14169.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Sándor

SZÓCIKK: "R. Sándor, aradi főrabbi, szül. Makón 1844., megh.Aradon 1909 aug. 3. Nagyváradon és Bécsben járt gimnáziumba, Lipcsében pedig az egyetemre. U. o. tett filozófiai doktorátust. Teológiai tanulmányait a breslaui rabbiszemináriumban végezte. 1868-ban a nagyváradi kongr. hitköz ségben, 1876. Kaposváron, 1885. pedig Aradon lett főrabbi, mint Steinhardt J. (1. o.) és Chorin Áron (1. o.) utóda. 1895-ben nagy feltűnést keltett azzal, hogy vegyes házasságot áldott meg templomi esketés alkalmával. A magyar zsidóság túl lliberálisnak ítélte álláspontját és R. ellen heves harcot indított. Kiváló műveltségű férfiú és elismert, nagyszerű magyar és német hitszónok volt. Eötvös József, Deák Ferenc és Lőw Lipót feletti emlékbeszédei füzetalakban is meg jelentek, írt tanulmányokat a Magyar Zsidó Szemlébe és az IMIT Évkönyvébe. Egyéb művei: Die mosaische Echtheit der Königsurkunde in Deuteron. Ein geschichtliche-theologische Studie (Halberstadt 1867); Das Judentum und die Nationalitatsidee (Kaposvár 1885); A zsidó és keresztény között polgárilag kötött házassági frigynek megáldása a zsinagógában (1895). Halálakor az aradi hitközség gyász-albumot adott ki Dr. R. Sándor végtisztessége címmel. R. Kecskeméti Lipótnak, a nagyváradi hitközség nagyhírű főrabbijának apósa volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4169. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14169.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberger Sándor

SZÓCIKK: R. Sándor, aradi főrabbi, szül. Makón 1844., megh.Aradon 1909 aug. 3. Nagyváradon és Bécsben járt gimnáziumba, Lipcsében pedig az egyetemre. U. o. tett filozófiai doktorátust. Teológiai tanulmányait a breslaui rabbiszemináriumban végezte. 1868-ban a nagyváradi kongr. hitköz ségben, 1876. Kaposváron, 1885. pedig Aradon lett főrabbi, mint Steinhardt J. 1. o. és Chorin Áron 1. o. utóda. 1895-ben nagy feltűnést keltett azzal, hogy vegyes házasságot áldott meg templomi esketés alkalmával. A magyar zsidóság túl lliberálisnak ítélte álláspontját és R. ellen heves harcot indított. Kiváló műveltségű férfiú és elismert, nagyszerű magyar és német hitszónok volt. Eötvös József, Deák Ferenc és Lőw Lipót feletti emlékbeszédei füzetalakban is meg jelentek, írt tanulmányokat a Magyar Zsidó Szemlébe és az IMIT Évkönyvébe. Egyéb művei: Die mosaische Echtheit der Königsurkunde in Deuteron. Ein geschichtliche-theologische Studie Halberstadt 1867 ; Das Judentum und die Nationalitatsidee Kaposvár 1885 ; A zsidó és keresztény között polgárilag kötött házassági frigynek megáldása a zsinagógában 1895 . Halálakor az aradi hitközség gyász-albumot adott ki Dr. R. Sándor végtisztessége címmel. R. Kecskeméti Lipótnak, a nagyváradi hitközség nagyhírű főrabbijának apósa volt.

14169.ht

CÍMSZÓ Rosenberge

SZEMÉLYNÉV Rosenberge Sándo

SZÓCIKK R Sándor arad főrabbi szül Makó 1844. megh.Arado 190 aug 3 Nagyvárado é Bécsbe jár gimnáziumba Lipcsébe pedi a egyetemre U o tet filozófia doktorátust Teológia tanulmányai breslau rabbiszemináriumba végezte 1868-ba nagyvárad kongr hitkö ségben 1876 Kaposváron 1885 pedi Arado let főrabbi min Steinhard J 1 o é Chori Áro 1 o utóda 1895-be nag feltűnés keltet azzal hog vegye házasságo áldot me templom esketé alkalmával magya zsidósá tú lliberálisna ítélt álláspontjá é R elle heve harco indított Kivál műveltség férfi é elismert nagyszer magya é néme hitszóno volt Eötvö József Deá Feren é Lő Lipó felett emlékbeszéde füzetalakba i me jelentek ír tanulmányoka Magya Zsid Szemléb é a IMI Évkönyvébe Egyé művei Di mosaisch Echthei de Königsurkund i Deuteron Ei geschichtliche-theologisch Studi Halberstad 186 Da Judentu un di Nationalitatside Kaposvá 188 zsid é keresztén közöt polgárila kötöt házasság frigyne megáldás zsinagógába 189 Halálako a arad hitközsé gyász-albumo adot k Dr R Sándo végtisztesség címmel R Kecskemét Lipótnak nagyvárad hitközsé nagyhír főrabbijána após volt

14169.h

CÍMSZ Rosenberg

SZEMÉLYNÉ Rosenberg Sánd

SZÓCIK Sándo ara főrabb szü Mak 1844 megh.Arad 19 au Nagyvárad Bécsb já gimnáziumb Lipcséb ped egyetemr te filozófi doktorátus Teológi tanulmánya bresla rabbiszemináriumb végezt 1868-b nagyvára kong hitk ségbe 187 Kaposváro 188 ped Arad le főrabb mi Steinhar Chor Ár utód 1895-b na feltűné kelte azza ho vegy házasság áldo m templo esket alkalmáva magy zsidós t lliberálisn ítél álláspontj ell hev harc indítot Kivá műveltsé férf elismer nagysze magy ném hitszón vol Eötv Józse De Fere L Lip felet emlékbeszéd füzetalakb m jelente í tanulmányok Magy Zsi Szemlé IM Évkönyvéb Egy műve D mosaisc Echthe d Königsurkun Deutero E geschichtliche-theologisc Stud Halbersta 18 D Judent u d Nationalitatsid Kaposv 18 zsi kereszté közö polgáril kötö házassá frigyn megáldá zsinagógáb 18 Halálak ara hitközs gyász-album ado D Sánd végtisztessé címme Kecskemé Lipótna nagyvára hitközs nagyhí főrabbiján apó vol

14169.

CÍMS Rosenber

SZEMÉLYN Rosenber Sán

SZÓCI Sánd ar főrab sz Ma 184 megh.Ara 1 a Nagyvára Bécs j gimnázium Lipcsé pe egyetem t filozóf doktorátu Teológ tanulmány bresl rabbiszeminárium végez 1868- nagyvár kon hit ségb 18 Kaposvár 18 pe Ara l főrab m Steinha Cho Á utó 1895- n feltűn kelt azz h veg házassá áld templ eske alkalmáv mag zsidó lliberális íté álláspont el he har indíto Kiv művelts fér elisme nagysz mag né hitszó vo Eöt Józs D Fer Li fele emlékbeszé füzetalak jelent tanulmányo Mag Zs Szeml I Évkönyvé Eg műv mosais Echth Königsurku Deuter geschichtliche-theologis Stu Halberst 1 Juden Nationalitatsi Kapos 1 zs kereszt köz polgári köt házass frigy megáld zsinagógá 1 Halála ar hitköz gyász-albu ad Sán végtisztess címm Kecskem Lipótn nagyvár hitköz nagyh főrabbijá ap vo

14169

CÍM Rosenbe

SZEMÉLY Rosenbe Sá

SZÓC Sán a főra s M 18 megh.Ar Nagyvár Béc gimnáziu Lipcs p egyete filozó doktorát Teoló tanulmán bres rabbiszemináriu vége 1868 nagyvá ko hi ség 1 Kaposvá 1 p Ar főra Steinh Ch ut 1895 feltű kel az ve házass ál temp esk alkalmá ma zsid lliberáli ít álláspon e h ha indít Ki művelt fé elism nagys ma n hitsz v Eö Józ Fe L fel emlékbesz füzetala jelen tanulmány Ma Z Szem Évkönyv E mű mosai Echt Königsurk Deute geschichtliche-theologi St Halbers Jude Nationalitats Kapo z keresz kö polgár kö házas frig megál zsinagóg Halál a hitkö gyász-alb a Sá végtisztes cím Kecske Lipót nagyvá hitkö nagy főrabbij a v

1416

CÍ Rosenb

SZEMÉL Rosenb S

SZÓ Sá főr 1 megh.A Nagyvá Bé gimnázi Lipc egyet filoz doktorá Teol tanulmá bre rabbiszeminári vég 186 nagyv k h sé Kaposv A főr Stein C u 189 felt ke a v házas á tem es alkalm m zsi lliberál í álláspo h indí K művel f elis nagy m hits E Jó F fe emlékbes füzetal jele tanulmán M Sze Évköny m mosa Ech Königsur Deut geschichtliche-theolog S Halber Jud Nationalitat Kap keres k polgá k háza fri megá zsinagó Halá hitk gyász-al S végtiszte cí Kecsk Lipó nagyv hitk nag főrabbi