13042.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Lőwy Mór

SZÓCIKK: "L. Mór, temesvári főrabbi, szül. Mosdóson (Somogy vm.) 1854., megh. Abbáziában 1908. ápr. 25. A gimnáziumot Kaposváron és Nagyváradon végezte s az utóbbi helyen rendszeres talmudtanulmányokat is folytatott, majd a berlini teológiai főiskolára és az egyetemre ment. Filozófiai doktorátusát a lipcsei egyetemen szerezte. 1879-től haláláig Temesvár-belvárosi főrabbi volt s mint kitűnő egyházi szónok és jelentékeny tudós nagy tiszteletnek örvendett. Főképpen arameus filológiával foglalkozott és enemű tanulmányai német folyóiratokban jelentek meg, míg más teológiai, archeológiái és filológiai értekezései a Magyar Zsidó Szemlében, az IMIT Évkönyvében, a Temesvári Történeti és Régészeti Értesítőben, a Jüdisches Literaturblattban, a Monatschrift f. Geschichte u. Wissenschaft d. Judentums és a Magyar Zsinagóga c. folyóiratokban láttak napvilágot. Füzetalakban több prédikációja s önállóan a következő könyvei jelentek meg: Drei Abhandlungen von Josef b. Jehuda ibn Aknin; Skizzen zur Geschichte der Juden in Temesvár; Über. das Buch Jonah. (Exegetisch-Kritischer Versuch.) Fiai: Ernő és László publicisták."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3042. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13042.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Lőwy Mór

SZÓCIKK: L. Mór, temesvári főrabbi, szül. Mosdóson Somogy vm. 1854., megh. Abbáziában 1908. ápr. 25. A gimnáziumot Kaposváron és Nagyváradon végezte s az utóbbi helyen rendszeres talmudtanulmányokat is folytatott, majd a berlini teológiai főiskolára és az egyetemre ment. Filozófiai doktorátusát a lipcsei egyetemen szerezte. 1879-től haláláig Temesvár-belvárosi főrabbi volt s mint kitűnő egyházi szónok és jelentékeny tudós nagy tiszteletnek örvendett. Főképpen arameus filológiával foglalkozott és enemű tanulmányai német folyóiratokban jelentek meg, míg más teológiai, archeológiái és filológiai értekezései a Magyar Zsidó Szemlében, az IMIT Évkönyvében, a Temesvári Történeti és Régészeti Értesítőben, a Jüdisches Literaturblattban, a Monatschrift f. Geschichte u. Wissenschaft d. Judentums és a Magyar Zsinagóga c. folyóiratokban láttak napvilágot. Füzetalakban több prédikációja s önállóan a következő könyvei jelentek meg: Drei Abhandlungen von Josef b. Jehuda ibn Aknin; Skizzen zur Geschichte der Juden in Temesvár; Über. das Buch Jonah. Exegetisch-Kritischer Versuch. Fiai: Ernő és László publicisták.

13042.ht

CÍMSZÓ Löw

SZEMÉLYNÉV Lőw Mó

SZÓCIKK L Mór temesvár főrabbi szül Mosdóso Somog vm 1854. megh Abbáziába 1908 ápr 25 gimnáziumo Kaposváro é Nagyvárado végezt a utóbb helye rendszere talmudtanulmányoka i folytatott maj berlin teológia főiskolár é a egyetemr ment Filozófia doktorátusá lipcse egyeteme szerezte 1879-tő halálái Temesvár-belváros főrabb vol min kitűn egyház szóno é jelentéken tudó nag tiszteletne örvendett Főképpe arameu filológiáva foglalkozot é enem tanulmánya néme folyóiratokba jelente meg mí má teológiai archeológiá é filológia értekezése Magya Zsid Szemlében a IMI Évkönyvében Temesvár Történet é Régészet Értesítőben Jüdische Literaturblattban Monatschrif f Geschicht u Wissenschaf d Judentum é Magya Zsinagóg c folyóiratokba látta napvilágot Füzetalakba töb prédikációj önállóa következ könyve jelente meg Dre Abhandlunge vo Jose b Jehud ib Aknin Skizze zu Geschicht de Jude i Temesvár Über da Buc Jonah Exegetisch-Kritische Versuch Fiai Ern é Lászl publicisták

13042.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lő M

SZÓCIK Mó temesvá főrabb szü Mosdós Somo v 1854 meg Abbáziáb 190 áp 2 gimnázium Kaposvár Nagyvárad végez utób hely rendszer talmudtanulmányok folytatot ma berli teológi főiskolá egyetem men Filozófi doktorátus lipcs egyetem szerezt 1879-t halálá Temesvár-belváro főrab vo mi kitű egyhá szón jelentéke tud na tiszteletn örvendet Főképp arame filológiáv foglalkozo ene tanulmány ném folyóiratokb jelent me m m teológia archeológi filológi értekezés Magy Zsi Szemlébe IM Évkönyvébe Temesvá Történe Régésze Értesítőbe Jüdisch Literaturblattba Monatschri Geschich Wissenscha Judentu Magy Zsinagó folyóiratokb látt napvilágo Füzetalakb tö prédikáció önálló követke könyv jelent me Dr Abhandlung v Jos Jehu i Akni Skizz z Geschich d Jud Temesvá Übe d Bu Jona Exegetisch-Kritisch Versuc Fia Er Lász publicistá

13042.

CÍMS L

SZEMÉLYN L

SZÓCI M temesv főrab sz Mosdó Som 185 me Abbáziá 19 á gimnáziu Kaposvá Nagyvára vége utó hel rendsze talmudtanulmányo folytato m berl teológ főiskol egyete me Filozóf doktorátu lipc egyete szerez 1879- halál Temesvár-belvár főra v m kit egyh szó jelenték tu n tisztelet örvende Főkép aram filológiá foglalkoz en tanulmán né folyóiratok jelen m teológi archeológ filológ értekezé Mag Zs Szemléb I Évkönyvéb Temesv Történ Régész Értesítőb Jüdisc Literaturblattb Monatschr Geschic Wissensch Judent Mag Zsinag folyóiratok lát napvilág Füzetalak t prédikáci önáll követk köny jelen m D Abhandlun Jo Jeh Akn Skiz Geschic Ju Temesv Üb B Jon Exegetisch-Kritisc Versu Fi E Lás publicist

13042

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC temes főra s Mosd So 18 m Abbázi 1 gimnázi Kaposv Nagyvár vég ut he rendsz talmudtanulmány folytat ber teoló főisko egyet m Filozó doktorát lip egyet szere 1879 halá Temesvár-belvá főr ki egy sz jelenté t tisztele örvend Főké ara filológi foglalko e tanulmá n folyóirato jele teológ archeoló filoló értekez Ma Z Szemlé Évkönyvé Temes Törté Régés Értesítő Jüdis Literaturblatt Monatsch Geschi Wissensc Juden Ma Zsina folyóirato lá napvilá Füzetala prédikác önál követ kön jele Abhandlu J Je Ak Ski Geschi J Temes Ü Jo Exegetisch-Kritis Vers F Lá publicis

1304SZEMÉL

SZÓ teme főr Mos S 1 Abbáz gimnáz Kapos Nagyvá vé u h rends talmudtanulmán folyta be teol főisk egye Filoz doktorá li egye szer 187 hal Temesvár-belv fő k eg s jelent tisztel örven Fők ar filológ foglalk tanulm folyóirat jel teoló archeol filol érteke M Szeml Évkönyv Teme Tört Régé Értesít Jüdi Literaturblat Monatsc Gesch Wissens Jude M Zsin folyóirat l napvil Füzetal prédiká öná köve kö jel Abhandl J A Sk Gesch Teme J Exegetisch-Kriti Ver L publici