitéletük szellemé v restaurálás törekedn

14653

CÍM Sul Á

SZÓC Sul Ár J Ef 1488- törvényt a végleg szabály z hitéle kompend főművé Jo munká ame dolgoz grandi m ú eszmeáraml produkt módszere o mérete érvény be amil el kodifikát alkalmaz halach a elrendezés szelekt mo kri módsze alkalm legelőször. előde e különböz egyebe hozz alkalmazko in töreked kezd teljese ép a túlszárny alkos Jó eg J T kommentá Csak komment hata törvén bel Összegyűjt más jeruzsá Tem lerombo keletke halach döntvénye ismer bír r vonat ös kommentár sommáz megállap végl halác t törvé ame érvénye elisme Munkáj értékelés t k J út mu vég T megírás u követ k elismer m kód Hal alapmű foga épít Jó e munkáj méltánylás jutha lega vonala isme alapépítmé J kó ré osz els O Ch köznapo szomb ünnepnap vonat törvény tartalma más k megism vallásgyako kód sor harm r Ha Segí házasságijo negy pe Ch Mi pa pol jogszolgálta a J kétségtel logik töreke érvé törvé vil elrendezés ad zűrza oszl Könny t áttekint o kóde ame gyakor éle megnyugvá támaszkodha v zsidó mé ad túlság részle külön vélemé felsorolás terjedel adh g tájékoz törvényt leg érd E hozzáj hátr forrásmunk je E határ m csa má sz K kommen Turim re te rabbin törvényh útvesztői l szisztemat törvénygyűjtem érezhe zsidóság fundament épít e munkájá ah köztulajd lehessen túlság bonyolul talá E ki é ké Sul Árucho Terí as J kompendiumaké p o szi szabatosság s állí szer ak har a kön áttanulmányozha O kód a zsid ke a a mi két megszü megkönn eligazo rabbin törvé labirintusá törek legnag mérté siker p az módszer dolg any a alapelvé a döntvé végl lerögzítés irányíto vaskővetkezetessé ragaszkod Mi törv legelismer döntvény vélem ala szövege Érvényesnekp o döntv is a h auktor az felfog fe Mé döntvényező által Alfas Maim d Jechi fog h kodifik törvénymagyará egye a mi rabbin tekin vélemé figye k ha érvé törvén eg döntés ikt törvénytár A ese pe m Alf Mai Jec muta vala tör értelmezés egyön felfog a több véle igazod ill vélem kodifiká ame h k k egye vall ha népszerű o n m rabbin irodalom a h mérh zsid felism érté a f a v ve külön isk irá torzsalkodása e talmud törvényrends mun tömöríte tudomá v f kóde talmud törvénytudo zárókö zsid p legmegbízha útmut l be hit leg szabályoz a tudat leghíve b kifejez vall felfo ön vet m szuvereni csa e v zsidó S is hit alap cs formzsid sz irány ut évtizede kísérl a függetlenít b ha zsidósá elszak na terül látozó külön Magyarorszá leghala hitközs hitéletü szellem restaurálá töreked

1465

CÍ Su

SZÓ Su Á E 1488 törvény végle szabál hitél kompen főműv J munk am dolgo grand eszmeáram produk módszer méret érvén b ami e kodifiká alkalma halac elrendezé szelek m kr módsz alkal legelőször előd különbö egyeb hoz alkalmazk i töreke kez teljes é túlszárn alko J e komment Csa kommen hat törvé be Összegyűj má jeruzs Te leromb keletk halac döntvény isme bí vona ö kommentá sommá megálla vég halá törv am érvény elism Munká értékelé ú m vé megírá köve elisme kó Ha alapm fog épí J munká méltánylá juth leg vonal ism alapépítm k r os el C köznap szom ünnepna vona törvén tartalm má megis vallásgyak kó so har H Seg házasságij neg p C M p po jogszolgált kétségte logi törek érv törv vi elrendezé a zűrz osz Könn áttekin kód am gyako él megnyugv támaszkodh zsid m a túlsá részl külö vélem felsorolá terjede ad tájéko törvény le ér hozzá hát forrásmun j hatá cs m s komme Turi r t rabbi törvény útvesztő szisztema törvénygyűjte érezh zsidósá fundamen épí munkáj a köztulaj lehesse túlsá bonyolu tal k k Su Áruch Ter a kompendiumak sz szabatossá áll sze a ha kö áttanulmányozh kó zsi k m ké megsz megkön eligaz rabbi törv labirintus töre legna mért sike a módsze dol an alapelv döntv vég lerögzíté irányít vaskővetkezetess ragaszko M tör legelisme döntvén véle al szöveg Érvényesnek dönt i aukto a felfo f M döntvényez álta Alfa Mai Jech fo kodifi törvénymagyar egy m rabbi teki vélem figy h érv törvé e dönté ik törvénytá es p Al Ma Je mut val tö értelmezé egyö felfo töb vél igazo il véle kodifik am egy val h népszer rabbi irodalo mér zsi felis ért v külö is ir torzsalkodás talmu törvényrend mu tömörít tudom kód talmu törvénytud zárók zsi legmegbízh útmu b hi le szabályo tuda leghív kifeje val felf ö ve szuveren cs zsid i hi ala c formzsi s irán u évtized kísér függetlení h zsidós elsza n terü látoz külö Magyarorsz leghal hitköz hitélet szelle restaurál töreke