13307.htm

CÍMSZÓ: Mezey

SZEMÉLYNÉV: Mezey Ferenc

SZÓCIKK: "Mezey, 1. Ferenc, ügyvéd, szül. Nyíracsádon (Szabolcs vm.) 1860., megh. Budapesten 1927. júl. 2. A középiskolai tanulmányok elvégzése után a budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1880-ban került az Országos Irodához, melyet haláláig szolgált. A pesti Chevra Kadisa 1889. titkárává és ügyészévé választotta. Naggyá tette az intézményt, adminisztrációját megszervezte s gazdag intézmények alapításával érdemeket szerzett a közjótékonyság területén. Az Aggok Házának szélesebb alapon való kifejlesztése, a Szeretetház és a Szeretetkórház létesítése az ő kezdeményezésére történt. A Szentegylet később ügyvezető alelnökké választotta, ez állásától 1916. lépett vissza. 1902-ben nevezte ki a kultuszminiszter az Országos Iroda titkárává; Mezei Mór elnöksége alatt előbb alelnöke, 1925-ben ügyvezető elnöke lett, 1927. június 26 óta, miután előzőleg a VI. községkerület elnökévé választották, az Országos Iroda elnöke volt. Emellett betöltötte 1905 óta a Ferenc József Országos Rabbi képző Intézet vezérlőbizottságának előadói,1914 óta pedig elnöki tisztét, az Országos Izraelita Tanítóképző Intézet igazgatótanácsának pedig ügyvezető elnöke volt. A Rabbiképző és a Tanítóképző internátusának alapjait ő vetette meg. 1884 - 1891-ig Bánóczival, majd Blau Lajossal együtt szerkesztette a Magyar Zsidó Szemlét, hova jórészt egyházpolitikai cikkeket írt. Agitációjának köszönhető az IMIT megalapítása, melynek egy évig titkára, az 1895. és 1896. megjelent Évkönyveknek Bacherral együtt szerkesztője volt. A kir. tanácsosi rangot kapta érdemei elismeréséül. Az 1916. megnyitott magyar zsidó múzeumnak is egyik alapítója volt. Szépirodalommal is foglalkozott. Novellái Rajzok a magyar zsidó életből c. alatt jelentek meg. 1927 júl. 4. temették el az egész magyar zsidóság osztatlan részvéte mellett. (Életrajzát v. ö. Friedman Dénes M.Zs. Szemle 1927,213-216, méltatását Blau Lajos, M. Zs. Szemle 1928.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3307. címszó a lexikon => 592. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13307.htm

CÍMSZÓ: Mezey

SZEMÉLYNÉV: Mezey Ferenc

SZÓCIKK: Mezey, 1. Ferenc, ügyvéd, szül. Nyíracsádon Szabolcs vm. 1860., megh. Budapesten 1927. júl. 2. A középiskolai tanulmányok elvégzése után a budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1880-ban került az Országos Irodához, melyet haláláig szolgált. A pesti Chevra Kadisa 1889. titkárává és ügyészévé választotta. Naggyá tette az intézményt, adminisztrációját megszervezte s gazdag intézmények alapításával érdemeket szerzett a közjótékonyság területén. Az Aggok Házának szélesebb alapon való kifejlesztése, a Szeretetház és a Szeretetkórház létesítése az ő kezdeményezésére történt. A Szentegylet később ügyvezető alelnökké választotta, ez állásától 1916. lépett vissza. 1902-ben nevezte ki a kultuszminiszter az Országos Iroda titkárává; Mezei Mór elnöksége alatt előbb alelnöke, 1925-ben ügyvezető elnöke lett, 1927. június 26 óta, miután előzőleg a VI. községkerület elnökévé választották, az Országos Iroda elnöke volt. Emellett betöltötte 1905 óta a Ferenc József Országos Rabbi képző Intézet vezérlőbizottságának előadói,1914 óta pedig elnöki tisztét, az Országos Izraelita Tanítóképző Intézet igazgatótanácsának pedig ügyvezető elnöke volt. A Rabbiképző és a Tanítóképző internátusának alapjait ő vetette meg. 1884 - 1891-ig Bánóczival, majd Blau Lajossal együtt szerkesztette a Magyar Zsidó Szemlét, hova jórészt egyházpolitikai cikkeket írt. Agitációjának köszönhető az IMIT megalapítása, melynek egy évig titkára, az 1895. és 1896. megjelent Évkönyveknek Bacherral együtt szerkesztője volt. A kir. tanácsosi rangot kapta érdemei elismeréséül. Az 1916. megnyitott magyar zsidó múzeumnak is egyik alapítója volt. Szépirodalommal is foglalkozott. Novellái Rajzok a magyar zsidó életből c. alatt jelentek meg. 1927 júl. 4. temették el az egész magyar zsidóság osztatlan részvéte mellett. Életrajzát v. ö. Friedman Dénes M.Zs. Szemle 1927,213-216, méltatását Blau Lajos, M. Zs. Szemle 1928.

13307.ht

CÍMSZÓ Meze

SZEMÉLYNÉV Meze Feren

SZÓCIKK Mezey 1 Ferenc ügyvéd szül Nyíracsádo Szabolc vm 1860. megh Budapeste 1927 júl 2 középiskola tanulmányo elvégzés utá budapest egyeteme jogo hallgatott 1880-ba kerül a Országo Irodához melye halálái szolgált pest Chevr Kadis 1889 titkáráv é ügyészév választotta Naggy tett a intézményt adminisztrációjá megszervezt gazda intézménye alapításáva érdemeke szerzet közjótékonysá területén A Aggo Házána széleseb alapo val kifejlesztése Szeretethá é Szeretetkórhá létesítés a kezdeményezésér történt Szentegyle későb ügyvezet alelnökk választotta e állásátó 1916 lépet vissza 1902-be nevezt k kultuszminiszte a Országo Irod titkárává Meze Mó elnökség alat előb alelnöke 1925-be ügyvezet elnök lett 1927 júniu 2 óta miutá előzőle VI községkerüle elnökév választották a Országo Irod elnök volt Emellet betöltött 190 ót Feren Józse Országo Rabb képz Intéze vezérlőbizottságána előadói,191 ót pedi elnök tisztét a Országo Izraelit Tanítóképz Intéze igazgatótanácsána pedi ügyvezet elnök volt Rabbiképz é Tanítóképz internátusána alapjai vetett meg 188 1891-i Bánóczival maj Bla Lajossa együt szerkesztett Magya Zsid Szemlét hov jórész egyházpolitika cikkeke írt Agitációjána köszönhet a IMI megalapítása melyne eg évi titkára a 1895 é 1896 megjelen Évkönyvekne Bacherra együt szerkesztőj volt kir tanácsos rango kapt érdeme elismeréséül A 1916 megnyitot magya zsid múzeumna i egyi alapítój volt Szépirodalomma i foglalkozott Novellá Rajzo magya zsid életbő c alat jelente meg 192 júl 4 temetté e a egés magya zsidósá osztatla részvét mellett Életrajzá v ö Friedma Déne M.Zs Szeml 1927,213-216 méltatásá Bla Lajos M Zs Szeml 1928

13307.h

CÍMSZ Mez

SZEMÉLYNÉ Mez Fere

SZÓCIK Meze Feren ügyvé szü Nyíracsád Szabol v 1860 meg Budapest 192 jú középiskol tanulmány elvégzé ut budapes egyetem jog hallgatot 1880-b kerü Ország Irodáho mely halálá szolgál pes Chev Kadi 188 titkárá ügyészé választott Nagg tet intézmény adminisztrációj megszervez gazd intézmény alapításáv érdemek szerze közjótékonys területé Agg Házán szélese alap va kifejlesztés Szereteth Szeretetkórh létesíté kezdeményezésé történ Szentegyl késő ügyveze alelnök választott állását 191 lépe vissz 1902-b nevez kultuszminiszt Ország Iro titkáráv Mez M elnöksé ala elő alelnök 1925-b ügyveze elnö let 192 júni ót miut előzől V községkerül elnöké választottá Ország Iro elnö vol Emelle betöltöt 19 ó Fere Józs Ország Rab kép Intéz vezérlőbizottságán előadói,19 ó ped elnö tiszté Ország Izraeli Tanítókép Intéz igazgatótanácsán ped ügyveze elnö vol Rabbikép Tanítókép internátusán alapja vetet me 18 1891- Bánócziva ma Bl Lajoss együ szerkesztet Magy Zsi Szemlé ho jórés egyházpolitik cikkek ír Agitációján köszönhe IM megalapítás melyn e év titkár 189 189 megjele Évkönyvekn Bacherr együ szerkesztő vol ki tanácso rang kap érdem elismeréséü 191 megnyito magy zsi múzeumn egy alapító vol Szépirodalomm foglalkozot Novell Rajz magy zsi életb ala jelent me 19 jú temett egé magy zsidós osztatl részvé mellet Életrajz Friedm Dén M.Z Szem 1927,213-21 méltatás Bl Lajo Z Szem 192

13307.

CÍMS Me

SZEMÉLYN Me Fer

SZÓCI Mez Fere ügyv sz Nyíracsá Szabo 186 me Budapes 19 j középisko tanulmán elvégz u budape egyete jo hallgato 1880- ker Orszá Irodáh mel halál szolgá pe Che Kad 18 titkár ügyész választot Nag te intézmén adminisztráció megszerve gaz intézmén alapításá érdeme szerz közjótékony terület Ag Házá széles ala v kifejleszté Szeretet Szeretetkór létesít kezdeményezés törté Szentegy kés ügyvez alelnö választot állásá 19 lép viss 1902- neve kultuszminisz Orszá Ir titkárá Me elnöks al el alelnö 1925- ügyvez eln le 19 jún ó miu előző községkerü elnök választott Orszá Ir eln vo Emell betöltö 1 Fer Józ Orszá Ra ké Inté vezérlőbizottságá előadói,1 pe eln tiszt Orszá Izrael Tanítóké Inté igazgatótanácsá pe ügyvez eln vo Rabbiké Tanítóké internátusá alapj vete m 1 1891 Bánócziv m B Lajos egy szerkeszte Mag Zs Szeml h jóré egyházpoliti cikke í Agitációjá köszönh I megalapítá mely é titká 18 18 megjel Évkönyvek Bacher egy szerkeszt vo k tanács ran ka érde elismerésé 19 megnyit mag zs múzeum eg alapít vo Szépirodalom foglalkozo Novel Raj mag zs élet al jelen m 1 j temet eg mag zsidó osztat részv melle Életraj Fried Dé M. Sze 1927,213-2 méltatá B Laj Sze 19

13307

CÍM M

SZEMÉLY M Fe

SZÓC Me Fer ügy s Nyíracs Szab 18 m Budape 1 középisk tanulmá elvég budap egyet j hallgat 1880 ke Orsz Irodá me halá szolg p Ch Ka 1 titká ügyés választo Na t intézmé adminisztráci megszerv ga intézmé alapítás érdem szer közjótékon terüle A Ház széle al kifejleszt Szerete Szeretetkó létesí kezdeményezé tört Szenteg ké ügyve aleln választo állás 1 lé vis 1902 nev kultuszminis Orsz I titkár M elnök a e aleln 1925 ügyve el l 1 jú mi előz községker elnö választot Orsz I el v Emel betölt Fe Jó Orsz R k Int vezérlőbizottság előadói, p el tisz Orsz Izrae Tanítók Int igazgatótanács p ügyve el v Rabbik Tanítók internátus alap vet 189 Bánóczi Lajo eg szerkeszt Ma Z Szem jór egyházpolit cikk Agitációj köszön megalapít mel titk 1 1 megje Évkönyve Bache eg szerkesz v tanác ra k érd elismerés 1 megnyi ma z múzeu e alapí v Szépirodalo foglalkoz Nove Ra ma z éle a jele teme e ma zsid oszta rész mell Életra Frie D M Sz 1927,213- méltat La Sz 1

1330SZEMÉL F

SZÓ M Fe üg Nyírac Sza 1 Budap középis tanulm elvé buda egye hallga 188 k Ors Irod m hal szol C K titk ügyé választ N intézm adminisztrác megszer g intézm alapítá érde sze közjótéko terül Há szél a kifejlesz Szeret Szeretetk létes kezdeményez tör Szente k ügyv alel választ állá l vi 190 ne kultuszmini Ors titká elnö alel 192 ügyv e j m elő községke eln választo Ors e Eme betöl F J Ors In vezérlőbizottsá előadói e tis Ors Izra Tanító In igazgatótanác ügyv e Rabbi Tanító internátu ala ve 18 Bánócz Laj e szerkesz M Sze jó egyházpoli cik Agitáció köszö megalapí me tit megj Évkönyv Bach e szerkes taná r ér elismeré megny m múze alap Szépirodal foglalko Nov R m él jel tem m zsi oszt rés mel Életr Fri S 1927,213 mélta L S