12794.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Simon

SZÓCIKK: K. Simon (érdi), bankár, szül. Budapesten 1873. Szegény szülők gyermeke volt és a saját erejéből küzdötte fel magát a magyar közgazdasági élet egyik jelentékeny tényezőjévé. Iskolái elvégzése után hamar önállósította magát s 1900. Bettelheim Mórral (1. o.) együtt bankházat alapított. 1924-ig állott fenn a társascég, amikor K.-t az Angol Magyar Bank elnöki székébe hívták meg. Pár év múlva leköszönt erről az állásáról és saját bankházat nyitott, melyet ma is vezet. Egész fiatalon beválasztották a tőzsdetanácsba, sokáig fővárosi bizottsági tag volt s ilyen minőségében a főváros pénzügyi politikájának irányításában vezető szerepet játszott. Sok nagyvállalat és pénzintézet igazgatósági tagja, 1929. a Magyar Bankárok Egyesületének elnökévé választották. 1915-ben közgazdasági érdemei elismeréséül érdi előnévvel magyar nemességet kapott. A legkoncepciózusabb pénzemberek egyike, akinek széleskörű tudását és intuitív, nagy képességeit gyakran a kormány is igénybe vette pénzügyi politikájának irányításánál. K. a felekezeti életben is előkelő szerepet játszik, mint a Pesti Izr. Hitközség képviselőtestületének tagja, emberbaráti intézményeinek bőkezű támogatója és a Mikéfe elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2794. címszó a lexikon => 515. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12794.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Simon

SZÓCIKK: K. Simon érdi , bankár, szül. Budapesten 1873. Szegény szülők gyermeke volt és a saját erejéből küzdötte fel magát a magyar közgazdasági élet egyik jelentékeny tényezőjévé. Iskolái elvégzése után hamar önállósította magát s 1900. Bettelheim Mórral 1. o. együtt bankházat alapított. 1924-ig állott fenn a társascég, amikor K.-t az Angol Magyar Bank elnöki székébe hívták meg. Pár év múlva leköszönt erről az állásáról és saját bankházat nyitott, melyet ma is vezet. Egész fiatalon beválasztották a tőzsdetanácsba, sokáig fővárosi bizottsági tag volt s ilyen minőségében a főváros pénzügyi politikájának irányításában vezető szerepet játszott. Sok nagyvállalat és pénzintézet igazgatósági tagja, 1929. a Magyar Bankárok Egyesületének elnökévé választották. 1915-ben közgazdasági érdemei elismeréséül érdi előnévvel magyar nemességet kapott. A legkoncepciózusabb pénzemberek egyike, akinek széleskörű tudását és intuitív, nagy képességeit gyakran a kormány is igénybe vette pénzügyi politikájának irányításánál. K. a felekezeti életben is előkelő szerepet játszik, mint a Pesti Izr. Hitközség képviselőtestületének tagja, emberbaráti intézményeinek bőkezű támogatója és a Mikéfe elnöke.

12794.ht

CÍMSZÓ Kraus

SZEMÉLYNÉV Kraus Simo

SZÓCIKK K Simo érd bankár szül Budapeste 1873 Szegén szülő gyermek vol é sajá erejébő küzdött fe magá magya közgazdaság éle egyi jelentéken tényezőjévé Iskolá elvégzés utá hama önállósított magá 1900 Bettelhei Mórra 1 o együt bankháza alapított 1924-i állot fen társascég amiko K.- a Ango Magya Ban elnök székéb hívtá meg Pá é múlv leköszön errő a állásáró é sajá bankháza nyitott melye m i vezet Egés fiatalo beválasztottá tőzsdetanácsba sokái főváros bizottság ta vol ilye minőségébe főváro pénzügy politikájána irányításába vezet szerepe játszott So nagyvállala é pénzintéze igazgatóság tagja 1929 Magya Bankáro Egyesületéne elnökév választották 1915-be közgazdaság érdeme elismeréséü érd előnévve magya nemessége kapott legkoncepciózusab pénzembere egyike akine széleskör tudásá é intuitív nag képességei gyakra kormán i igényb vett pénzügy politikájána irányításánál K felekezet életbe i előkel szerepe játszik min Pest Izr Hitközsé képviselőtestületéne tagja emberbarát intézményeine bőkez támogatój é Mikéf elnöke

12794.h

CÍMSZ Krau

SZEMÉLYNÉ Krau Sim

SZÓCIK Sim ér banká szü Budapest 187 Szegé szül gyerme vo saj erejéb küzdöt f mag magy közgazdasá él egy jelentéke tényezőjév Iskol elvégzé ut ham önállósítot mag 190 Bettelhe Mórr együ bankház alapítot 1924- állo fe társascé amik K. Ang Magy Ba elnö széké hívt me P múl leköszö err állásár saj bankház nyitot mely veze Egé fiatal beválasztott tőzsdetanácsb soká főváro bizottsá t vo ily minőségéb fővár pénzüg politikáján irányításáb veze szerep játszot S nagyvállal pénzintéz igazgatósá tagj 192 Magy Bankár Egyesületén elnöké választottá 1915-b közgazdasá érdem elismerésé ér előnévv magy nemesség kapot legkoncepciózusa pénzember egyik akin széleskö tudás intuití na képessége gyakr kormá igény vet pénzüg politikáján irányításáná felekeze életb előke szerep játszi mi Pes Iz Hitközs képviselőtestületén tagj emberbará intézményein bőke támogató Miké elnök

12794.

CÍMS Kra

SZEMÉLYN Kra Si

SZÓCI Si é bank sz Budapes 18 Szeg szü gyerm v sa erejé küzdö ma mag közgazdas é eg jelenték tényezőjé Isko elvégz u ha önállósíto ma 19 Bettelh Mór egy bankhá alapíto 1924 áll f társasc ami K An Mag B eln szék hív m mú lekösz er állásá sa bankhá nyito mel vez Eg fiata beválasztot tőzsdetanács sok fővár bizotts v il minőségé fővá pénzü politikájá irányításá vez szere játszo nagyválla pénzinté igazgatós tag 19 Mag Banká Egyesületé elnök választott 1915- közgazdas érde elismerés é előnév mag nemessé kapo legkoncepciózus pénzembe egyi aki szélesk tudá intuit n képesség gyak korm igén ve pénzü politikájá irányításán felekez élet elők szere játsz m Pe I Hitköz képviselőtestületé tag emberbar intézményei bők támogat Mik elnö

12794

CÍM Kr

SZEMÉLY Kr S

SZÓC S ban s Budape 1 Sze sz gyer s erej küzd m ma közgazda e jelenté tényezőj Isk elvég h önállósít m 1 Bettel Mó eg bankh alapít 192 ál társas am A Ma el szé hí m lekös e állás s bankh nyit me ve E fiat beválaszto tőzsdetanác so fővá bizott i minőség főv pénz politikáj irányítás ve szer játsz nagyváll pénzint igazgató ta 1 Ma Bank Egyesület elnö választot 1915 közgazda érd elismeré előné ma nemess kap legkoncepciózu pénzemb egy ak széles tud intui képessé gya kor igé v pénz politikáj irányításá feleke éle elő szer játs P Hitkö képviselőtestület ta emberba intézménye bő támoga Mi eln

1279

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ ba Budap Sz s gye ere küz m közgazd jelent tényező Is elvé önállósí Bette M e bank alapí 19 á társa a M e sz h lekö állá bank nyi m v fia beválaszt tőzsdetaná s főv bizot minősé fő pén politiká irányítá v sze játs nagyvál pénzin igazgat t M Ban Egyesüle eln választo 191 közgazd ér elismer előn m nemes ka legkoncepcióz pénzem eg a széle tu intu képess gy ko ig pén politiká irányítás felek él el sze ját Hitk képviselőtestüle t emberb intézmény b támog M el