13899.htm

CÍMSZÓ: Pillitz

SZEMÉLYNÉV: Pillitz Benő

SZÓCIKK: Pillitz, 1. Benő, orvos és botanikus, szül. Veszprémben 1825. jún. 25., megh. u. o. 1910. máj. 31. Technikusnak készült, majd orvostudományt tanult Bécsben és Padovában, ahol egyszersmind Luzzatto rabbiszemináriumának volt növendéke. Később, mint keresett orvos is tovább foglalkozott héber irodalommal, amelyet kitűnően értett. Époly kiváló volt orvosnak és botanikusnak is. Főorvosa volt a vármegyének, melynek faunájáról a legjobb monográfiát ő írta Veszprém vármegye növényzete címmel. Herbáriumát a megyei múzeumra hagyományozta. Testvérei P. Dávid és Dániel (1. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3899. címszó a lexikon => 710. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13899.htm

CÍMSZÓ: Pillitz

SZEMÉLYNÉV: Pillitz Benő

SZÓCIKK: Pillitz, 1. Benő, orvos és botanikus, szül. Veszprémben 1825. jún. 25., megh. u. o. 1910. máj. 31. Technikusnak készült, majd orvostudományt tanult Bécsben és Padovában, ahol egyszersmind Luzzatto rabbiszemináriumának volt növendéke. Később, mint keresett orvos is tovább foglalkozott héber irodalommal, amelyet kitűnően értett. Époly kiváló volt orvosnak és botanikusnak is. Főorvosa volt a vármegyének, melynek faunájáról a legjobb monográfiát ő írta Veszprém vármegye növényzete címmel. Herbáriumát a megyei múzeumra hagyományozta. Testvérei P. Dávid és Dániel 1. o. .

13899.ht

CÍMSZÓ Pillit

SZEMÉLYNÉV Pillit Ben

SZÓCIKK Pillitz 1 Benő orvo é botanikus szül Veszprémbe 1825 jún 25. megh u o 1910 máj 31 Technikusna készült maj orvostudomány tanul Bécsbe é Padovában aho egyszersmin Luzzatt rabbiszemináriumána vol növendéke Később min kereset orvo i továb foglalkozot hébe irodalommal amelye kitűnőe értett Épol kivál vol orvosna é botanikusna is Főorvos vol vármegyének melyne faunájáró legjob monográfiá írt Veszpré vármegy növényzet címmel Herbáriumá megye múzeumr hagyományozta Testvére P Dávi é Dánie 1 o

13899.h

CÍMSZ Pilli

SZEMÉLYNÉ Pilli Be

SZÓCIK Pillit Ben orv botaniku szü Veszprémb 182 jú 25 meg 191 má 3 Technikusn készül ma orvostudomán tanu Bécsb Padovába ah egyszersmi Luzzat rabbiszemináriumán vo növendék Későb mi kerese orv tová foglalkozo héb irodalomma amely kitűnő értet Épo kivá vo orvosn botanikusn i Főorvo vo vármegyéne melyn faunájár legjo monográfi ír Veszpr vármeg növényze címme Herbárium megy múzeum hagyományozt Testvér Dáv Dáni

13899.

CÍMS Pill

SZEMÉLYN Pill B

SZÓCI Pilli Be or botanik sz Veszprém 18 j 2 me 19 m Technikus készü m orvostudomá tan Bécs Padováb a egyszersm Luzza rabbiszemináriumá v növendé Késő m keres or tov foglalkoz hé irodalomm amel kitűn érte Ép kiv v orvos botanikus Főorv v vármegyén mely faunájá legj monográf í Veszp várme növényz címm Herbáriu meg múzeu hagyományoz Testvé Dá Dán

13899

CÍM Pil

SZEMÉLY Pil

SZÓC Pill B o botani s Veszpré 1 m 1 Techniku kész orvostudom ta Béc Padová egyszers Luzz rabbiszeminárium növend Kés kere o to foglalko h irodalom ame kitű ért É ki orvo botaniku Főor vármegyé mel faunáj leg monográ Vesz várm növény cím Herbári me múze hagyományo Testv D Dá

1389

CÍ Pi

SZEMÉL Pi

SZÓ Pil botan Veszpr Technik kés orvostudo t Bé Padov egyszer Luz rabbiszemináriu növen Ké ker t foglalk irodalo am kit ér k orv botanik Főo vármegy me fauná le monogr Ves vár növén cí Herbár m múz hagyomány Test D