12647.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Miksa

SZÓCIKK: K. II. Miksa, rabbi, szül. Tolcsván (Zemplén vm.) 1888 dec. 27., megh. 1927 ápr. 15. 1904- 1914-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1915. pedig rabbivá. Oklevelének elnyerése után, még ugyanabban az évben kinevezik a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet tanárának, s annak alsó tanfolyamán Bibliát, Talmudot, zsidó történetet s héber és aram nyelvtant adott elő. Szaktárgya: a zsidó történelem. Ábrahám ben Dávidról jeles monográfiát írt. Szerkesztője volt a magyar- és hébernyelvű Blau-emlékkönyveknek. Munkatársa volt a Hazofeh hébernyelvű tudományos folyóiratnak, a Magyar Zsidó Szemlének, az Egyenlőségnek és a német nyelvű nagy Encyclopaedia Judaicanak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2647. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12647.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Miksa

SZÓCIKK: K. II. Miksa, rabbi, szül. Tolcsván Zemplén vm. 1888 dec. 27., megh. 1927 ápr. 15. 1904- 1914-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1915. pedig rabbivá. Oklevelének elnyerése után, még ugyanabban az évben kinevezik a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet tanárának, s annak alsó tanfolyamán Bibliát, Talmudot, zsidó történetet s héber és aram nyelvtant adott elő. Szaktárgya: a zsidó történelem. Ábrahám ben Dávidról jeles monográfiát írt. Szerkesztője volt a magyar- és hébernyelvű Blau-emlékkönyveknek. Munkatársa volt a Hazofeh hébernyelvű tudományos folyóiratnak, a Magyar Zsidó Szemlének, az Egyenlőségnek és a német nyelvű nagy Encyclopaedia Judaicanak.

12647.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Miks

SZÓCIKK K II Miksa rabbi szül Tolcsvá Zemplé vm 188 dec 27. megh 192 ápr 15 1904 1914-i vol budapest rabbiképz növendéke 1913-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1915 pedi rabbivá Okleveléne elnyerés után mé ugyanabba a évbe kinevezi Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze tanárának anna als tanfolyamá Bibliát Talmudot zsid története hébe é ara nyelvtan adot elő Szaktárgya zsid történelem Ábrahá be Dávidró jele monográfiá írt Szerkesztőj vol magyar é hébernyelv Blau-emlékkönyveknek Munkatárs vol Hazofe hébernyelv tudományo folyóiratnak Magya Zsid Szemlének a Egyenlőségne é néme nyelv nag Encyclopaedi Judaicanak

12647.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Mik

SZÓCIK I Miks rabb szü Tolcsv Zempl v 18 de 27 meg 19 áp 1 190 1914- vo budapes rabbikép növendék 1913-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Oklevelén elnyeré utá m ugyanabb évb kinevez Fere Józs Ország Rabbikép Intéz tanárána ann al tanfolyam Bibliá Talmudo zsi történet héb ar nyelvta ado el Szaktárgy zsi történele Ábrah b Dávidr jel monográfi ír Szerkesztő vo magya hébernyel Blau-emlékkönyvekne Munkatár vo Hazof hébernyel tudomány folyóiratna Magy Zsi Szemléne Egyenlőségn ném nyel na Encyclopaed Judaicana

12647.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Mi

SZÓCI Mik rab sz Tolcs Zemp 1 d 2 me 1 á 19 1914 v budape rabbiké növendé 1913- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Oklevelé elnyer ut ugyanab év kineve Fer Józ Orszá Rabbiké Inté tanárán an a tanfolya Bibli Talmud zs történe hé a nyelvt ad e Szaktárg zs történel Ábra Dávid je monográf í Szerkeszt v magy hébernye Blau-emlékkönyvekn Munkatá v Hazo hébernye tudomán folyóiratn Mag Zs Szemlén Egyenlőség né nye n Encyclopae Judaican

12647

CÍM K

SZEMÉLY K M

SZÓC Mi ra s Tolc Zem m 1 191 budap rabbik növend 1913 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Oklevel elnye u ugyana é kinev Fe Jó Orsz Rabbik Int tanárá a tanfoly Bibl Talmu z történ h nyelv a Szaktár z történe Ábr Dávi j monográ Szerkesz mag héberny Blau-emlékkönyvek Munkat Haz héberny tudomá folyóirat Ma Z Szemlé Egyenlősé n ny Encyclopa Judaica

1264SZEMÉL

SZÓ M r Tol Ze 19 buda rabbi növen 191 av bölcsészdok Budape rab Okleve elny ugyan kine F J Ors Rabbi In tanár tanfol Bib Talm törté nyel Szaktá történ Áb Dáv monogr Szerkes ma hébern Blau-emlékkönyve Munka Ha hébern tudom folyóira M Szeml Egyenlős n Encyclop Judaic