14145.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna József

SZÓCIKK: "R. József, szobrász, szül. Lovasberényben (Fejér vm.) 1861. Tanulmányait Budapesten s a bécsi Képzőművészeti Akadémián végezte. 1882-ben a király ösztöndíjával három évig Zumbusch mesteriskolájában dolgozott. Berlinben 1885. első nagyobbszabású szobrával (Sz. Sebestyén és Olimpiai győző) a római ösztöndíjat nyerte el. A Műcsarnokban 1880. Megszorult faun c csoportjával a Rökk-díjat, Savoyai Jenő lovasszobrával a kis aranyérmet, József és Putifár felesége faszobrával a nagy aranyérmet nyerte el. Antikizáló aktok után, az új barokk értelmében, realisztikusan mintázott klasszikus tárgyú alakokat alkotott (Utolsó szerelem, 1890; Anakreon, 1904; Zeneleckét adó faun, 1898; Zsuzsanna és a vének, 1908 - 9; Judith és Holofernes; Saul és Dávid; Ádám és Éva; Deborah éneke dombormű, a zsidó leánygimnáziumban). Több szobra és a Kis türelmetlen c. csoportja a Szépmüv. Múzeumban van. A múlt század 90-es éveitől fogva résztvett csaknem minden nagyobb emlékszoborpályázaton és díjakat is nyert. Emlékszobrai között a legkiválóbbak : az eredetileg Zenta városa részére rendelt Savoyai Jenő herceg barokklendületű lovasszobra Budán (1899), a Kossuth-szobor Szegeden (1902) és Erzsébet királyné nemes egyszerüségű álló szobra Gödöllőn (1902). Egyéb emlékszobrai még: Kossuth Miskolcon (1898) és Rozsnyón (1907), Zrínyi Miklós Budapesten(l902), Szemere Bertalan Miskolcon (1906), Klapka Komáromban. A kerepesi temetőben levő síremlékei: Klapka György, Erkel Sándor, Telepy Károly, Greguss Imre és a Loeser-család síremléke. Számos arcképszobra között legismertebb: Konti József, Bánffy Dezső, Andrássy Dénes gróf hermája a Műcsarnok előtt. Ő készítette a Képzőművészeti Társulat 50 éves jubiláris plakettjét. Dekoratív munkái között a legkiválóbbak a veszprémi megyeháza, a marosvásárhelyi múzeum, a budapesti Leánykiházasító Egylet palotájának, az üllői-úti Szülészeti klinika, a Vígszínház, az új Országház, az Igazságügyminisztérium palotájának, a Széchenyi- és Gellért-fürdő, a Korvin mozgószínház szobordíszei. Egy ideig bronz öntőműhelyt is tartott fönn. Egyik legújabb munkája Dienzl Oszkár zeneszerző síremléke a kerepesi temetőben (1928). A Benczúr Társaság tagja. A Képzőművészeti Társulatnak hosszabb ideig elnöke volt. Aranyérmet nyert Antwerpenben és Parisban, Grand Prixt Londonban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4145. címszó a lexikon => 750. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14145.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna József

SZÓCIKK: R. József, szobrász, szül. Lovasberényben Fejér vm. 1861. Tanulmányait Budapesten s a bécsi Képzőművészeti Akadémián végezte. 1882-ben a király ösztöndíjával három évig Zumbusch mesteriskolájában dolgozott. Berlinben 1885. első nagyobbszabású szobrával Sz. Sebestyén és Olimpiai győző a római ösztöndíjat nyerte el. A Műcsarnokban 1880. Megszorult faun c csoportjával a Rökk-díjat, Savoyai Jenő lovasszobrával a kis aranyérmet, József és Putifár felesége faszobrával a nagy aranyérmet nyerte el. Antikizáló aktok után, az új barokk értelmében, realisztikusan mintázott klasszikus tárgyú alakokat alkotott Utolsó szerelem, 1890; Anakreon, 1904; Zeneleckét adó faun, 1898; Zsuzsanna és a vének, 1908 - 9; Judith és Holofernes; Saul és Dávid; Ádám és Éva; Deborah éneke dombormű, a zsidó leánygimnáziumban . Több szobra és a Kis türelmetlen c. csoportja a Szépmüv. Múzeumban van. A múlt század 90-es éveitől fogva résztvett csaknem minden nagyobb emlékszoborpályázaton és díjakat is nyert. Emlékszobrai között a legkiválóbbak : az eredetileg Zenta városa részére rendelt Savoyai Jenő herceg barokklendületű lovasszobra Budán 1899 , a Kossuth-szobor Szegeden 1902 és Erzsébet királyné nemes egyszerüségű álló szobra Gödöllőn 1902 . Egyéb emlékszobrai még: Kossuth Miskolcon 1898 és Rozsnyón 1907 , Zrínyi Miklós Budapesten l902 , Szemere Bertalan Miskolcon 1906 , Klapka Komáromban. A kerepesi temetőben levő síremlékei: Klapka György, Erkel Sándor, Telepy Károly, Greguss Imre és a Loeser-család síremléke. Számos arcképszobra között legismertebb: Konti József, Bánffy Dezső, Andrássy Dénes gróf hermája a Műcsarnok előtt. Ő készítette a Képzőművészeti Társulat 50 éves jubiláris plakettjét. Dekoratív munkái között a legkiválóbbak a veszprémi megyeháza, a marosvásárhelyi múzeum, a budapesti Leánykiházasító Egylet palotájának, az üllői-úti Szülészeti klinika, a Vígszínház, az új Országház, az Igazságügyminisztérium palotájának, a Széchenyi- és Gellért-fürdő, a Korvin mozgószínház szobordíszei. Egy ideig bronz öntőműhelyt is tartott fönn. Egyik legújabb munkája Dienzl Oszkár zeneszerző síremléke a kerepesi temetőben 1928 . A Benczúr Társaság tagja. A Képzőművészeti Társulatnak hosszabb ideig elnöke volt. Aranyérmet nyert Antwerpenben és Parisban, Grand Prixt Londonban.

14145.ht

CÍMSZÓ Rón

SZEMÉLYNÉV Rón Józse

SZÓCIKK R József szobrász szül Lovasberénybe Fejé vm 1861 Tanulmányai Budapeste bécs Képzőművészet Akadémiá végezte 1882-be királ ösztöndíjáva háro évi Zumbusc mesteriskolájába dolgozott Berlinbe 1885 els nagyobbszabás szobráva Sz Sebestyé é Olimpia győz róma ösztöndíja nyert el Műcsarnokba 1880 Megszorul fau csoportjáva Rökk-díjat Savoya Jen lovasszobráva ki aranyérmet Józse é Putifá feleség faszobráva nag aranyérme nyert el Antikizál akto után a ú barok értelmében realisztikusa mintázot klassziku tárgy alakoka alkotot Utols szerelem 1890 Anakreon 1904 Zenelecké ad faun 1898 Zsuzsann é vének 190 9 Judit é Holofernes Sau é Dávid Ádá é Éva Debora ének dombormű zsid leánygimnáziumba Töb szobr é Ki türelmetle c csoportj Szépmüv Múzeumba van múl száza 90-e éveitő fogv résztvet csakne minde nagyob emlékszoborpályázato é díjaka i nyert Emlékszobra közöt legkiválóbba a eredetile Zent város részér rendel Savoya Jen herce barokklendület lovasszobr Budá 189 Kossuth-szobo Szegede 190 é Erzsébe királyn neme egyszerüség áll szobr Gödöllő 190 Egyé emlékszobra még Kossut Miskolco 189 é Rozsnyó 190 Zríny Mikló Budapeste l90 Szemer Bertala Miskolco 190 Klapk Komáromban kerepes temetőbe lev síremlékei Klapk György Erke Sándor Telep Károly Gregus Imr é Loeser-csalá síremléke Számo arcképszobr közöt legismertebb Kont József Bánff Dezső Andráss Déne gró hermáj Műcsarno előtt készített Képzőművészet Társula 5 éve jubilári plakettjét Dekoratí munká közöt legkiválóbba veszprém megyeháza marosvásárhely múzeum budapest Leánykiházasít Egyle palotájának a üllői-út Szülészet klinika Vígszínház a ú Országház a Igazságügyminisztériu palotájának Széchenyi é Gellért-fürdő Korvi mozgószínhá szobordíszei Eg idei bron öntőműhely i tartot fönn Egyi legújab munkáj Dienz Oszká zeneszerz síremlék kerepes temetőbe 192 Benczú Társasá tagja Képzőművészet Társulatna hosszab idei elnök volt Aranyérme nyer Antwerpenbe é Parisban Gran Prix Londonban

14145.h

CÍMSZ Ró

SZEMÉLYNÉ Ró Józs

SZÓCIK Józse szobrás szü Lovasberényb Fej v 186 Tanulmánya Budapest béc Képzőművésze Akadémi végezt 1882-b kirá ösztöndíjáv hár év Zumbus mesteriskolájáb dolgozot Berlinb 188 el nagyobbszabá szobráv S Sebesty Olimpi győ róm ösztöndíj nyer e Műcsarnokb 188 Megszoru fa csoportjáv Rökk-díja Savoy Je lovasszobráv k aranyérme Józs Putif felesé faszobráv na aranyérm nyer e Antikizá akt utá baro értelmébe realisztikus mintázo klasszik tárg alakok alkoto Utol szerele 189 Anakreo 190 Zeneleck a fau 189 Zsuzsan véne 19 Judi Holoferne Sa Dávi Ád Év Debor éne domborm zsi leánygimnáziumb Tö szob K türelmetl csoport Szépmü Múzeumb va mú száz 90- éveit fog résztve csakn mind nagyo emlékszoborpályázat díjak nyer Emlékszobr közö legkiválóbb eredetil Zen váro részé rende Savoy Je herc barokklendüle lovasszob Bud 18 Kossuth-szob Szeged 19 Erzséb király nem egyszerüsé ál szob Gödöll 19 Egy emlékszobr mé Kossu Miskolc 18 Rozsny 19 Zrín Mikl Budapest l9 Szeme Bertal Miskolc 19 Klap Komáromba kerepe temetőb le síremléke Klap Györg Erk Sándo Tele Károl Gregu Im Loeser-csal síremlék Szám arcképszob közö legismerteb Kon Józse Bánf Dezs András Dén gr hermá Műcsarn előt készítet Képzőművésze Társul év jubilár plakettjé Dekorat munk közö legkiválóbb veszpré megyeház marosvásárhel múzeu budapes Leánykiházasí Egyl palotájána üllői-ú Szülésze klinik Vígszínhá Országhá Igazságügyminisztéri palotájána Szécheny Gellért-fürd Korv mozgószính szobordísze E ide bro öntőműhel tarto fön Egy legúja munká Dien Oszk zeneszer síremlé kerepe temetőb 19 Bencz Társas tagj Képzőművésze Társulatn hossza ide elnö vol Aranyérm nye Antwerpenb Parisba Gra Pri Londonba

14145.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Józ

SZÓCI Józs szobrá sz Lovasberény Fe 18 Tanulmány Budapes bé Képzőművész Akadém végez 1882- kir ösztöndíjá há é Zumbu mesteriskolájá dolgozo Berlin 18 e nagyobbszab szobrá Sebest Olimp gy ró ösztöndí nye Műcsarnok 18 Megszor f csoportjá Rökk-díj Savo J lovasszobrá aranyérm Józ Puti feles faszobrá n aranyér nye Antikiz ak ut bar értelméb realisztiku mintáz klasszi tár alako alkot Uto szerel 18 Anakre 19 Zenelec fa 18 Zsuzsa vén 1 Jud Holofern S Dáv Á É Debo én dombor zs leánygimnázium T szo türelmet csopor Szépm Múzeum v m szá 90 évei fo résztv csak min nagy emlékszoborpályáza díja nye Emlékszob köz legkiválób eredeti Ze vár rész rend Savo J her barokklendül lovasszo Bu 1 Kossuth-szo Szege 1 Erzsé királ ne egyszerüs á szo Gödöl 1 Eg emlékszob m Koss Miskol 1 Rozsn 1 Zrí Mik Budapes l Szem Berta Miskol 1 Kla Komáromb kerep temető l síremlék Kla Györ Er Sánd Tel Káro Greg I Loeser-csa síremlé Szá arcképszo köz legismerte Ko Józs Bán Dez Andrá Dé g herm Műcsar elő készíte Képzőművész Társu é jubilá plakettj Dekora mun köz legkiválób veszpr megyehá marosvásárhe múze budape Leánykiházas Egy palotáján üllői- Szülész klini Vígszính Országh Igazságügyminisztér palotáján Széchen Gellért-für Kor mozgószín szobordísz id br öntőműhe tart fö Eg legúj munk Die Osz zenesze síreml kerep temető 1 Benc Társa tag Képzőművész Társulat hossz id eln vo Aranyér ny Antwerpen Parisb Gr Pr Londonb

14145

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ szobr s Lovasberén F 1 Tanulmán Budape b Képzőművés Akadé vége 1882 ki ösztöndíj h Zumb mesteriskoláj dolgoz Berli 1 nagyobbsza szobr Sebes Olim g r ösztönd ny Műcsarno 1 Megszo csoportj Rökk-dí Sav lovasszobr aranyér Jó Put fele faszobr aranyé ny Antiki a u ba értelmé realisztik mintá klassz tá alak alko Ut szere 1 Anakr 1 Zenele f 1 Zsuzs vé Ju Holofer Dá Deb é dombo z leánygimnáziu sz türelme csopo Szép Múzeu sz 9 éve f részt csa mi nag emlékszoborpályáz díj ny Emlékszo kö legkiváló eredet Z vá rés ren Sav he barokklendü lovassz B Kossuth-sz Szeg Erzs kirá n egyszerü sz Gödö E emlékszo Kos Misko Rozs Zr Mi Budape Sze Bert Misko Kl Komárom kere temet síremlé Kl Gyö E Sán Te Kár Gre Loeser-cs síreml Sz arcképsz kö legismert K Józ Bá De Andr D her Műcsa el készít Képzőművés Társ jubil plakett Dekor mu kö legkiváló veszp megyeh marosvásárh múz budap Leánykiháza Eg palotájá üllői Szülés klin Vígszín Ország Igazságügyminiszté palotájá Széche Gellért-fü Ko mozgószí szobordís i b öntőműh tar f E legú mun Di Os zenesz sírem kere temet Ben Társ ta Képzőművés Társula hoss i el v Aranyé n Antwerpe Paris G P London

1414SZEMÉL J

SZÓ Jó szob Lovasberé Tanulmá Budap Képzőművé Akad vég 188 k ösztöndí Zum mesteriskolá dolgo Berl nagyobbsz szob Sebe Oli ösztön n Műcsarn Megsz csoport Rökk-d Sa lovasszob aranyé J Pu fel faszob arany n Antik b értelm realiszti mint klass t ala alk U szer Anak Zenel Zsuz v J Holofe D De domb leánygimnázi s türelm csop Szé Múze s év rész cs m na emlékszoborpályá dí n Emléksz k legkivál erede v ré re Sa h barokklend lovass Kossuth-s Sze Erz kir egyszer s Göd emléksz Ko Misk Roz Z M Budap Sz Ber Misk K Komáro ker teme síreml K Gy Sá T Ká Gr Loeser-c sírem S arcképs k legismer Jó B D And he Műcs e készí Képzőművé Tár jubi plaket Deko m k legkivál vesz megye marosvásár mú buda Leánykiház E palotáj üllő Szülé kli Vígszí Orszá Igazságügyminiszt palotáj Széch Gellért-f K mozgósz szobordí öntőmű ta leg mu D O zenes síre ker teme Be Tár t Képzőművé Társul hos e Arany Antwerp Pari Londo