10381.htm

CÍMSZÓ: Barát

SZEMÉLYNÉV: Barát Ármin

SZÓCIKK: Barát Ármin, publicista, szül. Illaván 1860. Sokáig szerkesztő volt Temesváron, ahol a német lapokban eredményesen küzdött a magyarság érdekeiért. Ezért 1906. miniszteri tanácsos és a miniszterelnöki sajtóiroda főnöke lett. 1915-ben nyugalomba vonult. Művei: A temesvári magyar színészet állandósítása {1896); 20 Tage in Paris (1901); Die kön. Freistadt Temesvár (1902); Von der Nordsee bis zum Bosporus (1906). Ezeken kívül számos politikai és dramaturgiai közleménye jelent meg külföldi folyóiratokban. Lefordította magyarra Lenau Szerelmes verseit (1918), azután Lenau lírai verseinek gazdag gyűjteményét, Heine Dalok Könyvének teljes gyűjteményét. Viszont németre fordította Arany, Tompa és Kiss József költeményeit


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 381. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10381.htm

CÍMSZÓ: Barát

SZEMÉLYNÉV: Barát Ármin

SZÓCIKK: Barát Ármin, publicista, szül. Illaván 1860. Sokáig szerkesztő volt Temesváron, ahol a német lapokban eredményesen küzdött a magyarság érdekeiért. Ezért 1906. miniszteri tanácsos és a miniszterelnöki sajtóiroda főnöke lett. 1915-ben nyugalomba vonult. Művei: A temesvári magyar színészet állandósítása {1896 ; 20 Tage in Paris 1901 ; Die kön. Freistadt Temesvár 1902 ; Von der Nordsee bis zum Bosporus 1906 . Ezeken kívül számos politikai és dramaturgiai közleménye jelent meg külföldi folyóiratokban. Lefordította magyarra Lenau Szerelmes verseit 1918 , azután Lenau lírai verseinek gazdag gyűjteményét, Heine Dalok Könyvének teljes gyűjteményét. Viszont németre fordította Arany, Tompa és Kiss József költeményeit

10381.ht

CÍMSZÓ Bará

SZEMÉLYNÉV Bará Ármi

SZÓCIKK Bará Ármin publicista szül Illavá 1860 Sokái szerkeszt vol Temesváron aho néme lapokba eredményese küzdöt magyarsá érdekeiért Ezér 1906 miniszter tanácso é miniszterelnök sajtóirod főnök lett 1915-be nyugalomb vonult Művei temesvár magya színésze állandósítás {189 2 Tag i Pari 190 Di kön Freistad Temesvá 190 Vo de Nordse bi zu Bosporu 190 Ezeke kívü számo politika é dramaturgia közlemény jelen me külföld folyóiratokban Lefordított magyarr Lena Szerelme versei 191 azutá Lena líra verseine gazda gyűjteményét Hein Dalo Könyvéne telje gyűjteményét Viszon németr fordított Arany Tomp é Kis Józse költeményei

10381.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Árm

SZÓCIK Bar Ármi publicist szü Illav 186 Soká szerkesz vo Temesváro ah ném lapokb eredményes küzdö magyars érdekeiér Ezé 190 miniszte tanács miniszterelnö sajtóiro főnö let 1915-b nyugalom vonul Műve temesvá magy színész állandósítá {18 Ta Par 19 D kö Freista Temesv 19 V d Nords b z Bospor 19 Ezek kív szám politik dramaturgi közlemén jele m külföl folyóiratokba Lefordítot magyar Len Szerelm verse 19 azut Len lír versein gazd gyűjteményé Hei Dal Könyvén telj gyűjteményé Viszo német fordítot Aran Tom Ki Józs költeménye

10381.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Ár

SZÓCI Ba Árm publicis sz Illa 18 Sok szerkes v Temesvár a né lapok eredménye küzd magyar érdekeié Ez 19 miniszt tanác minisztereln sajtóir főn le 1915- nyugalo vonu Műv temesv mag színés állandósít {1 T Pa 1 k Freist Temes 1 Nord Bospo 1 Eze kí szá politi dramaturg közlemé jel külfö folyóiratokb Lefordíto magya Le Szerel vers 1 azu Le lí versei gaz gyűjtemény He Da Könyvé tel gyűjtemény Visz néme fordíto Ara To K Józ költemény

10381

CÍM B

SZEMÉLY B Á

SZÓC B Ár publici s Ill 1 So szerke Temesvá n lapo eredmény küz magya érdekei E 1 minisz taná miniszterel sajtói fő l 1915 nyugal von Mű temes ma színé állandósí { P Freis Teme Nor Bosp Ez k sz polit dramatur közlem je külf folyóiratok Lefordít magy L Szere ver az L l verse ga gyűjtemén H D Könyv te gyűjtemén Vis ném fordít Ar T Jó költemén

1038SZEMÉL

SZÓ Á public Il S szerk Temesv lap eredmén kü magy érdeke minis tan minisztere sajtó f 191 nyuga vo M teme m szín állandós Frei Tem No Bos E s poli dramatu közle j kül folyóirato Lefordí mag Szer ve a vers g gyűjtemé Köny t gyűjtemé Vi né fordí A J költemé