12838.htm

CÍMSZÓ: Lakatos

SZEMÉLYNÉV: Lakatos László

SZÓCIKK: "L. László, író, szül. Budapesten 1882. júl. 17. Fiatal kora óta a hírlapírás terén működött s előbb a Pesti Hírlapnak, majd a Magyar Nemzetnek, 1907 óta pedig a Pesti Naplónak belső munkatársa. Egyideig a Világ c. napilapot is szerkesztette. Önállóan megjelent kötetei: Panoptikum. Újságkrónikák; A francia menyasszony; Mély húron; Tavaszi játék; Egy pesti leány története. A halhatatlan hercegnő; Lancelot és egyéb elbeszélések; Érzelmes könyv; A pók; Basilidesz Éva; A herceg kertjében; Két regény; Anyám; Pesti bábjáték; Nehéz idők. Ezeken kívül a következő színműveket és jeleneteket, többnyire vígjátékokat írta: Az idegen leány (1916); A bécsi táncosnő (1916); Kék kalap (1918); Richárd (1919); Férj és feleség (1919); A menyasszony (1920); A fakír (1921); A zafírgyűrű, A kényes kisasszony, 1870. (3 egyfelvonásos, 1921); A nagy komédiásnő (1921); Négy frakk (1924); Fej vagy írás (1925); Pajtásházasság (1928). L. főleg szatirikus írásaival válik ki s ironikus hangjával úgy elbeszéléseiben, mint komédiáiban közel tud férkőzni a közönség lelki világához. Jelentékeny sikereket ért el és gyorsan népszerűvé vált."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2838. címszó a lexikon => 520. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12838.htm

CÍMSZÓ: Lakatos

SZEMÉLYNÉV: Lakatos László

SZÓCIKK: L. László, író, szül. Budapesten 1882. júl. 17. Fiatal kora óta a hírlapírás terén működött s előbb a Pesti Hírlapnak, majd a Magyar Nemzetnek, 1907 óta pedig a Pesti Naplónak belső munkatársa. Egyideig a Világ c. napilapot is szerkesztette. Önállóan megjelent kötetei: Panoptikum. Újságkrónikák; A francia menyasszony; Mély húron; Tavaszi játék; Egy pesti leány története. A halhatatlan hercegnő; Lancelot és egyéb elbeszélések; Érzelmes könyv; A pók; Basilidesz Éva; A herceg kertjében; Két regény; Anyám; Pesti bábjáték; Nehéz idők. Ezeken kívül a következő színműveket és jeleneteket, többnyire vígjátékokat írta: Az idegen leány 1916 ; A bécsi táncosnő 1916 ; Kék kalap 1918 ; Richárd 1919 ; Férj és feleség 1919 ; A menyasszony 1920 ; A fakír 1921 ; A zafírgyűrű, A kényes kisasszony, 1870. 3 egyfelvonásos, 1921 ; A nagy komédiásnő 1921 ; Négy frakk 1924 ; Fej vagy írás 1925 ; Pajtásházasság 1928 . L. főleg szatirikus írásaival válik ki s ironikus hangjával úgy elbeszéléseiben, mint komédiáiban közel tud férkőzni a közönség lelki világához. Jelentékeny sikereket ért el és gyorsan népszerűvé vált.

12838.ht

CÍMSZÓ Lakato

SZEMÉLYNÉV Lakato Lászl

SZÓCIKK L László író szül Budapeste 1882 júl 17 Fiata kor ót hírlapírá teré működöt előb Pest Hírlapnak maj Magya Nemzetnek 190 ót pedi Pest Naplóna bels munkatársa Egyidei Vilá c napilapo i szerkesztette Önállóa megjelen kötetei Panoptikum Újságkrónikák franci menyasszony Mél húron Tavasz játék Eg pest leán története halhatatla hercegnő Lancelo é egyé elbeszélések Érzelme könyv pók Basilides Éva herce kertjében Ké regény Anyám Pest bábjáték Nehé idők Ezeke kívü következ színműveke é jeleneteket többnyir vígjátékoka írta A idege leán 191 bécs táncosn 191 Ké kala 191 Richár 191 Fér é felesé 191 menyasszon 192 fakí 192 zafírgyűrű kénye kisasszony 1870 egyfelvonásos 192 nag komédiásn 192 Nég frak 192 Fe vag írá 192 Pajtásházassá 192 L főle szatiriku írásaiva váli k ironiku hangjáva úg elbeszéléseiben min komédiáiba köze tu férkőzn közönsé lelk világához Jelentéken sikereke ér e é gyorsa népszerűv vált

12838.h

CÍMSZ Lakat

SZEMÉLYNÉ Lakat Lász

SZÓCIK Lászl ír szü Budapest 188 jú 1 Fiat ko ó hírlapír ter működö elő Pes Hírlapna ma Magy Nemzetne 19 ó ped Pes Naplón bel munkatárs Egyide Vil napilap szerkesztett Önálló megjele kötete Panoptiku Újságkróniká franc menyasszon Mé húro Tavas játé E pes leá történet halhatatl hercegn Lancel egy elbeszélése Érzelm köny pó Basilide Év herc kertjébe K regén Anyá Pes bábjáté Neh idő Ezek kív követke színművek jeleneteke többnyi vígjátékok írt ideg leá 19 béc táncos 19 K kal 19 Richá 19 Fé feles 19 menyasszo 19 fak 19 zafírgyűr kény kisasszon 187 egyfelvonáso 19 na komédiás 19 Né fra 19 F va ír 19 Pajtásházass 19 fől szatirik írásaiv vál ironik hangjáv ú elbeszéléseibe mi komédiáib köz t férkőz közöns lel világáho Jelentéke sikerek é gyors népszerű vál

12838.

CÍMS Laka

SZEMÉLYN Laka Lás

SZÓCI Lász í sz Budapes 18 j Fia k hírlapí te működ el Pe Hírlapn m Mag Nemzetn 1 pe Pe Napló be munkatár Egyid Vi napila szerkesztet Önáll megjel kötet Panoptik Újságkrónik fran menyasszo M húr Tava ját pe le történe halhatat herceg Lance eg elbeszélés Érzel kön p Basilid É her kertjéb regé Any Pe bábját Ne id Eze kí követk színműve jelenetek többny vígjátéko ír ide le 1 bé tánco 1 ka 1 Rich 1 F fele 1 menyassz 1 fa 1 zafírgyű kén kisasszo 18 egyfelvonás 1 n komédiá 1 N fr 1 v í 1 Pajtásházas 1 fő szatiri írásai vá ironi hangjá elbeszéléseib m komédiái kö férkő közön le világáh Jelenték sikere gyor népszer vá

12838

CÍM Lak

SZEMÉLY Lak Lá

SZÓC Lás s Budape 1 Fi hírlap t műkö e P Hírlap Ma Nemzet p P Napl b munkatá Egyi V napil szerkeszte Önál megje köte Panopti Újságkróni fra menyassz hú Tav já p l történ halhata herce Lanc e elbeszélé Érze kö Basili he kertjé reg An P bábjá N i Ez k követ színműv jelenete többn vígjáték í id l b tánc k Ric fel menyass f zafírgy ké kisassz 1 egyfelvoná komédi f Pajtásháza f szatir írása v iron hangj elbeszélései komédiá k férk közö l világá Jelenté siker gyo népsze v

1283

CÍ La

SZEMÉL La L

SZÓ Lá Budap F hírla műk Hírla M Nemze Nap munkat Egy napi szerkeszt Öná megj köt Panopt Újságkrón fr menyass h Ta j törté halhat herc Lan elbeszél Érz k Basil h kertj re A bábj E köve színmű jelenet több vígjáté i tán Ri fe menyas zafírg k kisass egyfelvon koméd Pajtásház szati írás iro hang elbeszélése komédi fér köz világ Jelent sike gy népsz