14296.htm

CÍMSZÓ: Schachter

SZEMÉLYNÉV: Schächter Miksa

SZÓCIKK: "Schacter Miksa, orvostanár és publicista, szül Vácon 1859 aug. 20., megb. Budapesten 1917 ápr. 80. A budapesti egyetemen tanult. 1890-ben a fekélyes sebek gyógytanának magántanára lett, 1917. rk. tanárrá nevezték ki. S. főorvosa volt az áll. gyermekmenedékhelynek és kiterjedi praxist folytatott, önállóan megjelent müvei A sebek gyógyulása és a sebkezelés (magyarul és németül 1886-87); Anleitung zur Wundbe handlung (1887); Sebészeti gyógyítás (1904) Orvosi műhibák stb. 1886-ban alapította és haláláig szerkesztette a Gyógyászat c. orvosi folyó iratot. Publicisztikai tevékenységet a PesterLloyd Pesti Napló és más nagyobb lapok hasábjain fejtett ki és cikkei rendszerint figyelmet keltettek Évtizedeken át részt vett a zsidó közügyekben, ifjúsági mozgalmakat szervezett és szigorú kritikusa volt a hitközségi élet visszásságainak. A zsidó ellenzéki mozgalmat a községi életbe S. vitte be."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4296. címszó a lexikon => 769. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14296.htm

CÍMSZÓ: Schachter

SZEMÉLYNÉV: Schächter Miksa

SZÓCIKK: Schacter Miksa, orvostanár és publicista, szül Vácon 1859 aug. 20., megb. Budapesten 1917 ápr. 80. A budapesti egyetemen tanult. 1890-ben a fekélyes sebek gyógytanának magántanára lett, 1917. rk. tanárrá nevezték ki. S. főorvosa volt az áll. gyermekmenedékhelynek és kiterjedi praxist folytatott, önállóan megjelent müvei A sebek gyógyulása és a sebkezelés magyarul és németül 1886-87 ; Anleitung zur Wundbe handlung 1887 ; Sebészeti gyógyítás 1904 Orvosi műhibák stb. 1886-ban alapította és haláláig szerkesztette a Gyógyászat c. orvosi folyó iratot. Publicisztikai tevékenységet a PesterLloyd Pesti Napló és más nagyobb lapok hasábjain fejtett ki és cikkei rendszerint figyelmet keltettek Évtizedeken át részt vett a zsidó közügyekben, ifjúsági mozgalmakat szervezett és szigorú kritikusa volt a hitközségi élet visszásságainak. A zsidó ellenzéki mozgalmat a községi életbe S. vitte be.

14296.ht

CÍMSZÓ Schachte

SZEMÉLYNÉV Schächte Miks

SZÓCIKK Schacte Miksa orvostaná é publicista szü Váco 185 aug 20. megb Budapeste 191 ápr 80 budapest egyeteme tanult 1890-be fekélye sebe gyógytanána magántanár lett 1917 rk tanárr nevezté ki S főorvos vol a áll gyermekmenedékhelyne é kiterjed praxis folytatott önállóa megjelen müve sebe gyógyulás é sebkezelé magyaru é németü 1886-8 Anleitun zu Wundb handlun 188 Sebészet gyógyítá 190 Orvos műhibá stb 1886-ba alapított é halálái szerkesztett Gyógyásza c orvos foly iratot Publicisztika tevékenysége PesterLloy Pest Napl é má nagyob lapo hasábjai fejtet k é cikke rendszerin figyelme keltette Évtizedeke á rész vet zsid közügyekben ifjúság mozgalmaka szervezet é szigor kritikus vol hitközség éle visszásságainak zsid ellenzék mozgalma község életb S vitt be

14296.h

CÍMSZ Schacht

SZEMÉLYNÉ Schächt Mik

SZÓCIK Schact Miks orvostan publicist sz Vác 18 au 20 meg Budapest 19 áp 8 budapes egyetem tanul 1890-b fekély seb gyógytanán magántaná let 191 r tanár nevezt k főorvo vo ál gyermekmenedékhelyn kiterje praxi folytatot önálló megjele müv seb gyógyulá sebkezel magyar német 1886- Anleitu z Wund handlu 18 Sebésze gyógyít 19 Orvo műhib st 1886-b alapítot halálá szerkesztet Gyógyász orvo fol irato Publicisztik tevékenység PesterLlo Pes Nap m nagyo lap hasábja fejte cikk rendszeri figyelm keltett Évtizedek rés ve zsi közügyekbe ifjúsá mozgalmak szerveze szigo kritiku vo hitközsé él visszásságaina zsi ellenzé mozgalm közsé élet vit b

14296.

CÍMS Schach

SZEMÉLYN Schäch Mi

SZÓCI Schac Mik orvosta publicis s Vá 1 a 2 me Budapes 1 á budape egyete tanu 1890- fekél se gyógytaná magántan le 19 taná nevez főorv v á gyermekmenedékhely kiterj prax folytato önáll megjel mü se gyógyul sebkeze magya néme 1886 Anleit Wun handl 1 Sebész gyógyí 1 Orv műhi s 1886- alapíto halál szerkeszte Gyógyás orv fo irat Publiciszti tevékenysé PesterLl Pe Na nagy la hasábj fejt cik rendszer figyel keltet Évtizede ré v zs közügyekb ifjús mozgalma szervez szig kritik v hitközs é visszásságain zs ellenz mozgal közs éle vi

14296

CÍM Schac

SZEMÉLY Schäc M

SZÓC Scha Mi orvost publici V m Budape budap egyet tan 1890 feké s gyógytan magánta l 1 tan neve főor gyermekmenedékhel kiter pra folytat önál megje m s gyógyu sebkez magy ném 188 Anlei Wu hand Sebés gyógy Or műh 1886 alapít halá szerkeszt Gyógyá or f ira Publiciszt tevékenys PesterL P N nag l hasáb fej ci rendsze figye kelte Évtized r z közügyek ifjú mozgalm szerve szi kriti hitköz visszásságai z ellen mozga köz él v

1429

CÍ Scha

SZEMÉL Schä

SZÓ Sch M orvos public Budap buda egye ta 189 fek gyógyta magánt ta nev főo gyermekmenedékhe kite pr folyta öná megj gyógy sebke mag né 18 Anle W han Sebé gyóg O mű 188 alapí hal szerkesz Gyógy o ir Publicisz tevékeny Pester na hasá fe c rendsz figy kelt Évtize közügye ifj mozgal szerv sz krit hitkö visszássága elle mozg kö é