14496.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Zsigmond

SZÓCIKK: Singer Zsigmond, publicista, szül. Pápán 1850 oki 22., megh. Budapesten 1913 jún. 27. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Korán munkatársa lett a Neue Preie Pressének, majd a Pester Lloyd munkatársa, Falk Miksa halála után pedig 1906. főszerkesztője lett. Kiváló publicista volt és politikai cikkeivel nagy szolgálatokat tett az országnak külföldön is, lapját pedig magas nivóra emelte. Érdemei elismeréséül 1912. főrendiházi tagnak nevezték ki. S. a Kisfaludy Társaságnak alapító tagja, a hírlapírók betegpénztárának egyik megteremtője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4496. címszó a lexikon => 792. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14496.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Zsigmond

SZÓCIKK: Singer Zsigmond, publicista, szül. Pápán 1850 oki 22., megh. Budapesten 1913 jún. 27. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Korán munkatársa lett a Neue Preie Pressének, majd a Pester Lloyd munkatársa, Falk Miksa halála után pedig 1906. főszerkesztője lett. Kiváló publicista volt és politikai cikkeivel nagy szolgálatokat tett az országnak külföldön is, lapját pedig magas nivóra emelte. Érdemei elismeréséül 1912. főrendiházi tagnak nevezték ki. S. a Kisfaludy Társaságnak alapító tagja, a hírlapírók betegpénztárának egyik megteremtője volt.

14496.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Zsigmon

SZÓCIKK Singe Zsigmond publicista szül Pápá 185 ok 22. megh Budapeste 191 jún 27 Egyetem tanulmányai Budapeste é Bécsbe végezte Korá munkatárs let Neu Prei Pressének maj Peste Lloy munkatársa Fal Miks halál utá pedi 1906 főszerkesztőj lett Kivál publicist vol é politika cikkeive nag szolgálatoka tet a országna külföldö is lapjá pedi maga nivór emelte Érdeme elismeréséü 1912 főrendiház tagna nevezté ki S Kisfalud Társaságna alapít tagja hírlapíró betegpénztárána egyi megteremtőj volt

14496.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Zsigmo

SZÓCIK Sing Zsigmon publicist szü Páp 18 o 22 meg Budapest 19 jú 2 Egyete tanulmánya Budapest Bécsb végezt Kor munkatár le Ne Pre Presséne ma Pest Llo munkatárs Fa Mik halá ut ped 190 főszerkesztő let Kivá publicis vo politik cikkeiv na szolgálatok te országn külföld i lapj ped mag nivó emelt Érdem elismerésé 191 főrendihá tagn nevezt k Kisfalu Társaságn alapí tagj hírlapír betegpénztárán egy megteremtő vol

14496.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Zsigm

SZÓCI Sin Zsigmo publicis sz Pá 1 2 me Budapes 1 j Egyet tanulmány Budapes Bécs végez Ko munkatá l N Pr Pressén m Pes Ll munkatár F Mi hal u pe 19 főszerkeszt le Kiv publici v politi cikkei n szolgálato t ország külföl lap pe ma niv emel Érde elismerés 19 főrendih tag nevez Kisfal Társaság alap tag hírlapí betegpénztárá eg megteremt vo

14496

CÍM Si

SZEMÉLY Si Zsig

SZÓC Si Zsigm publici s P m Budape Egye tanulmán Budape Béc vége K munkat P Pressé Pe L munkatá M ha p 1 főszerkesz l Ki public polit cikke szolgálat orszá külfö la p m ni eme Érd elismeré 1 főrendi ta neve Kisfa Társasá ala ta hírlap betegpénztár e megterem v

1449

CÍ S

SZEMÉL S Zsi

SZÓ S Zsig public Budap Egy tanulmá Budap Bé vég munka Press P munkat h főszerkes K publi poli cikk szolgála orsz külf l n em Ér elismer főrend t nev Kisf Társas al t hírla betegpénztá megtere